Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

1. června 2016 - 31. března 2017

Celkový objem

1 360 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

1 101 mil. Kč

Předložené žádosti

1 101 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

259 mil. Kč

Datum aktualizace

6. prosince 2021

Výzva č. 02_16_040 - Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Výzva je zaměřená na zkvalitnění strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni. Strategické řízení bude posíleno zejména prostřednictvím podpory řízení Národní RIS3 strategie a souvisejícího Entrepreneurial discovery procesu a vytvořením systému centralizovaného zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro výzkum a vývoj.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

1.2.1 Specifický cíl

SC 4 - Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni

1.3 Číslo výzvy

02_16_040

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy1)

Druh výzvy
Průběžná výzva
Komplementární výzva
Výzva Smart Akcelerátor
Program Informace - základ výzkumu
1)

Komplementarita jednotlivých aktivit je blíže specifikována u podporovaných aktivit v části 5.1.1.

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

18. 5. 2016

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+2)

1. 6. 2016
2)

V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později, než je uvedené datum, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu3)

1. 6. 2016, od 10 hod.
3)

V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později, než je uvedené datum, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV..

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu4)

31. 3. 2017, do 14 hod.
4)

Do vyčerpání alokace nejpozději do 31. 3. 2017 do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
60 měsíců
Maximální délka:
78 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

1 360 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 25 000 000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 300 000 000 Kč a zároveň 50 mil. EUR (k přepočtu bude využit kurz EK, Měsíční účetní kurz Evropské komise zveřejněný na http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/, platný ke dni schválení žádosti o podporu ŘO).

3.3 Fond

Evropský fond pro regionální rozvoj

3.4 Způsob financování

Ex ante financování, ex post financování.

3.5 Výše 1. zálohové platby

U způsobu financování ex ante bude výše první zálohové platby maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Spolufinancování projektu ze strany žadatele/příjemce není vyžadováno, projekt je ze 100 % hrazen z podílu EU a SR. Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV je definován v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I (dále jen Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část), kapitola 8.1.5. Poměr pro rata: poměr pro rata (poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV) schválený Monitorovacím výborem OP VVV je 61 % (méně rozvinuté regiony – MRR) a 39 % (více rozvinuté regiony – VRR).

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu. Oprávněnost žadatelů je blíže specifikována u podporovaných aktivit v části 5.1.1.

4.2 Partnerství

Žadatelé mohou podat projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery. Partner/partneři žadatele se podílí na přípravě a realizaci projektu. Partner nesmí být skrytým dodavatelem. Oprávněnost partnera/ů je blíže specifikována v popisu podporovaných aktivit v části 5.1.1.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 4 - Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni.

5.1.1 Oprávněné aktivity

Pro každou povinně volitelnou aktivitu může být podpořen/realizován max. jeden projekt.


Povinná aktivita:


a) Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, více viz kapitola 5.2.4.


Povinně volitelné aktivity (žadatel zvolí právě jednu povinně volitelnou aktivitu):


b) Vytvoření a pilotní ověření systému centralizovaného zpřístupňování informačních zdrojů pro výzkum a vývoj (VaV) – jedná se o vytvoření systému centralizovaného zpřístupňování elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro výzkum a vývoj, kdy dojde k vytvoření a fungování útvaru na národní úrovni, který bude mít na starosti vyjednávání podmínek a nákup přístupů pro EIZ pro VaV v ČR pro koncové uživatele a vytváření systému informační podpory pro cílovou skupinu. V rámci projektu bude rovněž financován samotný nákup přístupů k jednotlivým EIZ pro VaV v ČR. Podpořeno bude též vyhodnocení nového systému fungování centralizovaného zpřístupňování EIZ pro VaV.

 • Oprávnění žadatelé: organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Oprávnění partneři: organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu; partnerství je nepovinné.
 • Maximální alokace na projekt obsahující tuto aktivitu: 1 300 000 000 Kč.
 • Maximální délka trvání projektu: 6,5 let (nejpozději však do 31. 12. 2022).
 • Cílová skupina: pracovníci výzkumných organizací a VŠ, studenti VŠ, pracovníci veřejné správy, odborná veřejnost3.
 • Aktivita je komplementární k programu MŠMT Informace – základ výzkumu, financovanému z národních zdrojů.
 • Projekt realizující tuto aktivitu bude v případě časového souběhu spolupracovat ve smyslu koordinace implementace aktivit a sdílení aktuálních informací s projektem realizujícím implementaci národní
  strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím a vědeckým datům. V rámci této spolupráce není možné hradit výdaje v projektu realizujícím aktivitu implementace národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím a vědeckým datům.

