Výzva č. 02_16_010 - Budování kapacit pro rozvoj škol I.

Oddíly výzvy

22

V Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 3, s. 31, kap. 7.1.1. v předposledním odstavci je uvedeno: minimálně jedenkrát za rok bude pořízen videozáznam z celého setkání včetně výpovědí deseti různých účastníků setkání. Tento videozáznam bude povinně přiložen ke Zprávě o realizaci projektu. Jakým způsobem a v jaké četnosti mají být videozáznamy pořizovány?

Příjemce je povinen minimálně jedenkrát za rok pořídit videozáznam pouze z  jednoho celého setkání CKP včetně výpovědi deseti různých účastníků setkání. Videozáznam tedy nemusí být pořízen z každého ze 14/28/… CKP, za rok bude povinně natočen pouze jediný záznam. Tento videozáznam zůstane uložen u příjemce (pro kontrolu na místě) a do Zprávy o realizaci bude doložena krátká ukázka z tohoto videozáznamu. Do ISKP 14+ lze nahrát soubor v maximálním rozsahu 100 MB.

21

Je nutné dokládat mzdové výdaje do 10 tisíc v rámci ŽOP?

Výdaje, u nichž celková částka vykazovaná jako způsobilá v rámci jednoho účetního dokladu je nižší než 10 000 Kč, není nutné dokládat v rámci ŽOP. Tyto výdaje jsou předmětem kontroly na místě, případně kontroly jiného kontrolního orgánu. U mzdových/platových výdajů je limit 10 tisíc počítán ze superhrubé mzdy. V případě, že má pracovník projektu více částečných úvazků v rámci jednoho projektu, částky nárokované z jednotlivých účetních dokladů se sčítají. U všech výdajů je nutné doložit zaúčtování pod projekt, buďto v rámci souhrnné sjetiny nebo samostatně.

20

Je nutné při volbě volitelné aktivity č. 2 Tuzemské i zahraniční stáže pro pedagogické pracovníky rozlišovat v žádosti o podporu jednotlivé specifické cíle?

Ano, je to nutné z důvodu nastavení predikce rozpočtu ze strany ŘO.

19

Jaký je počet zapojených MŠ v případě zvolení aktivity č. 1 Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování, téma d) až f), pokud realizace projektu bude trvat 4 roky?

Do sítě center kolegiální podpory je nutné zapojit 3 MŠ za každý rok realizace projektu, ve čtvrtém roce realizace tedy není zapojení dalších MŠ povinné.

18

Je nutné, aby přílohy, které se dodávají za partnera projektu, podepsal statutární orgán partnera?

Tento postup není nutný, za přílohy žádosti o podporu zodpovídá žadatel, postačí tedy jeho elektronický podpis na jednotlivých dokumentech. V případě příloh, které vyžadují podpis partnera (např. příloha Principy partnerství a prohlášení o partnerství, čestná prohlášení apod.), je nutné, aby partner dokument podepsal elektronicky, nebo fyzicky avšak s elektronickým podpisem žadatele či elektronickou konverzí dokumentu.

17

Z jakých výdajů mohou být hrazeny náklady spojené s přípravou žádosti o podporu externím subjektem?

Výdaje spojené se zpracováním žádosti o podporu budou hrazeny z nepřímých nákladů projektu (resp. při zpracování žádosti je žadatel v rozpočtu zařadí do administrativních výdajů). S ohledem na zkušenosti z minulého programového období a doporučení Evropské komise však ŘO OP VVV tento přístup žadatele (zpracování žádosti o podporu výhradně externím subjektem) nedoporučuje.

16

Je nastaveno omezení týkající se drobného majetku?

Procentní omezení kapitoly vůči celkovým způsobilým výdajům stanoveno není. Nicméně při tvorbě rozpočtu je vhodné se řídit následujícím dokumentem http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Seznam_obvyklych_cen_vybaven.pdf.

15

Lze hradit v rámci způsobilých výdajů projektu také případnou organizaci výběrového řízení?

Přípravu výběrového řízení lze hradit z nepřímých nákladů.

14

Jakým způsobem je vymezena bagatelní podpora?

Bagatelní podpora je stanovena v rozsahu minimálně 40 hodin za dobu trvání projektu (bez ohledu na počet dílčích podpor, tj. počet dílčích zapojení do projektu). Při dosažení tohoto minimálního rozsahu se konkrétní osoba započítá do indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků.

13

Jakým způsobem je propojen indikátor 5 40 00 Počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání s aktivitou č. 2 Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu, kde je DVPP zakázanou aktivitou?

