ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

16. listopadu 2016 - 31. května 2017

Celkový objem

400 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

363 mil. Kč

Předložené žádosti

169 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

37 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Projekty budou vytvářet podmínky pro kvalitnější přípravu budoucích učitelů a podporují koncepční proměny jejich přípravného vzdělávání. Výzva je zaměřena na podporu reflektovaných praxí studentů - budoucích učitelů a rozvoj kompetencí akademických pracovníků – pedagogů VŠ, kteří vzdělávají budoucí učitele. Tito pedagogové VŠ pak následně přispějí ke zkvalitnění přípravy budoucích učitelů (zejména MŠ a ZŠ). Budoucí učitelé zlepší své dovednosti vzdělávat heterogenní kolektiv dětí a žáků. Jak pedagogové VŠ, kteří vzdělávají budoucí učitele, tak i studenti samotní získají podporu ve využívání digitálních technologií v přípravě, realizaci i hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání. Aktivity navazují na schválenou Rámcovou koncepci přípravného vzdělávání učitelů základních a středních škol a umožňují rozpracovat podstatné části Rámce, které rozvíjejí pedagogickopsychologickou a praktickou část přípravy budoucích učitelů. Dále je výzvou umožněno rozpracování i části oborově didaktické a oblasti hodnocení studentů.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

  • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2.1 Specifický cíl

SC 4 - Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků

1.3 Číslo výzvy

02_16_038

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva
Komplementární výzva
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Podpora Vysokých škol
Prioritní osa 2
Investiční priorita 1
Specifický cíl 1
Investiční priorita 2
Specifický cíl 1
Vzdělávání pro potřeby trhu práce uvnitř OP VVV
Prioritní osa 2
Investiční priorita 1
Specifický cíl 1

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

25. 10. 2016

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+1)

16. 11. 2016
1)

V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později než je uvedené datum bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu2)

16. 11. 2016, od 10 hod.
2)

V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později než je uvedené datum bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 5. 2017, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

28. 2. 2021

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

400 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 15 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 
Vysoké školy - pedagogické fakulty dle počtu studentů zapsaných k 31. 12. 2015 ve studijních programech ve skupině „pedagogika, učitelství a sociální péče“ (kódy programů začínající „75“, s vyloučením studijních programů zaměřených na sociální práci a péči). KEN programů 1,2 a méně.


VŠ, pedagogické fakulty s počty zapsaných studentů:
a) více než 4 000: max. výše celkových způsobilých výdajů je 58 000 000 Kč
Masarykova univerzita – Pedagogická fakulta
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta


b) 2 000 – 3 000: max. výše celkových způsobilých výdajů je 42 250 000 Kč
Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta


c) méně než 2 000: max. výše celkových způsobilých výdajů je 28 500 000 Kč
Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta pedagogická
Technická univerzita v Liberci – Pedagogická fakulta

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex ante.

3.5 Výše 1. zálohové platby

Maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu. Výše první zálohové platby bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Obecné podmínky spolufinancování včetně rozpadu zdrojů financování jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část kapitola 8.1.5 a v Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část, kapitola 8.1.5. V rámci této výzvy je povinné spolufinancování ze strany žadatele stanoveno na min. 5 % celkových způsobilých výdajů projektu.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které mají zřízené pedagogické fakulty (viz žadatelé uvedení níže). Projekty budou realizovány na těchto fakultách. Každá oprávněná vysoká škola podává pouze jednu žádost o podporu souhrnně za celou pedagogickou fakultu.


1. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
2. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
3. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
4. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
5. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
6. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
7. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
8. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
9. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická

4.2 Partnerství

Projekty mohou být podávány v partnerství. Oprávněnými partnery jsou:

  • školy a školská zařízení (právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku), ve kterých probíhají reflektované pedagogické praxe (dále v textu „fakultní školy“, viz definice pojmu v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část).

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 4 - Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobné popisy podporovaných aktivit jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4.

Pro projekty připravované v rámci výzvy Pregraduální vzdělávání je povinnou klíčovou aktivitou projektu Řízení projektu. Žadatel je povinen tuto aktivitu v žádosti o podporu uvést jako samostatnou klíčovou aktivitu s názvem například: Řízení projektu/Management projektu/Projektové řízení apod. Současně musí žadatel realizovat aktivity tak, aby naplnil všechny dílčí cíle I. – IV. V rámci každého dílčího cíle musí zvolit min. 1 aktivitu z povinně volitelných aktivit (1, 2 nebo 3, příp. 4), podrobněji viz kapitola 5.2.4.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Dále může žadatel realizovat i aktivity z volitelných témat. Detailní rozpracování jednotlivých aktivit je uvedeno v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.


Žadatel je povinen v žádosti jasně uvést v záložce „Jaké aktivity v projektu budou realizovány?“, ke kterým dílčím cílům, resp. aktivitám z výzvy se konkrétní klíčové aktivity projektu váží (např. I - 1a atd.).


Žadatelé jsou povinni do projektových aktivit zapojit min. 30% kateder, ústavů a dalších organizačních součástí pedagogické fakulty (např. středisko pedagogických praxí, atd.), které se podílejí na teoretické i praktické přípravě studentů – budoucích učitelů (více viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.1.).


Povinná aktivita: Řízení projektu
Popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 5.2.4.
Výzva podporuje aktivní zapojování učitelů škol a školských zařízení, kde probíhají reflektované pedagogické praxe, také do činností odborného týmu projektu (jako členů realizačního týmu).
Příjemci projektů této výzvy mohou být vyzváni k účasti na tzv. odborných panelech (jedná se o cca dva dny v jednom kalendářním roce), které jsou organizovány v rámci individuálních projektů systémových
(příjemcem projektů jsou přímo řízené organizace MŠMT a organizační složky státu) a jsou realizovány pro zajištění provázanosti projektů. V případě, že je příjemce k účasti vyzván, je jeho účast na tomto panelu povinná. Tato podmínka bude uvedena v právním aktu o poskytnutí podpory.


Povinné aktivity k naplnění dílčích cílů:
Projektem budou naplňovány všechny čtyři dílčí cíle:


I. Zvýšit kvalitu praktické přípravy studentů – budoucích učitelů
II. Zvýšit kvalitu práce vysokoškolských učitelů
III. Rozvíjet kompetence studentů – budoucích učitelů propojováním teoretické a praktické výuky
IV. Podpořit využití technologií a realizaci výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů


Přehled povinně volitelných aktivit, kterými mohou být dílčí cíle naplněny:


I. Zvyšování kvality praktické přípravy studentů – budoucích učitelů
1. Zvyšování kvality studentských pedagogických praxí
2. Vzdělávání zaměřené na rozvoj mentorských/reflektivních dovedností a spolupráci učitelů fakultních škol a vysokoškolských učitelů
3. Síťování fakultních škol


II. Zvyšování kvality práce vysokoškolských učitelů
1. Podpora rozvoje didaktických kompetencí vysokoškolských učitelů
2. Podpora začínajících vysokoškolských učitelů
3. Zvyšování pedagogických kompetencí vysokoškolských učitelů pro poskytování popisné zpětné vazby studentům
4. Podpora rozvoje odborných kompetencí akademických pracovníků vytvořením motivujících podmínek pro přípravu na habilitační/jmenovací řízení


III. Rozvoj kompetencí studentů – budoucích učitelů propojováním teoretické a praktické výuky
1. Rozvoj osobnostně-sociálních kompetencí studentů - budoucích učitelů v kontextu inkluze
2. Praktické využití inovativních přístupů ve vzdělávání při výuce studentů – budoucích učitelů, aktivní metody výuky
3. Zapojování praktikujících učitelů z MŠ/ZŠ/SŠ do výuky studentů - budoucích učitelů


IV. Podpora využití technologií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů
1. Příprava inovativních vzdělávacích materiálů a kurzů
2. Vytvoření a činnost center didaktických inovací
3. Podpora výzkumných aktivit


Volitelná témata:
A. Podpora získávání kvalitních uchazečů o učitelské profese
1. Diagnostika profesních předpokladů budoucích učitelů v rámci přijímacího řízení – pilotní ověřování
2. Inovace přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů/magisterských programů nestrukturovaných


B. Tvorba, inovace a pilotní provoz informačního systému praxí

5.1.2 Vyloučené aktivity

Není umožněna realizace aktivit (ani dílčích činností) v zahraničí, ale pouze na území ČR.

