ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

17. září 2018 - 14. prosince 2018

Celkový objem

100 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

26 mil. Kč

Předložené žádosti

26 mil. Kč

Vyřazené žádosti

11 mil. Kč

Zbývající objem

74 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?

Cílem výzvy je připravit na vysokých školách kvalitní prostředí pro tvorbu programů celoživotního vzdělávání s ohledem na měnící se požadavky trhu práce. Mezi podporované aktivity, kterými tohoto cíle bude dosaženo, patří zvyšování pedagogických, jazykových a dalších kompetencí pracovníků vysokých škol ve vztahu k celoživotnímu vzdělávání. Důležité budou zejména kompetence pro práci s účastníky celoživotního vzdělávání. Vysoké školy se mohou zaměřit také na zkvalitnění materiálních podmínek programů celoživotního vzdělávání, které byly vytvořeny v době realizace projektu, a to včetně zlepšení podmínek pro účastníky celoživotního vzdělávání se specifickými potřebami.

Kdo může o dotaci požádat?

  • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
  • Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost o podporu.


Jaké jsou podporované aktivity?

Povinné aktivity:

  • řízení projektu,
  • zvyšování kompetencí pracovníků vysokých škol pro programy celoživotního vzdělávání,
  • tvorba programů celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon povolání.

Volitelná aktivita:

  • podpora rozvoje prostředí pro programy celoživotního vzdělávání na úrovni instituce.

Podrobnosti k oprávněným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce –specifická část.


Jak a kdy si zažádat?

Výzva byla vyhlášena dne 17. 9. 2018. Žádosti o podporu budou přijímány prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 17. 9. 2018 od 10:00 hod. do 14. 12. 2018 do 14:00 hod.


Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 100 000 000 Kč  

Minimální výše výdajů: není stanovena

Maximální výše výdajů je dána součtem disponibilního limitu de minimis a částkou vlastního spolufinancování.


Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce EU a ESIF

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

opvvv.msmt.cz

opvvv@msmt.cz

Další informace

Řídicí orgán OP VVV upozorňuje žadatele, že ve výzvě č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách je v systému IS KP14+ u indikátoru 5 21 13 uveden zavádějící název. Namísto správného názvu „Počet nově vytvořených programů CŽV“ je uvedeno „Počet nově vytvořených kurzů CŽV“. Řídicí orgán upozorňuje žadatele, aby postupovali v souladu s informacemi uvedenými v definici příslušného indikátoru v NČI, ve výzvě, ve specifických pravidlech a v příloze č. 1 výzvy a plánovali vytvářet programy CŽV a rovněž stanovili cílovou hodnotu indikátoru tak, aby odpovídala počtu vytvořených programů CŽV.


ŘO OP VVV informuje žadatele výzvy 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách, že z důvodu předpokládaného nízkého počtu žádostí o podporu nebude pořádat seminář pro žadatele. Veškeré dotazy mohou žadatelé konzultovat telefonicky, e-mailem či případně je možné domluvit s kontaktní osobou výzvy osobní konzultaci.


Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.