Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

30. března 2016 - 30. března 2017

Celkový objem

250 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

121 mil. Kč

Předložené žádosti

79 mil. Kč

Vyřazené žádosti

8 mil. Kč

Zbývající objem

129 mil. Kč

Datum aktualizace

26. února 2021

Výzva č. 02_16_021 - Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Výzva pro obce zapojené v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL)1 se soustředí na podporu inkluzivního vzdělávání právě na území sociálně vyloučených lokalit. Obce budou podpořeny v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Další aktivity budou moci obce zacílit na přímou podporu mateřských, základních, středních škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání v oblasti zavádění a realizace individuální integrace. Výzva klade důraz na osvětové aktivity směřované na veřejnost a podporuje vznik platforem a realizaci workshopů pro jednotlivé aktéry ve vzdělávání. V této výzvě mohou žádat pouze obce či svazky obcí, které jsou zapojené v rámci KPSVL.


1Podrobný popis KPSVL: http://www.socialni-zaclenovani.cz/KPSVL.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 3 – Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

1.3 Číslo výzvy

02_16_021

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

30. 3. 2016

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu1)

30. 3. 2016, od 00 hod.
1)

V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později než je uvedené datum, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 3. 2017, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců
Maximální délka:
36 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

250 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 50 000 000Kč

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex - ante.

3.5 Výše 1. zálohové platby

Max. 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Rozpad zdrojů financování dle právní formy žadatele je uveden v kapitole 8.1.5, Tabulka 1 v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část. V rámci této výzvy je povinné spolufinancování ze strany žadatele stanoveno na min. 5 % celkových způsobilých výdajů projektu. Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV, které žadatel zadává do žádosti o podporu a další specifika pro tuto výzvu, jsou uvedeny v kapitole 8.1.5. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Obce/Dobrovolné svazky obcí dle zákona o obcích (v textu výzvy i v jejich přílohách dále jen obce).

4.2 Partnerství

Partnerství není povinné.

Povoleno je vytvářet partnerství s následujícími subjekty:

 • Obce/ Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/ 2000 sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů;
 • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost - pro tuto výzvu jsou oprávněnými soukromoprávními subjekty pouze soukromoprávní neziskové organizace:
  • spolek,
  • ústav,
  • obecně prospěšná společnost,
  • nadace nebo nadační fond,
  • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba.
 • Školy zřizované organizačními složkami státu (právnická osoba vykonávající činnost školy zapsaná ve školském rejstříku);
 • Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku);
 • Příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (kromě všech právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku);
 • Veřejné vysoké školy;
 • Soukromé vysoké školy.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

5.1.1 Oprávněné aktivity

Popis obsahu povinných a povinně volitelných aktivit projektu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná a specifická část viz kapitola 5.2.4.

V žádosti o podporu je žadatel povinen uvést samostatně následující povinnou aktivitu (č. 1) a alespoň jednu povinně volitelnou aktivitu (č. 2 - 4), a to s přesně uvedeným názvem a obsahem odpovídajícím níže uvedenému popisu.

Povinné aktivity

Aktivita č. 1: Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity – základní přehled 

 • Aktivita č. 2 Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání – Aktivita se zaměřuje na podporu obcí jako koordinátorů vzdělávací politiky v území. Obce budou podpořeny v rozvoji a realizaci inkluzivního přístupu ke vzdělávání v daném území, např. organizací seminářů a osvětových aktivit zaměřených na inkluzi, realizací studijních stáží atd. V rámci této aktivity je také možné hradit činnost koordinátora inkluze nebo metodika asistentů pedagoga (školních asistentů).
 • Aktivita č. 3 Předškolní vzdělávání – Aktivita má za cíl podpořit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol.
 • Aktivita č. 4 Prevence školní neúspěšnosti - Cílem aktivity je podpořit především žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v dosahování školního úspěchu a zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělání, a to v rámci škol hlavního vzdělávacího proudu.
 • V rámci této výzvy je možné zapojit školy, které vzdělávají více jak 40%
  dětí a žáků se SVP ve třídě i škole.

