ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

15. listopadu 2017 - 4. ledna 2019

Celkový objem

3 000 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

2 169 mil. Kč

Předložené žádosti

2 586 mil. Kč

Vyřazené žádosti

417 mil. Kč

Zbývající objem

831 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_17_047 - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

  • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2 patří k investiční prioritě

  • IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
SC 2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
SC 3 - Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
SC 5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

1.3 Číslo výzvy

02_17_047

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva
Komplementární výzva
Integrovaný regionální Operační program
Specifický cíl 2.4
Operační program Praha - pól růstu
Specifický cíl 4.1
Specifický cíl 4.2

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

8. 11. 2017

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

15. 11. 2017

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

15. 11. 2017, od 14 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu1)

4. 1. 2019, do 14 hod.
1)

29. 12. 2017 do 14:00 hod.,

15. 2. 2018 do 14:00 hod.,

15. 5. 2018 do 14:00 hod.,

22. 6. 2018 do 14:00 hod.,

14. 9. 2018 do 14:00 hod.,

31. 10. 2018 do 14:00 hod.

4. 1. 2019 do 14:00 hod.

 

 

 

 

 

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

3 000 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: 3 000 000 Kč

Maximální výše výdajů:
Maximální výše je stanovena pro jednotlivé správní obvody obcí s rozšířenou působností. Výpočet maximální výše celkových způsobilých výdajů pro jednotlivé ORP vychází z počtu zapojených IZO mateřských, základních a základních uměleckých škol, a to dle následujícího vzorce:
8 000 000 Kč + (počet zapojených IZO v ORP x 100 000 Kč).

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex-ante.

3.5 Výše 1. zálohové platby

Pro projekty, jejichž fyzická realizace bude zahájena minimálně 3 měsíce před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, je výše 1. zálohové platby stanovena na max. 40 % celkových způsobilých výdajů projektu.
Pro projekty, jejichž fyzická realizace bude zahájena nejdříve dnem vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, je výše 1. zálohové platby stanovena na max. 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Spolufinancování je vyžadováno v rozpětí od 0 % do 5 % dle podmínek uvedených v kap. 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná a specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Více informací k podmínkám veřejné podpory viz kap. 15 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

3.8 Podpora de minimis

Pro tuto výzvu není relevantní.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Oprávnění žadatelé:
- Místní akční skupiny: soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace – spolek, ústav, obecně prospěšná společnost) uvedené v databázi Místních akčních skupin;
- Obce;
- Dobrovolné svazky obcí: svazek obcí zapsaný v rejstříku svazku obcí vedeném podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
- Sdružení/spolek obcí (mikroregion, popř. sdružení obcí a mikroregionů) zapsané ve veřejném rejstříku s právní formou zájmové sdružení právnických osob nebo spolek;
- Městské části hlavního města Prahy.

Omezení výzvy: Žadatel musí působit v území, ve kterém bude projekt realizován. Jeden žadatel může podat maximálně 2 žádosti o podporu, přičemž každá z nich musí být zpracována pro jiný správní obvod ORP. Za každý správní obvod obce se rozšířenou působností může být podána maximálně 1 žádost o podporu, a to do výše stanovené alokace na územně příslušný správní obvod obce s rozšířenou působností.

4.2 Partnerství

Žadatelé mohou předložit projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.
Oprávněný partner musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Pravidla a podmínky partnerství jsou uvedeny v kapitole 13 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část. Nad rámec Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část je umožněno, aby partneři projektu realizovali větší část aktivit uvedených v žádosti o podporu.

Oprávněnými partnery jsou subjekty uvedené v kap. 4.1 a dále:
- Právnické osoby vykonávající činnost mateřských a základních škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku.
- Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
- Příspěvkové organizace územních samosprávných celků.
- Organizace zaměstnavatelů (svazy), odborové organizace zapsané ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- Zájmová sdružení právnických osob, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání.
- Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace), pro tuto výzvu jsou oprávněnými soukromoprávními subjekty pouze: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace nebo nadační fond, registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba.

5 Věcné zaměření

5.1.1 Oprávněné aktivity

Výzva MAP II navazuje na dosažené cíle MAP I a obsahuje kroky a aktivity, které školy povedou blíže k vizi jejich rozvoje. To znamená, že se posuneme ke konkrétním krokům, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoří konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I, a to prostřednictvím realizace neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na zjednodušené projekty.
Dílčí cíle výzvy:
1. Systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání.
3. Zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území – dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě/každého žáka v inkluzivní škole.
4. Zlepšení spolupráce s veřejností a rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.