V rámci indikátoru je vykazován počet pracovníků ve vzdělávání, kteří se zúčastnili kurzů DVPP nebo dalších aktivit k rozvoji pedagogů.

12

Je možné v rámci výzvy hradit mzdy interním mentorům, pokud budou členy realizační týmu?

Ano, je to možné, podmínkou je pochopitelně uzavření pracovněprávního vztahu s žadatelem/partnerem projektu.

11

Je možné hradit v rámci výzvy také rozšiřování odborného vzdělávání pedagogickému pracovníkovi ve vybraném tématu?

Výzva předpokládá, že pedagogičtí pracovníci již mají potřebné odborné znalosti a v rámci výzvy se vzdělávají v oblasti mentoringu, tedy schopnosti předávat své znalosti dále.

10

Jakým způsobem lze navázat na výzvu č. 44 OP VK v rámci SC 5, aktivita 1, téma e) Spolupráce ZŠ a SŠ při podpoře přírodovědného a technického vzdělávání?

Výzva umožňuje vytvoření sítě a vzájemné předávání zkušeností získaných při realizaci projektů ve výzvě č. 44 OP VK.

9

Jakým způsobem bude probíhat vyhodnocování aktivit a kontrola portfolia pracovníka?

Výstupy je možné zpracovat např. ve formě CD a odevzdat souhrnně na konci realizace projektu.

8

Jakým způsobem je možné realizovat Rozvoj kreativity dětí a žáků v rámci aktivity č. 1. Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování v SC 5?

V rámci této aktivity lze realizovat např. workshopy, vzájemné hospitace, sledovat a komentovat záznamy z výuky.

7

Lze v rámci výzvy použít již akreditovaný kurz?

Z důvodu veřejné podpory toto v rámci výzvy bohužel možné není. Centra kolegiální podpory mohou organizovat pouze neformální setkání, nikoliv kurzy, jejichž výstupem je certifikát pro účastníky kurzů. Tato podmínka platí i pro činnosti organizované v rámci aktivity č. 2 Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu.

6

Jakým způsobem budou dokládány zkušenosti s realizací vzdělávacích aktivit/kurzů v rámci aktivity č. 2 Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu?

Žadatel/partner musí doložit své zkušenosti v této oblasti např. předchozími realizovanými projekty, akreditovanými kurzy apod.

5

Vztahuje se na aktivitu č. 2 Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu podmínka vytvoření sítě zapojených škol ve všech krajích ČR?

Ne, tato podmínka se týká pouze aktivity č. 1. Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování.

4

Lze považovat za originál listinu s notářsky ověřeným podpisem?

Za originál dokumentu jsou pro účely výzvy považovány pouze následující dokumenty:  dokument vyplněný nebo zpracovaný dle vzoru nebo dokument zpracovaný žadatelem, pokud není vzor k dispozici s připojeným zaručeným elektronickým podpisem. Ruční podpis dokument nemusí obsahovat. Pokud je v některém vzoru dokumentu uvedena „navíc“ kolonka na podpis, jedná se o upozornění na povinnost dokument elektronicky podepsat.
 originál datové zprávy, která obsahuje elektronický podpis nebo časové razítko.
 originál dokumentu (výpisy, potvrzení atp.) konvertovaný z listinné do elektronické podoby (tzv. autorizovaná konverze)
Dokument s notářsky ověřeným podpisem, doložený formou scanu, není považován za originál.

3

Je možné realizovat setkání centrem kolegiální podpory prostřednictvím jiných než osobních setkání?

Tato možnost není vyloučena, hlavním cílem setkávání pedagogických pracovníků je však osobní setkávání za účelem předávání zkušeností ve vybraném tématu, osobní setkávání musí převažovat.

2

Je rozhodujícím datem pro odevzdání žádosti o podporu datum finalizace, nebo datum odeslání žádosti o podporu?

Finalizaci je nutné provést do termínu uvedeného ve výzvě – 3. 3. 2016 do 14 hodin. V případě, že žádost o podporu není podepsána statutárním orgánem, není splněno opravitelné kritérium F7 Žádost o podporu je podepsána statutárním zástupcem žadatele/partnera. Podrobnější informace naleznete v kap. 4.6. v Uživatelské příručce IS KP14+, která je k dispozici na odkazu www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/ISKP_14/Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_zadosti_v_IS_KP14_v1.3.pdf.

1

Jakým způsobem ovlivňuje místo dopadu realizace míru spolufinancování a dopad projektu?

Místo dopadu realizace a dopadu projektu neovlivňuje míru spolufinancování ze strany žadatele. Míra spolufinancování je popsána v kapitole 8.1.5. v Pravidlech pro žadatele a příjemce a v kapitole 8.1.5. v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.