ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

26. října 2015 - 31. prosince 2016

Celkový objem

680 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

649 mil. Kč

Předložené žádosti

218 mil. Kč

Vyřazené žádosti

218 mil. Kč

Zbývající objem

31 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_15_005 - Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je podporovat společné plánování nebo sdílení aktivit v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávacích soustav jednotlivých krajů a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, zlepší spolupráci formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2.1 Specifický cíl

SC 3 - Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání

1.3 Číslo výzvy

02_15_005

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva
Komplementární výzva
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

8. 9. 2015

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

26. 10. 2015, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 12. 2016, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 10. 2018

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
12 měsíců
Maximální délka:
42 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

680 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 6 000 000 Kč.


Minimální a maximální výše způsobilých výdajů je stanovena podle úrovně zpracování MAP, viz str. 6 výzvy.

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex ante.

3.5 Výše 1. zálohové platby

V rámci této výzvy je stanovena na max. 30 % celkových způsobilých výdajů.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

V rámci projektů Místních akčních plánů je rozpad veřejných zdrojů financování a míra spolufinancování ze strany příjemce následovná:


V případě povinného spolufinancování ze strany příjemce mu není stanovena povinnost spolufinancovat projekt z každého nárokovaného výdaje v rámci předloženého vyúčtování za jedno monitorovací období, ale z celkové částky vyúčtovaných způsobilých výdajů. Způsob spolufinancování je příjemce povinen prokázat nejpozději při ukončení projektu – tj. v rámci závěrečné Zprávy o realizaci projektu/Žádosti o platbu.

V případě, že žadatelem/příjemcem je obec nebo dobrovolný svazek obcí, je rozpad zdrojů financování pro méně rozvinuté regiony následovný: podíl EU – 85 %, podíl SR – max. 10 %, tj. maximální výše spolufinancování z veřejných prostředků je 95 % celkových způsobilých výdajů projektu. Spolufinancování ze strany příjemce činí minimálně 5 % celkových způsobilých výdajů projektu.


V případě, že žadatelem/příjemcem je místní akční skupina nebo mikroregion, je za předpokladu splnění podmínky stanovené dle Pravidel pro spolufinancování ESI fondů1 rozpad zdrojů pro méně rozvinuté regiony následovný: podíl EU – 85 %, národní podíl je v plné míře 15 % spolufinancován z podílu SR.


V případě, že žadatelem/příjemcem je samostatná městská část na území Hlavního města Prahy, je rozpad zdrojů financování ve více rozvinutém regionu následovný: podíl EU – 50 %, podíl SR – max. 45 %, tj. maximální výše spolufinancování z veřejných prostředků je 95 % celkových způsobilých výdajů projektu. Příjemce je povinen spolufinancovat projekt z minimálně 5 % celkových způsobilých výdajů projektu.


1 V případě 1) podpory nebo ochrany osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, 2) sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování, 3) aktivit v oblasti vzdělávání a 4) sociálních a hospodářských partnerů v oblasti sociálního dialogu bude příjemce hradit 0 % způsobilých výdajů.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 SFEU.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

 • Obce, městské části hlavního města Prahy.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace) – spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, uvedené v databázi Místních akčních skupin.
 • Zájmové sdružení právnických osob nebo spolek - mikroregion.

Povinné kritérium:

Žadatel musí působit v území, ve kterém bude projekt realizován. Žadatel v rámci projektové žádosti dokládá Stanovisko územně příslušné Regionální stálé konference, ve kterém je jasné vymezení území realizace a dopadu projektu a jednoznačná identifikace oprávněného žadatele za dané území.

4.2 Partnerství

Vymezení partnerství: V rámci této výzvy je možné zapojení partnera s finančním nebo bez finančního příspěvku. Oprávněnými partnery jsou:

 • Obce, městské části hlavního města Prahy.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace) – spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, uvedené v databázi Místních akčních skupin.
 • Zájmové sdružení právnických osob nebo spolek - mikroregion.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 3 - Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání

5.1.1 Oprávněné aktivity

Místní akční plány vzdělávání jsou součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV. KLIMA je akronym shrnující podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.


