ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

1. kolo: 22. září 2015 -

Celkový objem

3 200 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

2 612 mil. Kč

Předložené žádosti

1 859 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

588 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_15_008 - Fázované projekty

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Výzva Fázované projekty je určena pro žadatele, jejichž projekty, schválené v OP VaVpI  ve výzvách 1.1 – Evropská centra excelence a 2.2 – Regionální VaV centra OP VaVpI, fázují v souladu s Pokynem Evropské komise k uzavření programů na období
2007 – 2013[1]. V rámci OP VVV budou u těchto projektů řešeny pouze druhé fáze projektů. Druhé fáze projektů musí být v souladu se všemi příslušnými pravidly programového období 2014–2020. Aktivity projektů musí přispívat k naplňování relevantních cílů RIS3 strategie.


[1] Tento Pokyn byl přijat dne 20. března 2013 Rozhodnutím Komise o schválení pokynů k uzavření operačních programů určených k čerpání pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti (2007 - 2013).

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

  • Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

1.2 patří k investiční prioritě

  • IP 1 – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

1.3 Číslo výzvy

02_15_008

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

17. 9. 2015

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu (1. kolo)

22. 9. 2015, od 00 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (2. kolo)

22. 9. 2015, do 00 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Maximální délka:
60 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

3 200 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 500 000 000 Kč

3.3 Fond

Evropský fond pro regionální rozvoj

3.4 Způsob financování

Ex-ante.

3.5 Výše 1. zálohové platby

Maximálně 50% celkových způsobilých výdajů projektu.

Další informace ke způsobu financování jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Méně rozvinuté regiony – podíl EU – 85 %, podíl SR – 10 %; maximální výše spolufinancování z veřejných prostředků v rámci OP VVV je 95 % celkových způsobilých výdajů projektu. Míra spolufinancování ze strany příjemce – minimálně 5 % celkových způsobilých výdajů projektu.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Veškerá podpora bude poskytnuta příjemcům k realizaci nehospodářských aktivit a to v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), tudíž poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy  o fungování Evropské unie.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje  a inovací (2014/C 198/01).

Podmínky přijatelnosti žadatelů/příjemců jsou blíže uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

4.2 Partnerství

Účast partnera v projektu není nutnou podmínkou řešení projektů. Podmínky partnerství jsou vymezeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

5.1.1 Oprávněné aktivity

Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce  – obecná část, více viz kapitola 5.2.1.

Aktivita č. 2: Rekonstrukce a rozšíření VaV infrastruktury, popř. ekonomicky odůvodněná výstavba nových kapacit.

Aktivita č. 3: Pořizování přístrojového, laboratorního a informačního vybavení infrastruktury pro výzkum a technologický rozvoj.

Aktivita č. 4: Projekty špičkového VaV (financované prostřednictvím start-up grantů) ve spolupráci s předními národními a mezinárodními partnery s relevancí pro trh a ekonomický rozvoj ČR, nebo projekty VaV zaměřené především na spolupráci regionálního VaV centra s aplikační sférou (start-up granty) s cílem vytváření partnerství, která posílí kapacitu pro kolaborativní výzkum a pro smluvní výzkum.

Aktivita č. 5: Aktivity zaměřené na posilování spolupráce s předními mezinárodními výzkumnými partnery s cílem posílit schopnost získávat prostředky ze zahraničních grantů.

Aktivita č. 6: Aktivity zaměřené na posilování spolupráce s aplikační sférou a veřejným sektorem s cílem posílit praktickou relevanci výzkumu.

Žadatelé si volí minimálně jednu z aktivit č. 2 až 6. Aktivita č. 1 je povinnou aktivitou každého projektu.

Další informace k podporovaným a nepodporovaným aktivitám jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

5.1.2 Vyloučené aktivity

Aktivity, které nebyly plánovány v rámci projektu podaného ve výzvách 1.1. – Evropská centra excelence a 2.2. – Regionální VaV centra OP VaVpI a současně nebyly povoleny ŘO OP VaVpI v době řešení 1. fáze projektů, a to do dne vydání právního aktu  o poskytnutí/převodu podpory pro 2. fázi projektů, s výjimkou povinné aktivity Řízení projektu, která je v souladu s podmínkami OP VVV. Aktivity 1. fáze, které byly naplánovány a jsou předmětem podpory v projektech Národního programu udržitelnosti I (LO), Národního programu udržitelnosti II (LQ) a v projektech velkých infrastruktur (LM).

