ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

11. října 2016 - 29. prosince 2018

Celkový objem

450 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

251 mil. Kč

Předložené žádosti

270 mil. Kč

Vyřazené žádosti

25 mil. Kč

Zbývající objem

199 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_039 - Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II

Oddíly výzvy

Kdo může o dotaci požádat? 

 • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vytvářejí veřejně prospěšnou činnost
 • Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu
 • Školy a školská zařízení zřizované organizačními složkami státu
 • Příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 11. 10. 2016 do vyčerpání alokace, nejpozději do 29. 12. 2018

Jaká je výše finanční podpory?

 • Alokace výzvy: 450 mil.
  • Minimální výše finanční podpory: 3 mil Kč
  • Maximální výše finanční podpory: 40 mil. Kč
 • Minimální míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 % až 5 %
 • Místo dopadu realizovaných projektů je území ČR, mimo hl. město Praha

Kde získat další informace a kdo dotaci poskytuje?

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9;
 • Kontakty pro dotazy k podobě žádosti o podporu: Mgr. Jakub Krátký
 • +420 234 814 532 jakub.kratky@msmt.cz
 • Více informací o vyhlášené výzvě: http://opvvv.msmt.cz - sekce Výzvy OP VVV

Co je cílem této výzvy?

 • Podpora inkluzivního vzdělávání na území sociálně vyloučených lokalit
 • Podpora MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti zavádění individuální integrace
 • Důraz na osvětové aktivity směrované na veřejnost
 • Podpora vzniku platforem mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání a workshopů

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Předškolní vzdělávání
 • Prevence školní neúspěšnosti:
  • Tematický blok I: doučování žáků ohrožených školním neúspěchem; průvodce pro žáky - ,,starší kamarád“; vrstevnické vzdělávání; vzdělávací aktivity o  prázdninách; kroužky ve školách a zařízeních pro volnočasové aktivity; návštěva jiných škol se skupinou žáků; kariérové poradenství
  • Tematický blok II: workshopy pro rodiče žáků; spolupráce s rodiči a osvětová činnost; podpora rodičů při jednání s ped. pracovníky, sociálními a zdravotními službami; podpora školních poradenských pracovišť; zapojování rodičů do aktivit školy; informační a  osvětová kampaň; podpora aktivních rodičů žáků ze znevýhodněného prostředí; pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole; výjezdové aktivity pro ped. pracovníky
 • Řízení projektu

Podpořené cílové skupiny

 • Povinné cílové skupiny
  • Žáci/děti ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí
  • Rodiče a opatrovníci dětí a žáků
 • Ostatní cílové skupiny
  • Pracovníci škol a školských zařízení,
  • Žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání
  • Děti a žáci, pokud jsou aktivity projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže
  • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, studenti pedagogických fakult a oborů zaměřených na vzdělávání dětí a žáků
  • Veřejnost

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.