Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

17. září 2018 - 14. prosince 2018

Celkový objem

100 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

26 mil. Kč

Předložené žádosti

33 mil. Kč

Vyřazené žádosti

11 mil. Kč

Zbývající objem

74 mil. Kč

Datum aktualizace

26. února 2021

Výzva č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Výzva je určena pro vysoké školy, které chtějí posílit schopnost reflexe aktuálních potřeb trhu práce prostřednictvím programů celoživotního vzdělávání. Cílem výzvy je příprava kvalitního vysokoškolského prostředí prostřednictvím zvyšování kompetencí lidských zdrojů pro budoucí tvorbu programů celoživotního vzdělávání v podmínkách měnících se požadavků trhu práce. Aktivity výzvy umožňují zvyšování pedagogických, jazykových a dalších kompetencí pracovníků vysokých škol ve vztahu k celoživotnímu vzdělávání, zejména posilování kompetencí pro práci s účastníky celoživotního vzdělávání, dále zkvalitnění materiálních podmínek programů celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon povolání vytvořených v době realizace projektu, včetně zlepšení podmínek pro účastníky celoživotního vzdělávání se specifickými potřebami.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

1.2.1 Specifický cíl

SC 3 – Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách

1.3 Číslo výzvy

02_16_031

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva
Komplementární výzva
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 2
Investiční priorita 2
Investiční priorita 1
Specifický cíl 4

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

5. 9. 2018

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

17. 9. 2018

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

17. 9. 2018, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

14. 12. 2018, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
není stanovena
Maximální délka:
64 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

100 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: není stanovena

Maximální výše výdajů: je dána součtem disponibilního limitu de minimis1a částkou vlastního spolufinancování.2


1Pro více informací o podpoře de minimis viz kap. 15.3.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

2Pro více informací o spolufinancování viz kap. 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Projekty, kde žadatelem je organizační složka státu (OSS), jsou financovány dle kapitoly 8.1.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část. Ostatní projekty jsou financovány ex ante.

3.5 Výše 1. zálohové platby

U způsobu financování ex ante dle bodu 8.1.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část bude výše první zálohové platby maximálně 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Konkrétní výše první zálohové platby bude pro každý projekt stanovena individuálně s přihlédnutím k finančnímu plánu uvedenému v žádosti o podporu a bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou upraveny v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora bude poskytnuta v režimu de minimis.

3.8 Podpora de minimis

Podpora bude poskytnuta v režimu de minimis (v souladu s ustanovením Nařízení EK (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis).

Další informace k podmínkám podpory de minimis jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 15.3.2.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů:

 • veřejné vysoké školy,
 • státní vysoké školy (organizační složky státu),
 • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, vykonávající veřejně prospěšnou činnost – soukromé vysoké školy (o. p. s., z. ú.),
 • ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o.).

Omezení výzvy:

Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost o podporu.

V případě podání více žádostí o podporu budou všechny žádosti žadatele vyřazeny z procesu hodnocení.

4.2 Partnerství

Partnerství není v rámci výzvy povoleno.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 3 – Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách.

5.1.1 Oprávněné aktivity

Povinné aktivity:

Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele
a příjemce – obecná část, kapitola 5.2.4.

Aktivita č. 2: Zvyšování kompetencí pracovníků vysokých škol pro programy celoživotního vzdělávání.

Aktivita č. 3: Tvorba programů celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon povolání.

Volitelná aktivita:

Aktivita č. 4: Podpora rozvoje prostředí pro programy celoživotního vzdělávání na úrovni instituce.

Další informace k oprávněným aktivitám jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část, kapitola 5.2.4.

5.1.3 Cílová skupina

účastníci celoživotního vzdělávání
akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Aktivity projektu musí být v souladu se strategickým dokumentem vysoké školy v roli žadatele.

5.1.6 Udržitelnost

Nerelevantní.

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Území České republiky.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Výdaje jsou způsobilé nejdříve od 1. 9. 2017.

Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

Pravidla pro stanovení délky sledovaného období jsou uvedena v kapitole 7.1.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Upraveno v kapitole 8.6.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část. Dále pro projekty této výzvy platí, že část celkových způsobilých výdajů projektu bude vykazována formou nepřímých / paušálních nákladů (viz kapitola 8.7.4.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část).

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Předložení žádosti o podporu3 probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP14+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy (https://opvvv.msmt.cz). Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.


3Žádostí o podporu se rozumí žádost o poskytnutí dotace dle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě se zástupci Řídicího orgánu.

Kontaktní osoba výzvy: Ing. Irena Havlová

E-mail: irena.havlova@msmt.cz

Telefon: 234 814 597

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Osobní konzultace se budou konat pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě.
 • Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
 • Předmětem konzultace bude pouze posouzení souladu plánovaných aktivit s výzvou, popř. způsobilost/nezpůsobilost požadovaných finančních prostředků či položek rozpočtu.

Posouzení věcného obsahu projektu z hlediska jeho kvality a účelnosti, hospodárnosti a efektivity požadovaných finančních prostředků je výhradně předmětem věcného hodnocení a nebude na konzultacích ze strany Řídicího orgánu řešeno.

 • Dotazy je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy.
 • V případě, že žadatel nedodá seznam otázek v požadovaném termínu, je v kompetenci kontaktní osoby Řídicího orgánu rozhodnout, zda se bude konzultace konat.
 • Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách https://opvvv.msmt.cz/seminare.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše. Pravidla pro změnu výzvy jsou uvedena v kapitole 5.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

8.3 Přílohy výzvy

 • Příloha č. 1 Indikátory
 • Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

 • Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část jsou zveřejněna na odkaze:

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1000043.htm

 • Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou zveřejněna na odkaze:

https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy

 • Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na odkaze:

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1005517.htm

8.5 Ostatní ustanovení

Řídicí orgán v průběhu procesu schvalování uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4, a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část:

 • postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kapitole 5.4;
 • postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou uvedeny v kapitole 6.4;
 • postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 6.3;
 • postupy pro využití zásobníku náhradních projektů jsou uvedeny v kapitole 2 a 5.4.

Podpora je poskytována formou dotace nebo formou finančních prostředků zařazených do rozpočtu výdajů OSS. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit.

V případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně/sankce za nedodržení podmínek výzvy budou stanoveny v právním aktu o  poskytnutí/převodu podpory.