5.1.5 Návaznost na strategie

Soulad projektu s Národní výzkumnou  a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) a/nebo jejími krajskými přílohami – projekt je realizován v souladu s alespoň jednou generickou znalostní doménou nebo s alespoň jedním klíčovým odvětvím aplikací a aplikačním tématem uvedenými v Národní RIS3 strategii či regionální příloze. Žadatel popíše soulad a doloží jej v příloze k žádosti o podporu.

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost projektů je 5 let od poslední platby příjemci (tj. od data, kdy projekt nabyl centrální stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO). Plnění podmínek v době udržitelnosti projektu vychází  z čl. 71 Obecného nařízení. Plnění podmínek udržitelnosti projektu nad rámec čl. 71 Obecného nařízení je upřesněno v Pravidlech pro žadatele  a příjemce – specifická část.

5.1.7 Indikátory

Viz příloha č. 1 výzvy.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizovaných aktivit projektu je území České republiky mimo území hl. m. Praha.

6.2 Přípustné místo realizace

Aktivity projektu musí být realizovány na území České republiky mimo území hl. m. Praha.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část. Není možné financovat zpětně způsobilé výdaje, které vznikly v souvislosti
s ukončenými aktivitami. V této výzvě nejsou způsobilými výdaji náklady financované v rámci projektů Národního programu udržitelnosti I (LO), Národního programu udržitelnosti II (LQ) a aktivity MŠMT na podporu velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (LM).

Časově budou způsobilé výdaje související s aktivitami 2. fáze projektu, přičemž jsou výdaje způsobilé nejdříve od 1. 10. 2015 (viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část). Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky dokončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

3 měsíce.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

V rámci této výzvy bude využita zjednodušená forma vykazování výdajů, a to tak, že část výdajů bude vykazována formou nepřímých nákladů. Paušální sazba nepřímých nákladů se stanoví jako podíl administrativních nákladů vůči způsobilým přímým nákladům projektu, s tím že sazba nepřímých nákladů nesmí překročit 25%. Konkrétní paušální sazba bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

7.4 Limity rozpočtu

Nákup služeb – v rámci této kapitoly rozpočtu je stanoven limit max. 49 % celkových způsobilých výdajů projektu. Další informace ke způsobilosti výdajů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj  a vzdělávání je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu  v průběhu této výzvy. Aktuální verze těchto dokumentů je vždy k dispozici na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy.

Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz:  https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

 Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat znění žádosti o podporu se zástupci ŘO - kontaktní osobou.

  • Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu v IS KP14+: Mgr. Stanislava Podolková
  • E-mail: Stanislava.Podolkova@msmt.cz
  • Telefon: +420 234 814 425

Konání osobní konzultace je možné pouze v předem domluveném termínu. Nejpozději
5 pracovních dnů před konáním konzultace doporučujeme zaslat e–mailem kontaktní osobě výzvy projektový záměr/žádost o podporu, nebo alespoň upřesnit, co bude předmětem konzultace (věcné zaměření výzvy/finanční stránka projektu apod).

Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

U vyhlášených výzev lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Změnou výzvy nesmí dojít  k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. V případě změn vyvolaných změnou metodického prostředí nesmí dojít k diskriminaci či ke zhoršení postavení žadatele.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy
na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes IS KP14+.

U průběžných výzev je nepřípustné provádět níže uvedené změny pro žádosti o podporu, které již byly žadateli podány. Možnost provést výše uvedené změny musí být výslovně stanovena ve výzvě a nesmí tím dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení

 (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí):

zrušit výzvu,

snížit alokaci na výzvu,

změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,

změnit míru podpory,

změnit věcné zaměření výzvy,[1]

změnit definici oprávněného žadatele,

posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,

posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,

měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

 


[1]     Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

8.3 Přílohy výzvy

a) Příloha č. 1 Indikátory

b) Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

a) Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory: vzor je zveřejněn na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-pravni-akty.

b) Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.  

c) Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast.

d) Vzor partnerské smlouvy – na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-partnerske-smlouvy.  

Vzory příloh žádosti o podporu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-k-vyzvam.

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán OP VVV. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory. Dotace bude poskytnuta po ukončení procesu notifikace 1. fáze.