Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

11. října 2016 - 29. prosince 2018

Celkový objem

450 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

252 mil. Kč

Předložené žádosti

276 mil. Kč

Vyřazené žádosti

25 mil. Kč

Zbývající objem

198 mil. Kč

Datum aktualizace

10. června 2021

Výzva č. 02_16_039 - Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Výzva je určena pro území obcí zapojených v Koordinovaném přístupu pro sociálně vyloučené lokality a soustředí se na podporu inkluzivního vzdělávání právě na území sociálně vyloučených lokalit. Aktivity podpoří mateřské, základní i střední školy v oblasti zavádění a realizace individuální integrace. Výzva klade důraz na osvětové aktivity směřované na veřejnost a podporuje vznik platforem a workshopů mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 3 – Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

1.3 Číslo výzvy

02_16_039

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Komplementární výzva
Integrovaný regionální Operační program
Operační program Praha - pól růstu
Operační program Zaměstnanost

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

27. 9. 2016

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

11. 10. 2016

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

11. 10. 2016, od 00 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

29. 12. 2018, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců
Maximální délka:
36 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

450 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 40 000 000 Kč

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex - ante, ex - post.

3.5 Výše 1. zálohové platby

Max. 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Rozpad zdrojů financování dle právní formy žadatele je uveden v kapitole 8.1.5, Tabulka 1 v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část. Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV, které žadatel zadává do žádosti o podporu a další informace k míře podpory a podmínkám spolufinancování pro tuto výzvu, jsou uvedeny v kapitole 8.1.5. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Projekty v rámci této výzvy budou podpořeny v režimu slučitelné veřejné podpory v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

 • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace), pro tuto výzvu jsou oprávněnými soukromoprávními subjekty pouze:
  • spolek,
  • ústav,
  • obecně prospěšná společnost,
  • nadace nebo nadační fond,
  • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba.
 • Školy a školská zařízení zřizované organizačními složkami státu (právnická osoba vykonávající činnost školy zapsaná ve školském rejstříku).
 • Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku).
 • Příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (kromě všech právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku).
 • Obecné podmínky oprávněnosti žadatelů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část a specifická část – kapitola 5.2.1.

 Povinné kritérium:

Žadatel musí doložit zapojení do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (Doloží prostřednictvím přílohy „Potvrzení ASZ k projektu“, kde bude souhlasné vyjádření Agentury pro sociální začleňování.).

4.2 Partnerství

Partnerství není povinné.

Povoleno je vytvářet partnerství s následujícími subjekty:

 • Obce/dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost - pro tuto výzvu jsou oprávněnými soukromoprávními subjekty pouze soukromoprávní neziskové organizace:
  • spolek,
  • ústav,
  • obecně prospěšná společnost,
  • nadace nebo nadační fond,
  • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba.
 • Školy zřizované organizačními složkami státu (právnická osoba vykonávající činnost školy zapsaná ve školském rejstříku).
 • Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku).
 • Příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (kromě všech právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku).
 • Veřejné vysoké školy.
 • Obecné podmínky oprávněnosti partnerů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část a specifická část – kapitola 5.2.1.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 1 - Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové

5.1.1 Oprávněné aktivity

Popis obsahu povinných a povinně volitelných aktivit projektu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část a v Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část - viz kapitola 5.2.4.

V rámci této výzvy je možné zapojit školy, které vzdělávají více jak 40% dětí a žáků se SVP ve třídě i škole.2 Bodově zvýhodněny budou projekty, které zapojí v rámci realizace projektu partnera.

Povinné aktivity

Aktivita č. 1: Řízení projektu

V žádosti o podporu je žadatel povinen uvést samostatně tuto povinnou aktivitu, a to jako klíčovou aktivitu s názvem např: „Aktivita č. 1: Řízení projektu/Management projektu/Projektové řízení“. Popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část v kapitole 5.2.4. a v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část v kapitole 5.2.4.1.

Povinně volitelné aktivity - základní přehled:

Výzva obsahuje dvě povinně volitelné aktivity: Aktivitu č. 2 Předškolní vzdělávání a Aktivitu č. 3 Prevence školní neúspěšnosti. V Aktivitě č. 3 jsou podaktivity rozděleny do dvou tematických bloků. Žadatel je povinen zvolit si alespoň jednu povinně volitelnou aktivitu.

V záložce žádosti o podporu „Jaké aktivity v projektu budou realizovány?“ je žadatel povinen uvést, které povinně volitelné aktivity a podaktivity z výzvy bude v projektu realizovat tak, aby byla patrná jasná volba aktivity/aktivit a podaktivit, tj. uvede přehled zvolených aktivit a podaktivit s přesnými názvy v níže uvedeném znění. V popisu klíčových aktivit v dalších záložkách žádosti o podporu a příslušných přílohách žádosti již žadatel nemusí své klíčové aktivity uvádět s názvy zvolených aktivit a podaktivit v přesném znění uvedeném ve výzvě a v PpŽP. Žadatel může každou z vybraných aktivit a podaktivit uvést samostatně, sloučit např. více podaktivit v jednu klíčovou aktivitu a řešit je společně nebo rozepsat jednu aktivitu/podaktivitu do více klíčových aktivit. Aktivity je vhodné propojit s výzvou Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I, kde je možné realizovat rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti inkluze. Všechny aktivity musejí být v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování dané obce/svazku obcí (dále jen SPSZ), respektive jeho povinnou přílohou Místní plán inkluze. Toto bude doloženo přílohou „Potvrzení ASZ k projektu“, kde bude uveden výčet aktivit projektu, u nichž Agentura pro sociální začleňování potvrdí jejich jedinečnost a soulad projektu se SPSZ. Bližší popis a podmínky realizace povinně volitelných aktivit a podaktivit - viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část v kapitole 5.2.4.2.

