Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

28. srpna 2015 - 31. prosince 2016

Celkový objem

340 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

318 mil. Kč

Předložené žádosti

352 mil. Kč

Vyřazené žádosti

34 mil. Kč

Zbývající objem

22 mil. Kč

Datum aktualizace

26. února 2021

Výzva č. 02_15_002 - Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2.1 Specifický cíl

SC 3 - Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání

1.3 Číslo výzvy

02_15_002

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

8. 7. 2015

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

28. 8. 2015, od 00 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 12. 2016, do 00 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Maximální délka:
72 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

340 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše: 17 000 000 Kč

Maximální výše: 26 000 000 Kč

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex-ante. Výše první zálohové platby bude maximálně 10% z celkových způsobilých výdajů projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Projekty budou realizovány v rámci obou programových oblastí – tzn. v méně rozvinutých regionech a také na území více rozvinutých regionů. Z důvodu, že jednotlivé projekty nebudou mít dopad na obě programové oblasti v rámci jednoho projektu, je míra podpory určena následovně:

Míra podpory pro méně rozvinuté regiony: podíl EU – 85%, národní podíl celkem 15% z toho podíl SR – max. 10% a spolufinancování ze strany příjemce je min. 5% celkových způsobilých výdajů projektu

Míra podpory pro více rozvinuté regiony: podíl EU 50%, národní podíl celkem 50% z toho podíl SR – max. 45% a spolufinancování ze strany příjemce je min. 5% celkových způsobilých výdajů projektu

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Orgány státní správy a samosprávy – kraje včetně hl. m. Prahy.

4.2 Partnerství

Zapojení partnera v této výzvě není povoleno.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 3 - Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání

5.1.1 Oprávněné aktivity

Cílem je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy kraje a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, slabších žáků a rozvoj potenciálu každého žáka.

Projekt musí naplňovat tento cíl prostřednictvím vzdělávání a organizace tematických setkávání ředitelů středních a vyšších odborných škol zaměřeného na zlepšení řízení těchto škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. V rámci činnosti projektového týmu proběhne příprava/zpřesnění, realizace a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP), které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření OP VVV. KAP bude řešen ve spolupráci všech aktérův území a za metodické přípravy KAP odborným garantem.

Součástí aktivit bude rovněž společné plánování investičních akcí v území z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výběr a příprava týmu metodiků pomáhajících realizovat krajské strategie, výběr a příprava týmu metodiků pomáhajících realizovat tematické intervence v krajích, výběr a příprava koordinátorů krajských strategií, propagace, řízení, aktivizace zainteresovaných aktérů ve vzdělávání (StakeHolderů) v území.

Proběhne příprava, realizace a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP), které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření OP VVV prioritně pro oblast odborného vzdělávání a jeho relevance k trhu práce ve stanovených prioritních oblastech:

 •  Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (také pro oblast ZŠ, minoritně pro MŠ)

 •  Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání) – také pro oblast MŠ a ZŠ

 •  Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

 •  Rozvoj kariérového poradenství – také pro oblast ZŠ

 •  Rozvoj škol jako center celoživotního učení

 •  Podpora inkluze

 •  Infrastruktura (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání – také pro ZŠ, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání).

Témata nepovinná - část územně specifická:

 • rozvoj výuky cizích jazyků,

 • ICT kompetence,

 • čtenářská a matematická gramotnost,

 • ostatní témata důležitá pro školy/kraj – tato mohou být hrazena také z OP VVV a mohou být hrazena i z jiných OP, národních či vlastních zdrojů.

V projektech musí vzniknout funkční systém spolupráce pro vytvoření KAP v území. Podmínkou je umožnění zapojení zástupců všech středních a vyšších odborných škol na území kraje, včetně škol, které kraj nezřizuje, mimoškolního vzdělávání, rodičů, zástupců firem, ASZ a dalších klíčových aktérů na území kraje. Nezbytným požadavkem je rovněž těsná spolupráce a koordinace aktivit s relevantními realizátory systémových projektů OP VVV, které obsahují aktivity na podporu procesu tvorby KAP a místních akčních plánů. Realizace procesu tvorby krajských akčních plánů se musí řídit Postupy KAP, viz příloha č. 2 této výzvy.

Dalšími povinnými aktivitami v projektu budou vnitřní evaluační aktivity realizované v rámci projektu příjemcem jako součást činnosti realizačního týmu projektu, a to včetně nezbytných výdajů na získávání potřebných dat vč. dílčích externích zpracování.

Další povinnou aktivitou je řízení projektu a spolupráce s Individuálními projekty systémovými se zaměřením na oblasti: Metodická podpora procesu tvorby krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání, Podpora vytvoření komplexního systému hodnocení, Podpora budování kapacit pro inkluzivní vzdělávání, Podpora zavedení kariérního systému učitele do praxe, Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami a Podpora budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území.

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Území všech krajů ČR

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost (způsobilé výdaje): Věcná způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a specifická část.

Časová způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část. Současně však platí, že z hlediska časové způsobilosti jsou v rámci této výzvy způsobilé výdaje, které vznikly po úspěšném splnění první fáze hodnocení (tj. žádost o podporu splnila všechny náležitosti při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí).

V rámci této výzvy budou celkové způsobilé výdaje vykazovány jednou ze zjednodušených forem a to financováním paušální sazbou 40 % způsobilých přímých výdajů na zaměstnance za účelem pokrytí zbývajících způsobilých nákladů na projekt. Bližší informace k této formě vykazování výdajů jsou popsána v navazující dokumentaci k výzvě (Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část).

7.2 Monitorovací období

Monitorovací období v rámci této výzvy je stanoveno na 6 měsíců.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně dostupnosti vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Podání žádosti o podporu bude probíhat prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního zástupce subjektu/orgánu žadatele nebo osoby, oprávněné podepisovat na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Konzultace k přípravě žádosti o podporu: Před podáním žádosti o podporu jsou všichni žadatelé povinni konzultovat znění žádosti o podporu se zástupci ŘO – kontaktní osobou.

 • Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu v IS KP14+:

  -  Mgr. Zuzana Slimáková

  -  E-mail: zuzana.slimakova@msmt.cz

  -  Telefon: 234 814 408

Konání osobní konzultace je možné pouze v předem domluveném termínu. Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace doporučujeme zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy projektový záměr/žádost o podporu, nebo alespoň upřesnit, co bude předmětem konzultace (věcné zaměření výzvy, finanční stránka projektu, ...).

Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seminare

8.2 Změny výzvy

U vyhlášených výzev lze provést úpravy formálního charakteru, příp. změny vynucené právními předpisy nebo změnou metodického prostředí. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.

U průběžných výzev je nepřípustné provádět níže uvedené změny pro žádosti o podporu, které již byly žadateli podány:

 • zrušit výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • změnit míru podpory,
 • změnit věcné zaměření výzvy,6
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,
 • posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše v IS KP14+.

8.4 Další dokumentace k výzvě

Další dokumentace k výzvě

1) Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory - vzor je uveden na webových stránkách MŠMT na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vzory- dokumentu-op-vvv

2) Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část – pravidla naleznete na odkazu:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

3) Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část - pravidla naleznete na odkazu:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce-1

4) Příloha č. 1 Indikátory výzvy KAP Příloha č. 2 Postupy KAP
Příloha č. 3 Hodnoticí kritéria