Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

20. ledna 2016 - 14. března 2016

Celkový objem

380 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

335 mil. Kč

Předložené žádosti

201 mil. Kč

Vyřazené žádosti

100 mil. Kč

Zbývající objem

45 mil. Kč

Datum aktualizace

26. února 2021

Výzva č. 02_16_012 - Gramotnosti

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Projekty se mohou zaměřit na několik aktivit: podpora funkční gramotnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oborech středního vzdělání bez maturitní zkoušky, podpora vzájemného učení mezi školami a pedagogy, volnočasové aktivity na rozvoj gramotností. Žadatelům s inovativní myšlenkou bude umožněno podat žádost na výzkumně pilotní projekty s akcentem na sociálně znevýhodněné žáky.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 3 – Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

1.3 Číslo výzvy

02_16_012

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

20. 1. 2016

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

20. 1. 2016, od 14 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

14. 3. 2016, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců
Maximální délka:
36 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

380 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 60 000 000 Kč

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex ante.

3.5 Výše 1. zálohové platby

Maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu, konkrétní výše první zálohové platby bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Rozpady zdrojů financování jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část. Specifikace míry rozpadu mezi méně a více rozvinutými regiony jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.1.5. V případě, že žadatelem je právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaná ve školském rejstříku a nezřízená organizačními složkami státu, je spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele stanoveno na 0 % celkových způsobilých výdajů projektu.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Veřejné vysoké školy uskutečňující studijní akreditované programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka.
- Soukromé vysoké školy uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka (o.p.s., s.r.o., a.s.).
- Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace):

 • spolek,
 • ústav,
 • obecně prospěšná společnost (v případě soukromých vysokých škol je povinnost splnit podmínku uskutečňovat akreditované studijní programy – viz kategorie výše),
 • nadace nebo nadační fond,
 • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba.

- Školy zřizované organizačními složkami státu (právnická osoba vykonávající činnost školy zapsaná ve školském rejstříku) kromě mateřských škol.
- Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku), kromě mateřských škol.

Příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (kromě všech právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku).

4.2 Partnerství

Partnerství není povinné. Dovoleno je vytvářet partnerství s následujícími subjekty:
- Veřejné vysoké školy uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka.
- Soukromé vysoké školy uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka (o.p.s., s.r.o., a. s.).
- Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství nebo práce s dětmi a mládeží nebo vzdělávání, školení a osvěty (soukromoprávní neziskové organizace):

 • spolek,
 • ústav,
 • obecně prospěšná společnost (soukromé vysoké školy jsou povinny splnit podmínku uskutečňovat akreditované studijní programy – viz kategorie výše)
 • nadace nebo nadační fond,
 • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba.

- Školy zřizované organizačními složkami státu dle školského zákona4 (právnická osoba vykonávající činnost školy zapsaná ve školském rejstříku), kromě mateřských škol.
- Příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (kromě všech právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku).
- Školy a školská zařízení, které nejsou zřízena organizačními složkami státu (právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku), kromě mateřských škol.
- Organizace realizující programy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (s osvědčením o způsobilosti – akreditací MŠMT).

S jinými subjekty není možné v rámci této výzvy uzavírat partnerství.

Partnerství je blíže specifikováno v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část.

Podmínky oprávněnosti žadatele a partnera jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.1.

5 Věcné zaměření

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobné popisy aktivit jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4.

Povinná aktivita:
Pro projekty připravované v rámci výzev OP VVV je žadatel povinen uvést samostatně v žádosti o podporu následující aktivitu, a to v přesně v uvedeném znění:

Řízení projektu
Popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část, kapitola 5.2.4.

Povinně volitelné aktivity:
V rámci této výzvy je nutné realizovat alespoň jednu povinně volitelnou aktivitu. Je možné realizovat více jak jednu povinně volitelnou aktivitu.
V povinně volitelné aktivitě I., II., III. a IV. musí žadatel doložit čestné prohlášení, že zapojil žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, přednostně však musí být zapojováni žáci s odlišným mateřským jazykem či romským etnolektem.
Aktivita I.Podpora funkční gramotnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v oborech SŠ bez maturitní zkoušky
Jedná se o pilotní projekty s výzkumnou složkou (akční výzkum zaměřený na tvorbu a ověřování efektivních metod učení), jejichž výstupem jsou metodické nástroje (videa, metodiky, příprava podkladů pro DVPP, apod., více viz kapitola 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – spec. část).

