Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

20. ledna 2016 - 3. března 2016

Celkový objem

768 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

744 mil. Kč

Předložené žádosti

1 379 mil. Kč

Vyřazené žádosti

976 mil. Kč

Zbývající objem

24 mil. Kč

Datum aktualizace

26. února 2021

Výzva č. 02_16_010 - Budování kapacit pro rozvoj škol I.

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Výzva má za cíl podpořit vzájemné učení škol formou podpory škol jako center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v oblastech zaměřených na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou pre/gramotnost, na polytechnické vzdělávání, individualizaci vzdělávání, rozvoj kreativity dětí a žáků, podporu podnikavosti a na rozvoj metody CLIL1. Výzva dále umožní individuální podporu pedagogických pracovníků v těchto tématech a přípravu pedagogů pro poskytování kolegiální podpory. V rámci výzvy bude také možné vytvořit metodické materiály pro předškolní vzdělávání, realizovat zahraniční stáže pedagogických pracovníků a podpořit spolupráci studentů (budoucích pedagogických pracovníků) s aktivními pedagogickými pracovníky.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

  • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2 patří k investiční prioritě

  • IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
SC 2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
SC 5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

1.3 Číslo výzvy

02_16_010

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

3. 12. 2015

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

20. 1. 2016, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

3. 3. 2016, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
36 měsíců
Maximální délka:
54 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

768 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 mil. Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 50 mil. Kč

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex ante.

3.5 Výše 1. zálohové platby

Maximálně 25 % celkových způsobilých výdajů projektu, výše první zálohové platby bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Rozpad zdrojů financování dle právní subjektivity žadatele je blíže specifikován v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.1.5. Specifikace míry rozpadu mezi méně a více rozvinutými regiony jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.1.5. V případě, že žadatelem je právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaná ve školském rejstříku a nezřízená organizačními složkami státu, je spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele stanoveno na 0 % celkových způsobilých výdajů projektu.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Poskytované prostředky na podporu nehospodářských činností příjemce/partnera nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

3.8 Podpora de minimis

Podpora na přípravu a rozvoj externích mentorů bude poskytnuta v režimu de minimis (v souladu s ustanovením Nařízení EK (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis).

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

5 Věcné zaměření

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobné popisy aktivit jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4.

Povinná aktivita
Pro projekty připravované v rámci výzev OP VVV je žadatel povinen uvést samostatně v žádosti o podporu následující aktivitu, a to přesně v uvedeném znění.
Řízení projektu
Popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 5.2.4.

Povinně volitelné aktivity
1. Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování
2. Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu
3. Příprava a rozvoj externích mentorů
Zacílení aktivit se liší podle specifických cílů.

SC 1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
1. Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování
Podpora mateřských škol (MŠ) v roli center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů. Popis činnosti centra je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4. Projekty budou realizovat síť v nejméně jednom z následujících témat:
a) Čtenářská pregramotnost
b) Matematická pregramotnost
c) Polytechnické vzdělávání v MŠ (včetně environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty)
d) Individualizace vzdělávání v MŠ (Zvyšování teoretických znalostí práce s odlišností)
e) Práce s dvouletými dětmi v MŠ
f) Začleňování dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do MŠ (včetně předávání zkušeností, jak spolupracovat s rodinou, orgány sociálně právní ochrany dětí – OSPOD)
Pro témata a) až c) bude od začátku projektu zapojena nejméně jedna MŠ v každém kraji včetně hlavního města Praha (celkem nejméně 14 MŠ), v tématech d) až f) bude od začátku projektu zapojena nejméně jedna MŠ alespoň ve třech krajích včetně hlavního města Praha, tj. celkem nejméně tři MŠ. Další podmínky rozšiřování sítě center jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4.

2. Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu
Individuální podpora pedagogů MŠ včetně podpory osobnostně sociálního rozvoje pedagogických pracovníků MŠ (rozvoj metodiky pro kolegiální podporu, příprava a realizace aktivit budujících profesní kompetence pedagogů). Příprava a rozvoj interních mentorů – aktivity zaměřené na zvyšování lektorských a mentorských kapacit pedagogických pracovníků a individuální podpora pedagogů v oblasti aktivizujících forem vzdělávání.

3. Příprava a rozvoj externích mentorů
Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na poskytování externího mentoringu.

SC 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
1. Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování
Podpora ZŠ a SŠ v roli center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů. Popis činnosti centra je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4. Projekty budou realizovat síť nejméně v jednom z následujících témat:
a) Matematická gramotnost – inovativní metody výuky (například vyučování orientované na budování schémat) v ZŠ
b) Čtenářská gramotnost mimo vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace (tzv. čtení v předmětech) v ZŠ
c) Individualizace vzdělávání v ZŠ (Zvyšování teoretických znalostí práce s odlišností včetně práce se žáky se zdravotním postižením)
d) CLIL v ZŠ
e) CLIL v SŠ (mezi školami, které tvoří síť, může být maximálně 25 % gymnázií)

2. Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu
Individuální podpora pedagogů ZŠ, SŠ, školních družin a školních klubů včetně podpory osobnostně sociálního rozvoje pedagogických pracovníků ZŠ, školních družin a školních klubů (rozvoj metodiky pro kolegiální podporu, příprava a realizace aktivit budujících profesní kompetence pedagogů). Příprava a rozvoj interních mentorů – aktivity zaměřené na zvyšování lektorských a mentorských kapacit pedagogických pracovníků a individuální podpora pedagogů v oblasti aktivizujících forem vzdělávání.

