ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

28. srpna 2015 - 31. prosince 2017

Celkový objem

2 000 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

1 190 mil. Kč

Předložené žádosti

1 755 mil. Kč

Vyřazené žádosti

708 mil. Kč

Zbývající objem

810 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_15_001 - Pro individuální projekty systémové Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


1. Identifikace výzvy – Individuální projekty systémové

 • Prioritní osa (dále PO): PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
 • Tematický cíl (dále TC), Investiční priorita (dále IP) a specifický cíl (dále SC):

 

TC 10: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení

IP 1: Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy (čl. 3, bod 1 c) i), nařízení o ESF).
SC 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
SC 3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
SC 5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práceTC 9: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci
IP 2: Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí (čl 3., bod 1 b) iii), nařízení o ESF)
SC 1: Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání
TC 9: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci
IP 3: Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové (čl 3., bod 1 b) ii), nařízení o ESF)
SC 1: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 3 – Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

1.3 Číslo výzvy

02_15_001

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt systémový

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

8. 7. 2015

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu1)

28. 8. 2015, od 00 hod.
1)

V případě, že bude IS KP2014+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve, nebo později, než je uvedené datum, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 12. 2017, do 00 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

2 000 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 40 mil. Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 510 mil. Kč.

 

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex - post.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

V rámci této výzvy budou projekty financované z obou kategorií regionů3, z toho důvodu se při určení míry spolufinancování aplikuje poměr pro rata: podíl EU – 80,8 % a podíl SR – 19,2 %.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Příspěvkové organizace zřízené MŠMT, Organizační složky státu (OSS).
 

4.2 Partnerství

 

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 1 - Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové

5.1.1 Oprávněné aktivity

Na základě výše uvedených strategických dokumentů a priorit MŠMT byla pro věcné zaměření IPs zvolena následující témata:
A. Podpora vytváření komplexního systému hodnocení
B. Podpora kvality v systému poradenství
C. Podpora zavedení kariérního systému učitele do praxe
D. Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
E. Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností
F. Podpora budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území
G. Metodická podpora procesu tvorby krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání
H. Prevence a transformace systému ústavní nebo ochranné výchovy


Podrobnější informace o zdůvodnění zaměření výzvy a specifických požadavcích výzvy, povinných i očekávaných aktivitách jsou obsaženy v Metodickém výkladu výzvy, příloha č. 2.
Žadatel zvolí právě jedno z témat, které bude v rámci projektu řešit. Jeden žadatel může podat více žádostí o podporu.


Pro všechna výše uvedená témata (podporované aktivity) jsou povinné následující aktivity:

 • Řízení projektu: popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce.
 • Evaluace: vnitřní evaluační aktivity realizované v rámci projektu příjemcem jako součást činnosti realizačního týmu projektu, a to včetně výdajů nezbytných na získávání potřebných dat vč. dílčích externích zpracování.
 • Spolupráce s ostatními IPs a organizace odborného panelu pro sdílení zkušeností.
 • Tabulka témat pro spolupráci je součástí Metodického výkladu výzvy.
 • Další povinné/očekávané aktivity jsou popsány v příloze 2 (Metodický výklad výzvy).

5.1.2 Vyloučené aktivity

Operační program nebude podporovat opatření/projekty/aktivity, které vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním). To znamená, že nebudou financovány aktivity na udržení a zařazování těchto dětí a žáků:

 • do mateřských nebo základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením nebo do jejich přípravných tříd a do základních škol praktických,
 • do škol a/nebo tříd pro žáky vzdělávající se podle RVP ZV s přílohou LMP u více než 40 % žáků,
 • do škol a/nebo do tříd vzdělávajících podle ŠVP upraveného podle potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % dětí a žáků, případně vzdělávajících v jedné třídě více jak 40 % žáků s individuálním vzdělávacím plánem upraveným podle potřeb podpůrných opatření,
 • do tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených pro děti/žáky se zdravotním postižením v běžné škole.

Indikátory viz příloha č. 1. 

5.1.5 Návaznost na strategie

Výzva je vyhlašována v souladu s následujícími strategickými dokumenty:
Národní program reforem 2014
Priority Národního programu reforem 2014:

 • V základním vzdělávání zatraktivnit učitelské povolání
 • Zavést komplexní hodnotící rámec
 • Podpořit školy a žáky se slabšími výsledky
 • Zvýšit inkluzivnost vzdělávání, především podporou sociálně znevýhodněných a romských dětí, zvýšit jejich účast v předškolním vzdělávání


Strategické priority vzdělávací politiky ČR do roku 2020:

 • Snižovat nerovnosti ve vzdělávání
 • Podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad
 • Odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém


Záměr koncepce řízení a rozvoje školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče zřizovaných MŠMT na období 2014 – 2020.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu pro téma D: sociálně vyloučené lokality vybrané Monitorovacím výborem pro činnost Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.
Místo dopadu pro témata A, B, C, E, F, G, H: území celé ČR, včetně hlavního města Prahy.

6.2 Přípustné místo realizace

Místo realizace – pro všechna témata: území celé ČR, včetně hlavního města Prahy.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost: výdaje je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce a v dokumentaci k této výzvě.

Časová způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.2 Monitorovací období

Monitorovací období je v rámci této výzvy nastaveno na 3 měsíce, viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně dostupnosti vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření.

 • Konzultace k přípravě žádosti o podporu: Před podáním žádosti o podporu jsou všichni žadatelé povinni konzultovat znění žádosti o podporu se zástupci ŘO – kontaktní osobou.
 • Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu v IS KP14+:
 • Mgr. Stanislava Podolková
 • E-mail: stanislava.podolkova@msmt.cz
 • Telefon: 234 814 425

Konání osobní konzultace je možné pouze v předem domluveném termínu. Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace doporučujeme zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy projektový záměr/žádost o podporu, nebo alespoň upřesnit, co bude předmětem konzultace (věcné zaměření výzvy, finanční stránka projektu, …).

Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seminare.

8.2 Změny výzvy

U vyhlášených výzev lze provést úpravy formálního charakteru, příp. změny vynucené právními předpisy nebo změnou metodického prostředí. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes IS KP14+.

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Metodický výklad k výzvě
Příloha č. 3 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

1) Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory: vzor je uveden na webových stránkách MŠMT na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vzory-dokumentu-op-vvv

2) Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

3) Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce