ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

16. listopadu 2016 - 31. května 2017

Celkový objem

400 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

363 mil. Kč

Předložené žádosti

169 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

37 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Oddíly výzvy

Kdo může o dotaci požádat?

Veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, které mají zřízené pedagogické fakulty (projekty budou realizovány na těchto fakultách):

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Masarykova univerzita
 • Ostravská univerzita
 • Technická univerzita v Liberci
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Západočeská univerzita v Plzni

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 16. 11. 2016 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 31. 5. 2017.

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 400 mil. Kč

 • Minimální výše finanční podpory: 15 mil Kč
 • Maximální výše finanční podpory: 28,5 až 58 mil. Kč - dle počtů zapsaných studentů

Minimální míra spolufinancování ze strany příjemce: 5%
Místo dopadu realizovaných projektů je území ČR

Co je cílem této výzvy?

 • Kvalitnější příprava budoucích učitelů a podpora koncepční proměny jejich přípravného vzdělávání
 • Podpora reflektovaných praxí budoucích učitelů a rozvoj kompetencí akademických pracovníků – pedagogických pracovníků, kteří vzdělávají budoucí učitele
 • Budoucí učitelé zlepší své dovednosti ve vzdělávání heterogenního kolektivu dětí a žáků
 • Podpora ve využívání digitálních technologií v přípravě, realizaci i hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Povinné aktivity k naplnění dílčích cílů:
  • Zvýšit kvalitu praktické přípravy studentů – budoucích učitelů: zvyšování kvality studentských pedagogických praxí; vzdělávání zaměřené na rozvoj mentorských/reflektivních dovedností VŠ učitelů a učitelů fakultních škol; síťování fakultních škol
  • Zvyšování kvality práce vysokoškolských učitelů: podpora rozvoje didaktických kompetencí; podpora začínajících VŠ učitelů; zvyšování pedagogických kompetencí VŠ učitelů pro poskytování popisné zpětné vazby; podpora rozvoje odborných kompetencí akademických pracovníků – příprava na habilitační/jmenovací řízení
  • Rozvoj kompetencí studentů – budoucích učitelů (propojení teorie a praktické výuky): rozvoj osobnostně-sociálních kompetencí studentů v kontextu inkluze, praktické využití inovativních přístupů ve vzdělávání při výuce studentů; zapojování praktikujících učitelů z MŠ/ZŠ/SŠ do výuky studentů
  • Podpora využití technologií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání: příprava inovativních vzdělávacích materiálů a kurzů; vytvoření a činnost center didaktických inovací; podpora výzkumných aktivit
  • Řízení projektu
 • Volitelná témata: A - Podpora získávání kvalitních uchazečů o učitelské profese; B - Tvorba, inovace a pilotní provoz informačního systému praxe

Jaké jsou podpořené cílové skupiny?

 • Studenti vysokých škol – budoucí učitelé
 • Akademičtí pracovníci vzdělávající budoucí učitele
 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
 • Další pracovníci podílející se na přípravě budoucích učitelů
 • Cílová skupina pouze pro volitelné téma A:
  • Žáci posledních ročníků SŠ – uchazeči o studium
  • Studenti VOŠ – uchazeči o studium
  • Studenti v posledním ročníku bakalářských studijních programů – uchazeči o studium učitelských programů

Kde získat další informace a kdo dotaci poskytuje?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9;
Kontakty pro dotazy k podobě projektového záměru: Mgr.Zuzana Slimáková tel:+420 234 814 408;zuzana.slimakova@msmt.cz
Více informací o vyhlášené výzvě: http://opvvv.msmt.cz - sekce Výzvy OP VVV 

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.