Posláním akce KLIMA je úspěch pro každé dítě. Toho může být dosaženo tím, že učitelé/lídři věří, že úspěch či selhání žáků závisí na tom, co učitelé/lídři dělají nebo naopak nedělají. To znamená, že učitelé jsou nositeli kultury učení ve třídě a tedy možnými nositeli změny. Učitelé jsou ochotni více mluvit o učení se než o vyučování. Hodnocení je považováno za důležitou zpětnou vazbu. Učitelé/lídři věří, že mají zodpovědnost za budování pozitivních vztahů ve třídách/sborovnách. Učitelé/lídři vědí, že chyba neznamená selhání, ale příležitost k učení se.


Akce KLIMA umožňuje propojit aktivity od úrovně systému – individuální projekty systémové, přes střední úroveň (individuální projekty ostatní – projekty koncepční, tematické sítě a spolupráce) až na úroveň jednotlivých škol (zjednodušená forma financování). V projektech systémových a koncepčních se budují kapacity, které následně umožní plošné šíření prostřednictvím projektů zjednodušeného financování.


Součástí akce KLIMA je také příprava a realizace místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které umožní zapojit ředitele, učitele, ale i zřizovatele, školská zařízení, NNO a další partnery do diskuze o hodnotách akce KLIMA.


Cílem této výzvy je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Tato spolupráce povede k:

 • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol,
 • sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání,
 • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka,
 • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka v inkluzivní škole,
 • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

Území, na kterém bude probíhat místní akční plánování, definuje svým Stanoviskem územně příslušná Regionální stálá konference v souladu s Přílohou č. 2 Postupy MAP. (v případě Hl. m. Prahy je území potvrzeno obdobně Magistrátem hl. m. Praha). Za jedno území se předkládá pouze jeden projekt.


Podstatou projektu je podpora přípravy, realizace a vyhodnocování místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP), které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání prioritně pro oblast předškolního a základního vzdělávání ve stanovených prioritních a volitelných opatřeních (detailně popsáno v Příloze č. 2 Postupy MAP):


Prioritní opatření MAP:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem


Doporučená opatření MAP:
4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu,
motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO)
6. Kariérové poradenství v základních školách


Průřezová a volitelná opatření MAP
7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
11. Investice do rozvoje kapacit základních škol
12. Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR


Součástí každého projektu může být společné plánování investičních akcí, které území bude chtít podpořit z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v případě hlavního města Prahy z  Operačního programu Praha – pól růstu (OP PPR). „Strategický rámec MAP do roku 2023“, včetně „Dohod“ bude podmínkou pro získání finanční podpory z IROP/OP PPR. Detailně je toto popsáno v Příloze č. 2 (Postupy MAP).


Podle toho, v jakém je stupni spolupráce ve vzdělávání v území na kterém bude probíhat MAP, zvolí si realizátor projektu jednu ze tří úrovní zpracování MAP (viz Příloha č. 2 – Postupy MAP). Žadatel uvede zvolenou úroveň MAP do přílohy Identifikace úrovně MAP (viz vzor) žádosti o podporu:

1) Úroveň budování spolupráce, vzájemného poznávání a společného vzdělávání vedení škol, učitelů a ostatních odborníků a pracovníků ve vzdělávání (preMAP).

 • Minimální rozpočet na projekt: 0,5 mil. Kč.
 • Maximální rozpočet na projekt: 1 mil. Kč.

2) Úroveň společného plánování (MAP)

 • Minimální rozpočet na projekt: 1 mil. Kč.
 • Maximální rozpočet na projekt: 4 mil. Kč.

3) Úroveň realizace již předchozího MAP a plánování nového MAP (MAP+).

 • Minimální rozpočet na projekt: 1 mil. Kč.
 • Maximální rozpočet na projekt: 6 mil. Kč.

Pokud si žadatel vybere úroveň MAP+ (bod 3), bude přílohou žádosti o podporu také již připravená Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v území, včetně popisu průběhu jejího zpracování a složení partnerství, připravená v rámci realizace projektu z výzvy č. 46 OP VK. Kvalita Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v území, postup zpracování a partnerství bude hodnocena věcnými hodnotiteli. Pokud jsou součástí této strategie intervence vedoucí ke snížení rizika školního neúspěchu u dětí, mohou být součástí rozpočtu projektu jako uznatelné náklady i náklady na:

 • asistenta pedagoga,
 • speciálního pedagoga,
 • školního psychologa,
 • doučování dětí,
 • vzájemné hospitace pedagogických pracovníků,
 • DVPP.

