ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

5. února 2016 - 1. září 2016

Celkový objem

3 500 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

2 134 mil. Kč

Předložené žádosti

4 998 mil. Kč

Vyřazené žádosti

3 469 mil. Kč

Zbývající objem

1 366 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_017 - Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je rozvoj kvalitní infrastruktury výzkumně zaměřených studijních programů v souladu s potřebami identifikovanými v RIS3 strategii a strategii zapojené vysoké školy, z důvodů zatraktivnění zázemí pro VaV ve výuce a následně podpory lidských zdrojů a zlepšení podmínek vzdělávání spojené s výzkumem. Výzkumně zaměřeným studijním programem se rozumí doktorský studijní program.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

1.2.1 Specifický cíl

SC 3 - Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání

1.3 Číslo výzvy

02_16_017

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva
Komplementární výzva
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

17. 12. 2015

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+1)

5. 2. 2016
1)

V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později než je uvedené datum bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu2)

5. 2. 2016, od 10 hod.
2)

V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později než je uvedené datum bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

1. 9. 2016, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 6. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců
Maximální délka:
81 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

3 500 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 200 000 000 Kč (v případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR).

3.3 Fond

Evropský fond pro regionální rozvoj

3.4 Způsob financování

Omezení počtu žádostí o podporu: V rámci výzvy je povoleno podání maximálně dvou projektových žádostí doplňujících jednu projektovou žádost komplementární výzvy Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů či obdobné projektové žádosti z minulého programového období.

Způsob financování: Ex-ante. V případě, že žadatelem je organizační složka státu (OSS) a příspěvková organizace organizační složky státu (PO OSS), kde zřizovatelem je jiná OSS než MŠMT – ex-post.

3.5 Výše 1. zálohové platby

Maximálně 20% z celkových způsobilých výdajů projektu. Konkrétní výše bude stanovena individuálně s přihlédnutím k finančnímu plánu uvedenému v žádosti o podporu a bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Konkrétní podmínky a pravidla spolufinancování pro tuto výzvu jsou uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.1.5. Pro rata - poměr pro rata je definovaný schváleným dokumentem OP VVV a je specifikován v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část v tabulce kapitoly 8.1.5.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora vysokým školám, které poskytují vzdělávání v rámci státního vzdělávacího systému, které je převážně financované státem, nemá charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. Pokud bude partnerem této školy organizace pro výzkum a šíření znalostí, bude i jemu k výkonu nehospodářských činností poskytnuta podpora, která nemá charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Podpora organizacím pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI 2014/C 198/01 k realizaci nehospodářských aktivit nemá charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. Toto ustanovení rovněž platí, bude-li partnerem tohoto subjektu vysoká škola, která poskytuje vzdělávání v rámci státního vzdělávacího systému, které je převážně financované státem. Další informace k podmínkám veřejné podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

Podpora vysokým školám, které poskytují vzdělávání organizované v rámci státního vzdělávacího systému, které není převážně financované státem, bude poskytována v režimu de minimis (v souladu s ustanovením Nařízení EK (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis). Ve stejném režimu bude poskytnuta podpora i partnerovi. Podpora organizacím pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI 2014/C 198/01 bude poskytnuta v režimu de minimis, pokud bude jejich partnerem vysoká škola, která poskytuje vzdělávání organizované v rámci státního vzdělávacího systému, které není převážně financované státem.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty.

4.2 Partnerství

V případě, že žadatelem je subjekt splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI 2014/C 198/01, který zároveň není vysokou školou garantující výzkumně zaměřený studijní program, je povinným partnerem projektu VŠ garantující vytvořený/modernizovaný výzkumně zaměřený studijní program, pro nějž bude infrastruktura pořízena.
Způsobilými partnery jsou:
Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty.

Role partnera bude vymezena smlouvou mezi žadatelem a partnerem, podepsanou nejpozději do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, účast partnera v projektu musí být nezbytná a musí být náležitě zdůvodněna.

Podmínky partnerství jsou vymezeny platnými Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely

5.1.1 Oprávněné aktivity

Všechny aktivity musí být navázány na rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů.

 • Musí být zajištěna a podložena návaznost investičních aktivit projektu na výzkumně zaměřený studijní program vytvořený či modernizovaný v rámci komplementární výzvy PO2 SC5 v OP VVV „Rozvoj výzkumně zaměřenýchstudijních programů“.
 • V případě, že projekt nebude přímo navázán na výzvu „ Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů“ (PO2, SC5), je nutné doložit návaznost na výzkumně zaměřený studijní program vytvořený/modernizovaný v minulém programovém období.

Žadatelé si volí minimálně jednu z aktivit č. 2 až 4, aktivita č. 1 je povinnou aktivitou každého projektu.