POVINNĚ VOLITELNÉ AKTIVITY ŽÁDOSTI O PODPORU

Aktivita č. 2: Předškolní vzdělávání

Aktivita č. 2 má za cíl jednak podpořit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí (dále jen děti ze znevýhodněného prostředí) do mateřských škol, ale také podpořit děti i rodiče v rámci adaptačního období po nástupu těchto dětí do mateřské školy.

Aktivita č. 3.: Prevence školní neúspěšnosti

Cílem aktivity je podpořit především žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (dále jen žáci ze znevýhodněného prostředí) v dosahování školního úspěchu a zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělání, a to v rámci škol hlavního vzdělávacího proudu. Aktivita se zaměřuje na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, ale také podporuje spolupráci mezi aktéry ve vzdělávání. Aktivita č. 3 je rozdělena do dvou tematických bloků, přičemž podaktivity z nich lze různě kombinovat. Je možné si vybrat podaktivity pouze z jednoho tematického bloku či z obou tematických bloků této aktivity. Lze tedy vybrat a různě kombinovat podaktivity 3.1. – 3.16. Je možné zvolit libovolný počet podaktivit, minimálně však jednu, maximální zvolený počet podaktivit není omezen.

Tematický blok I. : Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělání

Podpora musí být dlouhodobá, proto podaktivity mohou být pro žáky zajištěny ve všech ročnících.

V rámci skupinových podaktivit s žáky z Tematického bloku I. je možné zapojit až 30 % žáků, kteří nejsou žáky škol zapojených do projektu (Jinde, než v Tematickém bloku I., není dovoleno podporovat žáky ze škol, které nejsou zapojeny do projektu.).

Tematický blok II.: Rozvoj spolupráce rodiny, pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání

Tematický blok II. obsahuje podaktivity, které se zaměřují na spolupráci s rodinou, na zvýšení informovanosti v oblasti společného vzdělávání a osvětu v této oblasti, podporu školních poradenských pracovišť a podporu inkluze a pedagogických pracovníků.


2 Výjimka je udělena na základě opatření, které spočívá v tvorbě Plánu inkluzivního vzdělávání, který musí každá obec vytvořit a který je součástí Strategického plánu sociálního začleňování. Na jeho kvalitu dohlíží Agentura pro sociální začleňování.

5.1.2 Vyloučené aktivity

Nebudou podporovány projekty zaměřené na vznik nových webových portálů nebo jejich částí a nebude podporována tvorba nových kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ani jejich realizace. Dále nebudou podpořeny aktivity a podaktivity uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část - kapitola 5.2.4.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Strategie romské integrace, Akční plán inkluzivního vzdělávání 2016 – 2018, Strategie vzdělávací politiky do roku 2020, Strategický plán sociálního začleňování (daného území).

5.1.6 Udržitelnost

Nerelevantní.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizovaných projektů je území České republiky, mimo hl. město Praha.

6.2 Přípustné místo realizace

Projekt musí být realizován na území České republiky. Územní způsobilost projektů je popsána v kapitole 5.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část a Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost (způsobilé výdaje):

Obecně je věcná způsobilost výdajů definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.1. a 8.7.2. Dále jsou upřesňující informace k jednotlivým druhům způsobilých výdajů pro tuto výzvu uvedené v kapitole 8.7.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Upozornění na některé výdaje, které jsou pro tuto výzvu nezpůsobilé, je uvedeno v kapitole 8.8. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Časová způsobilost (od kdy do kdy jsou časově způsobilé dané výdaje):

Obecně je časová způsobilost definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část v kapitole 8.7.1. Z časového hlediska jsou v rámci této výzvy způsobilé výdaje, které vznikly po úspěšném splnění první fáze hodnocení (tj. žádost o podporu splnila všechny náležitosti při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí).

7.2 Monitorovací období

6 měsíců

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

V rámci této výzvy bude využito zjednodušené vykazování v režimu nepřímých nákladů 8 u všech projektů kromě těch, které budou realizované PO OSS – viz kapitola 8.7.4.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, projekty realizované PO OSS budou pro realizaci projektů využívat úplné vykazování výdajů.

7.4 Limity rozpočtu

Limity kapitol rozpočtu jsou upraveny a definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část v kapitole 5.2.5.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Aktuální vzory příloh k žádosti o podporu jsou k dispozici v IS KP14+ u vyhlášené výzvy. Řídicí orgán OP VVV je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy.

Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat znění projektového záměru se zástupci Řídicího orgánu - kontaktní osobou.

 • Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu: Mgr. Jakub Krátký
 • E-mail: jakub.kratky@msmt.cz
 • Telefon: +420 234 814 532
 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a ve čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13.00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace se doporučuje zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy konkrétní dotazy/oblasti, které budou předmětem konzultace.
 • Předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu, za tu je plně zodpovědný žadatel.

Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkazu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

U vyhlášené výzvy lze provést úpravu formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění 9 textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení. Změna výzvy bude zveřejněna na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkazu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Řídicí orgán si vyhrazuje právo změnit výzvu v průběhu jejího vyhlášení z následujících důvodů, a to s platností pro žádosti o podporu, které nebyly do data změny, včetně, žadateli podány:

a) zrušit výzvu,

b) snížit alokaci na výzvu,

c) zvýšit alokaci na výzvu,

d) změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,

e) změnit míru podpory,

f) změnit věcné zaměření výzvy,5

g) změnit definici oprávněného žadatele,

h) posunout nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,

i) posunout datum ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,

j) posunout datum ukončení příjmu žádostí o podporu na pozdější datum,

k) měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.


5 Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na odkazu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.

Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část jsou zveřejněna na odkazu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou zveřejněna na odkazu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemcespecificka-cast-2016.

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit. Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.