Výdaje na výše uvedené aktivity mohou být po datu 1. 9. 2016 považovány za nezpůsobilé. Přímá podpora je školám plánována ve výzvě pro rok 2016. V rámci této výzvy budou nejpozději od 1. 9. 2016 realizovány projekty jednotlivých škol, a pro tyto projekty jsou připraveny šablony klíčových aktivit se zjednodušeným finančním vykazováním ve výše uvedených tématech.

 • Povinné aktivity uvedené v žádosti o podporu jako klíčové aktivity projektu (detailně popsáno včetně všech podaktivit v Příloze č. 2 Postupy MAP):

1) Akční plánování:

 • pro projekty preMAP je povinná pouze realizace a dokončení podaktivit a) Rozvoj partnerství, b) Dohoda o prioritách (vytvoření Strategického rámce MAP do roku 2023) a d) Budování znalostních kapacit.
 • pro projekty MAP a MAP+ je povinná realizace a dokončení podaktivit a) Rozvoj partnerství, b) Dohoda o prioritách (vytvoření Strategického rámce MAP do roku 2023), c) Akční plánování a d) Budování znalostních kapacit.

V rámci aktivity Akční plánování, v podaktivitě „Budování znalostních kapacit“, je součástí této podaktivity mimo jiné spolupráce s Individuálním projektem systémovým se zaměřením na oblast Podpory budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území. Tato spolupráce bude probíhat formou účasti na vzdělávání a společných konferencích nebo jiných setkání určených k výměně zkušeností.

2) Realizace – aktivita uznatelná pouze pro projekty MAP+


3) Evaluace – povinná pro všechny projekty
Povinnými aktivitami v projektu budou vnitřní evaluační aktivity (viz Postupy MAP kapitola Proces přípravy a realizace MAP, Aktivita 3 – Evaluace) realizované v rámci projektu příjemcem jako součást činnosti realizačního týmu projektu, a to včetně nezbytných výdajů na získávání potřebných dat vč. dílčích externích zpracování.


4) Řízení MAP – povinná pro všechny projekty
V rámci aktivity Řízení MAP je uznatelnou činností vykazovanou v pracovních výkazech členů projektového týmu do výše 8 hodin měsíčně i účast a spolupráce na odborných panelech, které se budou organizovat v rámci realizace jiných projektů systémových nebo ostatních zaměřených na proces tvorby akčních plánů rozvoje vzdělávání, komplexního systému hodnocení, budování kapacit pro inkluzivní vzdělávání, zavedení kariérního systému učitele do praxe a inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami.


Ve všech projektech musí vzniknout, nebo se rozvíjet funkční systém spolupráce pro vytvoření MAP v území. Proto se při předkládání žádosti o podporu posuzuje povinná příloha dokladující zapojení zástupců škol (podle RED IZO) v území s potvrzením zřizovatele a to:


a) v případě, že je žadatelem ORP – musí být deklarováno zapojení zástupců minimálně 70 % škol (podle RED IZO), které jsou zřizovány obcí s rozšířenou působností v území dopadu projektu a zároveň alespoň 70 % škol, které zřizují jiní zřizovatelé než obec s rozšířenou působností v území správního obvodu obce s rozšířenou působností, pouze za předpokladu, že takové školy v území jsou.

b) v případě ostatních oprávněných žadatelů – musí být deklarováno zapojení zástupců minimálně 70 % škol (podle RED IZO) zřizovaných v území správního obvodu obce s rozšířenou působností.


Přílohou pro hodnocení přijatelnosti žádosti o podporu je tabulka, ve které budou uvedeny všechny školy (podle RED IZO) na území správního obvodu ORP a vyznačen souhlas zřizovatele se zapojením do aktivit projektu. Z tabulky musí vyplývat splnění podmínky zapojení minimálního procenta počtu škol.