Povinná aktivita:
Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce-obecná část, v kapitole 5.2.4.

Povinně volitelné aktivity:
Aktivita č. 2: Zajištění moderní infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem a inovacemi, tedy pro potřeby výzkumně zaměřených studijních programů (např. přestavba, rozšiřování prostor).
Aktivita č. 3: Zajištění přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkumně zaměřené studijní programy.
Aktivita č. 4: Zajištění dodatečného podpůrného vybavení nezbytného pro kvalitu výzkumně zaměřených studijních programů včetně informační infrastruktury (materiál, hardware a osobní vybavení nezbytné pro studijní program aj.).

5.1.2 Vyloučené aktivity

Nebudou podpořeny žádosti o podporu obsahující aktivity:

 • nesouvisející primárně se vzděláváním spojeným s výzkumem (např. ubytovací kapacity pro studenty, menzy) a infrastruktura sloužící k realizaci ekonomických aktivit nesouvisejících primárně s výzkumem, vývojem a vzděláváním;
 • nebude podporována výstavba a rekonstrukce infrastruktury nesouvisející se vzděláváním pro výzkum tj. jídelní a ubytovací prostory, sklady apod., rekonstrukce spojené se stavebními pracemi na vnější obálce budov (např. zateplování, výměna oken apod.) a modernizací nebo rozšiřováním centrálního technického provozního zázemí (kotle apod.);
 • výstavba nové infrastruktury, která nesouvisí se vznikem nových oborů (především technických), které jsou poptávány výzkumnými organizacemi a odvětvími náročnými na znalosti.

5.1.5 Návaznost na strategie

 • Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) a/nebo jejími příslušnými krajskými přílohami – projekt je realizován v souladu s alespoň jednou generickou znalostní doménou nebo s alespoň jedním klíčovým odvětvím aplikací a aplikačním tématem uvedenými v Národní RIS3 strategii či regionální příloze.
 • Soulad se strategickým dokumentem VŠ.

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let od poslední platby příjemci. Plnění podmínek v době udržitelnosti projektu vychází z čl. 71 Obecného nařízení.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizace je území České republiky, tedy území méně rozvinutých regionů i více rozvinutých regionů.

6.2 Přípustné místo realizace

Operace musí být realizovány na území České republiky, tedy na území méně rozvinutých regionů i více rozvinutých regionů. Oprávněnost nebude posuzována pouze z hlediska území, na kterém budou probíhat aktivity projektu, ale i z hlediska dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu. To znamená, že aktivity nemusí být nutně realizovány pouze v daném území, ale musí být vždy ve prospěch cílové skupiny z určeného/určených regionu/regionů.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a specifikace v rámci této výzvy jsou uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.7.1.

Časová způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část, současně platí, že výdaje jsou časově způsobilé od 1. 1. 2015. Další informace k nastavení časové způsobilosti této výzvy jsou uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.7.1. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného (monitorovacího) období je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 7.1.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Obecné podmínky způsobu vykazování celkových způsobilých výdajů jsou upraveny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.6.2. Dále platí, že v rámci finančního řízení bude využita forma zjednodušeného vykazování financováním paušální sazbou. Paušální sazba je stanovena ve výši 15% způsobilých přímých osobních výdajů projektu. Další informace k výše uvedenému zjednodušenému způsobu vykazování celkových způsobilých výdajů pro tuto výzvu jsou uvedené v kapitole 8.6.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.4 Limity rozpočtu

Limity rozpočtu jsou definované v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.5 Další informace ke způsobilosti výdajů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce- specifická část, kapitola 8.7.2.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 18.9. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktuální verze těchto dokumentů je vždy k dispozici na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy.

Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat místo něj na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat znění projektového záměru se zástupci ŘO - kontaktní osobou.

 • Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu: Ing. Tomáš Jeřábek
 • E-mail: tomas.jerabek@msmt.cz
 • Telefon: 234 814 011

Upozornění pro žadatele:

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00do 12:00 hod. a od 13.00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace se doporučuje zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy konkrétní dotazy/oblasti, které budou předmětem
  konzultace.
 • Předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu,za tu je plně zodpovědný žadatel.

Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze:http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

U vyhlášené výzvy lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou
informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přesMonitorovací systém IS KP14+.

U kolových výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí):

 • zrušit výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • změnit míru podpory,
 • změnit věcné zaměření výzvy,1
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,
 • posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

1 Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

8.3 Přílohy výzvy

a) Příloha č. 1 Monitorovací indikátory
b) Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

1) Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory: vzor je zveřejněn na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv
2) Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část: jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
3) Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část: jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemcespecificka-cast.

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace, nebo v případě, že žadatelem je organizační složka státu, je podpora poskytována formou přímého přidělení finančních prostředků. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit. Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.