5.1.2 Vyloučené aktivity

V rámci výzvy nejsou podporovány tyto aktivity:
- Zřizování následujících pracovních pozic ve školách: školní asistent, asistent pedagoga, školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog, kariérový poradce, zapojení ICT technika do výuky, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, odborník z praxe ve výuce.
- Stáže pedagogů škol u zaměstnavatelů.
- Aktivity vedoucí k zařazování a udržení dětí a žáků ve školách zřizovaných dle § 16 odst. 9 školského zákona ve znění pozdějších předpisů.
- Aktivity vedoucí k technickému zhodnocení budov, k pořízení dlouhodobého hmotného/nehmotného investičního majetku.
- Realizace individuálních vzdělávacích kurzů pedagogických pracovníků uvedených v databázi DVPP.
- Zahraniční pobyty dětí a žáků ZŠ.
- Adaptační pobyty dětí a žáků, vícedenní akce typu motivačního soustředění.
- Pohybové (sportovní) aktivity.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Pro tuto výzvu nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015–2020.
Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020.
Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016–2018/Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2019–20202.
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.
Doporučení Rady EU k Národnímu programu reforem 20173.
Koncepce podpory mládeže na období 2014–2020.


Ve verzi schválené Evropskou komisí.

3 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_-_czech_republic-cs.pdf

 

5.1.6 Udržitelnost

Pro tuto výzvu nerelevantní.

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Území České republiky, vybrané aktivity projektu mohou být realizovány i mimo území České republiky v rámci EU.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Obecné podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.
Datum způsobilosti výdajů (datum, od kdy je možné zahájit fyzickou realizaci) je stanoveno pro:
- aktivity č. 1, 2 (vyjma podaktivity č. 2.5) a 3 na 1. 5. 2017,
- podaktivitu č. 2.5 na 1. 1. 2018.
V případě aktivity č. 4 je možné zahájit realizaci po úspěšném splnění první fáze hodnocení (tj. datum způsobilosti výdajů je pro tuto aktivitu stanoveno od data, kdy žádost o podporu splnila všechny náležitosti při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí).

7.2 Monitorovací období

Sledované období je stanoveno v délce 6 měsíců kromě prvního sledovaného období, které je definováno v kapitole 7.1.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

V rámci této výzvy bude financování projektu probíhat v režimu zjednodušeného vykazování použitím paušální sazby 40 % přímých způsobilých nákladů na zaměstnance za účelem pokrytí zbývajících způsobilých nákladů na projekt. Další informace k této formě zjednodušeného vykazování jsou uvedeny v kapitole 8.7.4.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Předložení žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.
Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.
Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP14+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy  ( http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy). Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat své projektové záměry v Centrech podpory strategického řízení a plánování ve školách a v územích a pro oblast dotací, která fungují v každém kraji.4
Řídící orgán bude poskytovat e-mailové konzultace prostřednictvím e-mailu:
map@msmt.cz


- E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla do 5 pracovních dnů od obdržení e- mailu.
- Telefonické konzultace nebudou poskytovány.
- Osobní konzultace budou poskytovány pouze žadatelům, kteří byli v jedné z fází procesu schvalování neúspěšní.
- Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě, popř. projektový záměr.
- Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
- V případě projektového záměru bude předmětem konzultace pouze posouzení souladu projektového záměru s výzvou, popř. způsobilost/nezpůsobilost požadovaných finančních prostředků či položek rozpočtu. Posouzení věcného obsahu projektu z hlediska jeho kvality a účelnosti, hospodárnosti a efektivity požadovaných finančních prostředků je výhradně předmětem věcného hodnocení a nebude na konzultacích ze strany Řídicího orgánu řešeno.
- Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.


4 Kontakty na centra podpory v jednotlivých krajích viz https://www.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/460-kontakty-srp

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu, podstata věcného zaměření nesmí být změněna.
Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše.
Je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory pro žádosti o podporu, které již byly žadateli podány:

- zrušit výzvu,
- snížit alokaci na výzvu,
- změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
- změnit míru spolufinancování,
- změnit věcné zaměření výzvy,
- změnit definici oprávněného žadatele,
- posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,
- posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
- měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

8.3 Přílohy výzvy

- Příloha č. 1 Indikátory
- Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
- Příloha č. 3 Postupy MAP II

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:
- Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část zveřejněná na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.
- Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část zveřejněná na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast-2017.
Vzory právních aktů o poskytnutí/převodu podpory jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně v případě/sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.