3. Příprava a rozvoj externích mentorů.
Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na poskytování externího mentoringu.
SC 5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
1. Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování
Podpora škol (MŠ, ZŠ, SŠ) v roli center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů. Popis činnosti centra je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4. Projekty budou realizovat síť nejméně v jednom z následujících témat:
a) Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání
b) Vzdělávací oblast Člověk a příroda (pro tuto vzdělávací oblast se centrem kolegiální podpory může stát i víceleté gymnázium6 – témata budou nicméně přizpůsobena pro úroveň žáků základní školy, budou tedy zohledňovat i slabší žáky)
c) Rozvoj kreativity dětí a žáků
d) Podpora podnikavosti na ZŠ
e) Spolupráce ZŠ a SŠ při podpoře přírodovědného a technického vzdělávání (v návaznosti na výzvu č. 44 OP VK: http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/ukoncene-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1-zvysovani-kvality-ve-vzdelavani.html)

Volitelné aktivity:
Žadatel/příjemce může zvolit jednu nebo více volitelných aktivit pouze ve spojení s povinně volitelnou aktivitou 1 nebo 2 v SC 1 a SC 2 nebo s povinně volitelnou aktivitou v SC 5.

1. Propojení studentů (budoucích pedagogů) s aktivními pedagogy
V rámci projektů je možné pilotovat aktivity umožňující propojování pregraduálních studentů fakult vzdělávajících pedagogické pracovníky a studentů VOŠ pedagogického směru s aktivními pedagogy.

2. Tuzemské i zahraniční stáže pro pedagogické pracovníky

3. Příprava a ověření metodických materiálů pro předškolní vzdělávání
V rámci tvorby a ověřování metodických materiálů je možné vytvořit podklady pro vzdělávací program pro DVPP.

5.1.2 Vyloučené aktivity

- V rámci výzvy není podporován vznik metodických materiálů bez jejich současného ověření v praxi a není podporován vznik nových internetových portálů nebo jejich částí.
- V rámci výzvy není podporována přestavba, stavební úpravy nebo modernizace stávající vzdělávací instituce a organizace působící ve vzdělávání, včetně souvisejícího vybavení vzdělávací instituce a organizace.
- V projektech nelze pořizovat pomůcky nebo knihy, které přímo nesouvisí s projektem.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Národní program reforem 2014, Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020.

5.1.6 Udržitelnost

Nerelevantní.

5.1.7 Indikátory

Viz příloha č. 1 výzvy.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu je území České republiky včetně hlavního města Praha, tj. území méně rozvinutých regionů i více rozvinutých regionů.

6.2 Přípustné místo realizace

Projekt musí být realizován na území České republiky.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.2. Další specifika věcné způsobilosti této výzvy jsou uvedené v kapitole 8.6.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Časová způsobilost
je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část, kapitola 8.7.2. Současně platí, že výdaje jsou časově způsobilé od data vyhlášení výzvy v IS KP14+. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli. Další specifika časové způsobilosti této výzvy jsou uvedeny v kapitole 8.6.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období je pro tuto výzvu stanovena na šest měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

V rámci této výzvy bude aplikována zjednodušená forma vykazování – část celkových způsobilých výdajů projektu bude vykazována formou nepřímých nákladů. Konkrétní paušální sazby v závislosti na výši přímých způsobilých výdajů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.4.1.

7.4 Limity rozpočtu

Konkrétní limity rozpočtu pro tuto výzvu jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.5.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, příloha. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktuální verze těchto dokumentů je vždy k dispozici na webové adrese: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy.

Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat znění projektového záměru se zástupci ŘO – kontaktní osobou.

  • Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu: Ing. Irena Havlová
  • E-mail: Irena.Havlova@msmt.cz
  • Telefon: +420 234 814 597

Upozornění pro žadatele:
- Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13.00 do 15:00 hod.
- E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
- Konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
- Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace se doporučuje zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy konkrétní dotazy/oblasti, které budou předmětem konzultace.
- Předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu, za tu je plně zodpovědný žadatel.
Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seminare.

8.2 Změny výzvy

U vyhlášených výzev lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či ke zhoršení jejich postavení.
Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes Monitorovací systém IS KP14+.

U kolových výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí):
- zrušit výzvu,
- snížit alokaci na výzvu,
- změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
- změnit míru podpory,
- změnit věcné zaměření výzvy,7
- změnit definici oprávněného žadatele,
- posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,
- posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
- měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

7 Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna

8.3 Přílohy výzvy

a) Příloha č. 1 Indikátory
b) Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

a) Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory: vzor je uveden na webových stránkách MŠMT na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vzory-dokumentu-op-vvv

b) Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část: jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

c) Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část: jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

 

8.5 Ostatní ustanovení

Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit. Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.