Všechny aktivity musí být v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování dané obce/svazku obcí. Toto bude doloženo přílohou „Potvrzení ASZ k projektu“, kde bude uveden výčet aktivit projektu, u nichž Agentura pro sociální začleňování potvrdí jejich jedinečnost a soulad projektu se SPSZ.)

Bodově zvýhodněny budou projekty, které zahrnují pravidelné zapojování rodičů povinné cílové skupiny (žáci/děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí – více viz 5.1.3), a to alespoň jednou měsíčně prostřednictvím seminářů či zapojováním do aktivit školy, které vycházejí z uvedených aktivit ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce. Způsob a frekvenci zapojení rodičů musí žadatel popsat v žádosti o podporu a pravidelně vykazovat ve Zprávě o realizaci projektu a Závěrečné zprávě
o realizaci projektu.


2 Výjimka je udělena na základě opatření, které spočívá v tvorbě Plánu inkluzivního vzdělávání, který musí každá obec vytvořit, a který je součástí Strategického plánu sociálního začleňování. Na jeho kvalitu dohlíží Agentura pro sociální začleňování.

5.1.2 Vyloučené aktivity

Nebude podporován vznik nových kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), ani jejich realizace. Nebudou podpořeny projekty zaměřené na vznik nových webových portálů nebo jejich částí. Nebude podporován vznik a vybavování klubů v rámci aktivity 4.4. V rámci aktivity 4.6. Kariérové poradenství se nebude vyplácet zaměstnavateli rodiče mzdový příspěvek.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Strategie romské integrace, Akční plán inkluzivního vzdělávání 2016 – 2018, Strategie vzdělávací politiky do roku 2020, Strategický plán sociálního začleňování (daného území), dále jen SPSZ.

5.1.6 Udržitelnost

Nerelevantní.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizovaných projektů je území České republiky, mimo hl. město Prahu.

6.2 Přípustné místo realizace

Projekt musí být realizován na území České republiky.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Obecně je věcná způsobilost výdajů definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.1. a 8.7.2. Dále jsou upřesňující informace k jednotlivým druhům způsobilých výdajů pro tuto výzvu uvedené v kapitole 8.7.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Obecně je časová způsobilost definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část v kapitole 8.7.1. Z časového hlediska jsou v rámci této výzvy způsobilé výdaje, které vznikly po úspěšném splnění první fáze hodnocení (tj. žádost o podporu splnila všechny náležitosti při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí).

7.2 Monitorovací období

6 měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Projekty v rámci této výzvy budou využívat pro vykazování části celkových způsobilých výdajů jednu z forem zjednodušeného vykazování výdajů – financování paušální sazbou – nepřímé náklady Upřesňující informace k financování v režimu nepřímých nákladů jsou uvedené v kapitole 8.7.4. Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

7.4 Limity rozpočtu

Limity kapitol rozpočtu jsou upraveny a definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.5.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Aktuální vzory příloh k žádosti o podporu jsou k dispozici v IS KP14+ u vyhlášené výzvy. Řídicí orgán OP VVV je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy.

Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx.  Žádost o podporu je podávána v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dílčí otázky k výzvě se zástupci Řídicího orgánu - kontaktní osobou.

 • Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu: Mgr. Jakub Krátký
 • E-mail: jakub.kratky@msmt.cz
 • Telefon: +420 234 814 532
 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13.00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předemdomluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace se doporučuje zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy konkrétní dotazy/oblasti, které budou předmětem konzultace.
 • Předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádostio podporu, za tu je plně zodpovědný žadatel.

Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

U vyhlášené výzvy lze provést úpravu formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvua dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.

Změna výzvy bude zveřejněna na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy.

Řídicí orgán si vyhrazuje právo změnit výzvu v průběhu jejího vyhlášení z následujících důvodů, a to s platností pro žádosti o podporu, které nebyly žadateli podány:
a) zrušit výzvu,
b) snížit alokaci na výzvu,
c) změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
d) změnit míru podpory,
e) změnit věcné zaměření výzvy,4
f) změnit definici oprávněného žadatele,
g) posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější
datum,
h) posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
i) měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.


4 Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcnéhozaměření nesmí být změněna.

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.
Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.

 

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.