Aktivita II. - Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování na ZŠ
Podpora základních škol v roli center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů pro rozvoj žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Popis činnosti centra je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4.

Aktivita III. – Extrakurikulární aktivity na podporu gramotností

Jedná se o kroužky/volnočasové aktivity při školách a školských zařízeních na podporu gramotností s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. V každém kroužku musí být zapojeno 50 – 75 % žáků z akcentované cílové skupiny (jedná se o procento žáků zapojených do kroužku při zápise). V projektu jsou podpořeni žáci škol a školských zařízení v nejméně jednom z následujících témat (podrobné informace o tématech naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4 Oprávněnost aktivit projektu).

Činnost kroužků může být doplněna aktivitami, které umožní propojování žáků z různých škol a školských zařízení.

Aktivita IV. – Výzkumně pilotní projekty s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí na ZŠ a SŠ bez maturitní zkoušky
Aktivita je určena pro pilotáž inovativních postupů a metod. Podmínkou je zapojení 50 – 75 % žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostřední:
- ze základních škol vzdělávající žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí,
- a/nebo ze středních škol v nematuritních oborech.

Volitelné aktivity:
V rámci volitelných aktivit je možné vybrat libovolný počet aktivit.
Volitelná aktivita I: Aktivity podporující zaměření na silné stránky
Volitelná aktivita II: Rozvoj exekutivních dovedností (executive skills)
Volitelná aktivita III: Vrstevnické vzdělávání (Peer learning)
Volitelná aktivita IV: Rozvoj jazykové gramotnosti
Další pravidla a podmínky k volitelným aktivitám jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce, kapitola 5.2.4.

5.1.2 Vyloučené aktivity

V povinně volitelné aktivitě I. nebudou podporováni žáci ani výuka v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou. Nebudou podpořeny projekty zaměřené na vznik nových webových portálů nebo jejich částí. Nebudou podpořeny projekty, které v cílové skupině nedokáží zapojit žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Není povolena tvorba DVPP. V rámci výzvy není podporována přestavba nebo stavební části modernizace stávajících vzdělávacích institucí a organizací působících ve vzdělávání pro zajištění dostupného kvalitního regionálního vzdělávání, včetně příslušné veřejné infrastruktury podle stavebních předpisů a související vybavení vzdělávacích institucí a organizací. V projektech nelze pořizovat pomůcky nebo knihy, které přímo nesouvisí s projektem.

5.1.5 Návaznost na strategie

Nerelevantní.

5.1.6 Udržitelnost

Nerelevantní.

5.1.7 Indikátory

Viz příloha č. 1 výzvy.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizace je území méně rozvinutých regionů.

6.2 Přípustné místo realizace

Projekt musí být realizován na území České republiky. Bližší informace a podmínky jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.2.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.2. Další specifika věcné způsobilosti pro tuto výzvu jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.6.2.

Časová způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část. Další specifika časové způsobilsoti pro tuto výzvu jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.6.2. Současně platí, že v rámci této výzvy jsou způsobilé výdaje od data vyhlášení výzvy v IS KP14+. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

 

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období je pro tuto výzvu stanovena na šest měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

V rámci této výzvy bude aplikována zjednodušená forma vykazování – část celkových způsobilých výdajů projektu bude vykazována formou nepřímých nákladů.

7.4 Limity rozpočtu

Konkrétní limity rozpočtu pro tuto výzvu jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.5.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktuální verze těchto dokumentů je vždy k dispozici na webové adrese: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy.

Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat znění projektového záměru se zástupci ŘO – kontaktní osobou. Žadatelům, kteří realizují povinně volitelnou aktivitu I. a IV. velmi doporučujeme osobní konzultaci s ŘO.

 • Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu v IS KP14+: Mgr. Jakub Krátký
 • E-mail: jakub.kratky@msmt.cz
 • Telefon: +420 234 814 532

Upozornění pro žadatele:

- Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13.00 do 15:00 hod.
- E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
- Konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
- Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace se doporučuje zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy konkrétní dotazy/oblasti, které budou předmětem konzultace.
- Předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu, za tu je plně zodpovědný žadatel.
- V období 14. – 31. 12. 2015 nebudou z organizačních důvodů osobní ani telefonické konzultace poskytovány.

Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seminare.

8.3 Přílohy výzvy

a) Příloha č. 1 Indikátory
b) Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

1) Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je uveden na webových stránkách MŠMT na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vzory-dokumentu-op-vvv

2) Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

3) Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

 

8.5 Ostatní ustanovení

Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit. Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.