5.1.3 Cílová skupina

studenti vysokých škol
akademičtí pracovníci vzdělávající budoucí učitele (v textu vysokoškolští učitelé)
pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení (v textu učitelé)
další pracovníci podílející se na přípravě budoucích učitelů

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020.

5.1.6 Udržitelnost

Nerelevantní.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizace je území České republiky, tedy území méně i více rozvinutých regionů.

6.2 Přípustné místo realizace

Projekty musí být realizovány na území České republiky, tedy na území méně i více rozvinutých regionů.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost (způsobilé výdaje)

Obecně je věcná způsobilost výdajů definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7. Dále jsou upřesňující informace k jednotlivým druhům způsobilých výdajů pro tuto výzvu uvedené v kapitole 8.7 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.


Časová způsobilost
Časová způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.7.1. Současně platí, že v rámci této výzvy jsou způsobilé výdaje ode dne vyhlášení výzvy v IS KP14+. Podporu
nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období je pro tuto výzvu stanovena na 6 měsíců, kromě prvního sledovaného období, které je v délce 3 měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Projekty v rámci této výzvy budou využívat pro vykazování části celkových způsobilých výdajů jednu z forem zjednodušeného vykazování výdajů – financování paušální sazbou – nepřímé náklady. Upřesňující informace k financování v režimu nepřímých nákladů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část v kapitole 8.7.4.1 Sazby nepřímých nákladů pro projekty financované z ESF.

7.4 Limity rozpočtu

Limity kapitol rozpočtu jsou upraveny a definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.5.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na adrese: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-16-038-pregradualni-vzdelavani/dokumenty.htm. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy.


Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena certifikovaným elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mají všichni žadatelé povinnost konzultovat projektový záměr se zástupci ŘO.


Kontakt pro dotazy k podobě projektového záměru: Mgr. Zuzana Slimáková
E-mail: zuzana.slimakova@msmt.cz
Telefon: 234 814 408


Upozornění pro žadatele:

  • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod.
  • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
  • Konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
  • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě, popř. projektový záměr.
  • Dotazy/projektový záměr je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy.
  • V případě projektového záměru bude předmětem konzultace pouze posouzení souladu projektového záměru s výzvou, příp. souladu předpokládaných výdajů s pravidly OP VVV a výzvou. Posouzení věcného obsahu projektu, jeho kvality a účelnosti, hospodárnosti a efektivity požadovaných finančních prostředků je výhradně předmětem věcného hodnocení.
  • Předmětem konzultace rovněž nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu, za tu je zodpovědný žadatel.

Pro zajištění efektivního průběhu konzultací žádáme žadatele, aby výše uváděné podmínky respektovali. V opačném případě může být konzultace z rozhodnutí kontaktní osoby výzvy zrušena.

8.2 Změny výzvy

U vyhlášené výzvy lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy textu věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.


Příp. změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes IS KP14+.


Řídicí orgán si vyhrazuje právo změnit výzvu v průběhu jejího vyhlášení z následujících důvodů, a to s platností pro žádosti o podporu, které nebyly do data změny, včetně, žadateli podány:
a) zrušit výzvu,
b) snížit alokaci na výzvu,
c) zvýšit alokaci na výzvu,
d) změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
e) změnit míru podpory,
f) změnit věcné zaměření výzvy,
g) změnit definici oprávněného žadatele,
h) posunout nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,
i) posunout datum ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
j) posunout datum ukončení příjmu žádostí o podporu na pozdější datum,
k) měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory.
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria.

8.4 Další dokumentace k výzvě

Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na odkaze: https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1005517.htm

Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část jsou zveřejněna na odkaze: https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1000043.htm   

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou zveřejněna na odkaze: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-16-038-pregradualni-vzdelavani/dokumenty.htm

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídící orgán. Řídící orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.