Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

20. ledna 2016 - 24. března 2016

Celkový objem

368 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

368 mil. Kč

Předložené žádosti

114 mil. Kč

Vyřazené žádosti

114 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

26. února 2021

Výzva č. 02_16_011 - Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem řešení projektů v této výzvě je rozvoj kompetencí učitelů z fakult vzdělávajících učitele a učitelů škol nižšího stupně vzdělání (ISCED 0-3) prostřednictvím podpory společenství praxe. Společenství praxe je pravidelná a dlouhodobá spolupráce vycházející z principů akčního výzkumu za účelem rozvoje dovedností obou skupin aktérů a komplexnějšího vypracování výchovných a vzdělávacích strategií za jednotlivé obory, včetně průřezových témat.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce

1.3 Číslo výzvy

02_16_011

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

20. 1. 2016

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

20. 1. 2016, od 00 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

24. 3. 2016, do 00 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Maximální délka:
36 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

367 874 493,00 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 10 mil. Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 60 mil. Kč

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex - ante.

3.5 Výše 1. zálohové platby

Maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu, výše první zálohové platby bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Rozpady zdrojů financování jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část, kapitola 8.1.5. Specifikace míry rozpadu mezi méně a více rozvinutými regiony jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.1.5. V případě, že žadatelem je právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaná ve školském rejstříku a nezřízená organizačními složkami státu, je spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele stanoveno na 0 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Nerelevantní.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Veřejné vysoké školy, uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka3.

 • Soukromé vysoké školy, uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka (o.p.s. s.r.o, a.s.).
 • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo školství, nebo vzdělávání, školení a osvěty (soukromoprávní neziskové organizace):
  - spolek,
  - ústav,
 • obecně prospěšná společnost (v případě soukromých vysokých škol je povinnost splnit podmínku uskutečňovat akreditované studijní programy – viz kategorie výše),
 • nadace nebo nadační fond,
 • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba.
 • Školská zařízení, které jsou/nejsou zřízené organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení zapsaného ve školském rejstříku).

Omezení:
Vysoká škola v roli žadatele je v této výzvě oprávněna podat maximálně dvě žádosti o podporu.

Toto omezení pro vysokou školu neplatí pro počet žádostí o podporu, ve které dotčená vysoká škola působí v roli partnera projektu s finančním/nefinančním podílem na realizaci projektu/ů.

Pokud oprávněný žadatel spadá do jiné kategorie oprávněných žadatelů než vysoká škola, je v této výzvě oprávněn podat maximálně jednu žádost o podporu.

Bližší podmínky a pravidla jsou uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4.

5 Věcné zaměření

5.1.2 Vyloučené aktivity

V rámci této výzvy nejsou uvedeny vyloučené aktivity. Omezení v rámci jednotlivých a volitelných aktivit této výzvy:

 • Omezení – střední školy/nižší stupně víceletých gymnázií tvoří mezi pilotními/spolupracujícími školami maximálně 10 %. Omezení neplatí pro didaktiky odborných středoškolských předmětů7.
 • A současně fakultní školy8 tvoří nejvýše 30 % z počtu zapojených škol. Přílohou žádosti bude čestné prohlášení každé ze zapojených fakult (nestačí tedy za celou VŠ dohromady), že v projektu bude zapojovat školy tak, aby fakultní školy netvořily více než 30 % z počtu zapojených škol.

7 Vzdělávací oblast Odborné vzdělávání dle RVP pro střední odborné školy a vyučovací předměty, které budují odborné kompetence.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Národní program reforem 2014, Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020.

5.1.6 Udržitelnost

Nerelevantní.

5.1.7 Indikátory

Viz příloha č. 1 výzvy.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizace je území České republiky, včetně hlavního města Prahy; území méně rozvinutých regionů i více rozvinutých regionů.

6.2 Přípustné místo realizace

Projekt musí být realizován na území České republiky.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.2. Specifikace pro tuto výzvu jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.6.2.

Časová způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část. Současně platí, že v rámci této výzvy jsou způsobilé výdaje ode dne vyhlášení výzvy v IS KP14+. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období je pro tuto výzvu stanovena na 6 měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

V rámci této výzvy budou celkové způsobilé výdaje vykazovány jednou ze zjednodušených forem, a to financováním paušální sazbou 40 % způsobilých přímých nákladů na zaměstnance za účelem pokrytí zbývajících způsobilých nákladů na projekt. Bližší informace k této formě vykazování výdajů jsou popsána v navazující dokumentaci k výzvě (Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část).

7.4 Limity rozpočtu

Pro tuto výzvu nejsou definované žádné limity rozpočtu.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu, včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktuální verze těchto dokumentů je vždy k dispozici na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy. Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby, oprávněné podepisovat na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat znění projektového záměru se zástupci ŘO - kontaktní osobou.

 • Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu v IS KP14+: Mgr. Zuzana Slimáková
 • E-mail: Zuzana.Slimakova@msmt.cz
 • Telefon: +420 234 814 408

Upozornění pro žadatele:

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13.00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace se doporučuje zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy konkrétní dotazy/oblasti, které budou předmětem konzultace.
 • Předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu, za tu je plně zodpovědný žadatel.

Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

U vyhlášených výzev lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci či ke zhoršení postavení žadatele. Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes Monitorovací systém IS KP14+.
U kolových výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí):
- zrušit výzvu,
- snížit alokaci na výzvu,
- změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
- změnit míru podpory,
- změnit věcné zaměření výzvy,11
- změnit definici oprávněného žadatele,
- posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,
- posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
- měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.


11 Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

8.3 Přílohy výzvy

a) Příloha č. 1 Indikátory
b) Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

a) Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory: vzor je uveden na webových stránkách MŠMT na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vzory-dokumentu-op-vvv

 b) Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část: jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

 c) Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část: jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

 

8.5 Ostatní ustanovení

Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.