Pro projekty připravované v rámci výzev OP VVV je žadatel povinen uvést samostatně v žádosti o podporu následující aktivity, a to v přesně uvedeném znění:


5) Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v kapitole 5.2.1.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

5.1.2 Vyloučené aktivity

Nerelevantní.

5.1.3 Cílová skupina

děti a žáci
pedagogičtí pracovníci
rodiče dětí a žáků
zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství
pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu
vedoucí pracovníci škol a školských zařízení,
veřejnost

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.6 Udržitelnost

Nerelevantní.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Pro projekty v rámci této výzvy je určena programová oblast méně rozvinuté regiony a více rozvinutý region.


Místo dopadu projektu je kraj, jehož součástí je území vymezené Místním akčním plánem. Pro Místní akční plán je přípustným územím dopadu území v hranicích správního obvodu obce s rozšířenou působností, respektive v hranicích území definovaného ve Stanovisku územně příslušné RSK. Na území hl. m. Prahy je to území městských částí vykonávajících přenesenou působnost vč. území MČ, na jejichž území je přenesená působnost vykonávána podle § 4 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti viz Příloha č. 2 Postupy MAP - kapitola MAP na území obce s rozšířenou působností, respektující lokální partnerství.

6.2 Přípustné místo realizace

(Místní způsobilost viz Pravidla pro žadatele a příjemce, čl. 70 Obecného nařízení)
Projekty musí být realizovány na území České republiky.
Oprávněnost realizace aktivit však nebude posuzována pouze z hlediska území, na kterém budou probíhat aktivity projektu, ale i z hlediska dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu. To znamená, že aktivity nemusí být nutně realizovány pouze v přípustném místě realizace, ale musí být vždy ve prospěch cílové skupiny z určeného/určených regionu/regionů.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost (způsobilé výdaje): Definováno v Pravidlech pro žadatele a příjemce.
Časová způsobilost (od, kdy do kdy jsou časově způsobilé dané výdaje): Je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce. Současně však platí, že z hlediska časové způsobilosti jsou v rámci této výzvy způsobilé výdaje, které vznikly po úspěšném splnění první fáze hodnocení (tj. žádost o podporu splnila všechny náležitosti při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí).

7.2 Monitorovací období

V rámci této výzvy je stanoveno na 3 měsíce.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

V rámci této výzvy budou celkové způsobilé výdaje vykazovány jednou ze zjednodušených forem a to financováním paušální sazbou 40% způsobilých přímých výdajů na zaměstnance za účelem pokrytí zbývajících způsobilých výdajů na projekt. Bližší informace k této formě vykazování výdajů jsou popsány v navazující dokumentaci k výzvě (Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.)

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktuální verze těchto dokumentů je vždy k dispozici na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy.


Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce.
Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby, oprávněné podepisovat na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Konzultace k přípravě žádosti o podporu: Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat znění žádosti o podporu se zástupci ŘO - kontaktní osobou.

 • Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu v IS KP14+: Mgr. Zuzana Slimáková
 • E-mail: zuzana.slimakova@msmt.cz
 • Telefon: +420 234 814 408

Konání osobní konzultace je možné pouze v předem domluveném termínu. Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace doporučujeme zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy projektový záměr/žádost o podporu, nebo alespoň upřesnit, co bude předmětem konzultace (věcné zaměření projektu/finanční stránka projektu). Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

 

8.2 Změny výzvy

U vyhlášených výzev lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. V případě změn vyvolaných změnou metodického prostředí nesmí dojít k diskriminaci či ke zhoršení postavení žadatele.


Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes IS KP14+.


U kolových výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí):

 • zrušit výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • změnit míru podpory,
 • změnit věcné zaměření výzvy,2
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,
 • posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

U průběžných výzev je nepřípustné provádět výše uvedené změny pro žádosti o podporu, které již byly žadateli podány. Možnost provést výše uvedené změny musí být výslovně stanovena ve výzvě a nesmí tím dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.


2 Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory.
Příloha č. 2 Postupy MAP.
Příloha č. 3 Hodnoticí kritéria.

8.4 Další dokumentace k výzvě

Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory: vzor je zveřejněn na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.

Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část: jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část: jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.

 

8.5 Ostatní ustanovení

Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán OP VVV. Řídicí orgán OP VVV si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.