c) Podpora řízení implementace Národní RIS3 strategie na národní úrovni – jedná se o řízení Entrepreneurial discovery procesu (dále jen EDP) na národní úrovni a jeho koordinaci s krajskou úrovní a spolupráce s relevantními subjekty tak, aby docházelo k reflektování podnětů vzešlých z EDP konkrétními intervencemi (v gesci Řídicího výboru RIS3 sdružujícího relevantní zástupce poskytovatelů podpory). Jedná se o financování pozice Národního RIS3 manažera a jeho analytického týmu. Národní RIS3 manažer má na starosti řízení EDP na národní úrovni (v podobě Národních inovačních platforem) a jeho provazbu na regionální úroveň a naopak. Národní RIS3 manažer úzce spolupracuje s krajskými RIS3 koordinátory a RIS3 manažery zodpovědnými za spoluřízení RIS3 strategie na krajské úrovni, zajišťuje jejich koordinaci a odborné vedení včetně vzdělávacího programu v tématech relevantních pro řízení a implementaci RIS3 strategie. Dále bude podpořeno monitorování a vyhodnocování intervencí implementujících RIS3 na národní i krajské úrovni, příprava každoročních Implementačních plánů Národní RIS3 strategie a také pravidelná aktualizace Národní RIS3 strategie – tyto aktivity bude zabezpečovat analytický tým Národního RIS3 manažera.
Aktivita c) je doplněna aktivitami podporovanými z výzvy Smart Akcelerátor, která podporuje řízení a implementaci RIS3 strategie na krajské úrovni.

 • Oprávnění žadatelé: organizační složky státu pověřené řízením RIS 3 na národní úrovni.
 • Oprávnění partneři: subjekty zapojené do řízení RIS3 na krajské úrovni – oprávnění žadatelé a/nebo partneři výzvy Smart Akcelerátor; partnerství je nepovinné, ale doporučené; v této aktivitě se může jednat pouze o partnery bez finančního příspěvku.
 • Maximální alokace na projekt obsahující tuto aktivitu: 60 000 000 Kč.
 • Maximální délka trvání projektu: 6,5 let (nejpozději však do 31. 12. 2022).
 • Cílová skupina: pracovníci veřejné správy v oblasti řízení a implementace výzkumu, vývoje a inovací, pracovníci výzkumných organizací a VŠ, výzkumní pracovníci v soukromém sektoru, studenti VŠ.
 • Aktivita je komplementární k výzvě OP VVV Smart Akcelerátor financované z ESIF.

3 Odbornou veřejností jsou pro tuto aktivitu chápáni zástupci veřejných odborných a specializovaných knihoven, jejíchž hlavní činností je poskytování knihovních služeb na národní úrovni v souladu se zvláštním právním předpisem, zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách, a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5.1.2 Vyloučené aktivity

d) Aktivity podporované v jiné výzvě OP VVV (výzva Smart Akcelerátor);
e) Stavby, rekonstrukce, stavební úpravy.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Soulad projektu s Koncepcí rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 – výzva aktivitou b) přispívá k Prioritě 7: Zabezpečit efektivní dostupnost elektronických informačních zdrojů pro podporu VaVaI po roce 2011 a výzva aktivitou b) přispívá k bodu 3 návrhu Koncepce rozvoje knihoven na léta 2016 – 2020 s výhledem do roku 2025, ze dne 31. 3. 2016; v době přípravy výzvy byla Koncepce na léta 2016 – 2020 v přípravě.

Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) – výzva aktivitou b) přispívá ke Klíčové oblasti změn B.1.1. Zajistit stabilní podmínky pro dlouhodobý rozvoj kvalitních výzkumných pracovišť, konkrétně k aktivitě Podpora přístupu k informačním zdrojům VaV, odborným publikacím a datovým zdrojům (časopisy, e-knihy, bibliografické a scientometrické databáze, apod.) včetně volného přístupu k výsledkům (úložiště dat a informací).


Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) – výzva aktivitou c) přispívá k naplnění principů řízení a implementace Strategie inteligentní specializace (RIS3) na národní a krajské úrovni uvedenými v kapitole 7 Národní RIS3 strategie.

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost projektu je stanovena po dobu pěti let od poslední platby příjemci. Plnění podmínek v době udržitelnosti projektu vychází z čl. 71 Obecného nařízení.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizace je území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Projekt musí být realizován na území České republiky.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část (kapitola 8.7.1.) a specifické informace týkající se této výzvy jsou uvedené v kapitole 8.7. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Časová způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část, současně platí, že výdaje jsou časově způsobilé nejdříve od vydání právního aktu. Dále pro projekt s povinně volitelnou aktivitou b) Vytvoření a pilotní ověření systému centralizovaného zpřístupňování informačních zdrojů pro výzkum a vývoj (VaV) platí, že z pohledu časové způsobilosti jsou výdaje na nákup přístupů k informačním zdrojům způsobilé až od 1. 12. 2017.

7.2 Monitorovací období

Tři měsíce.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

V rámci této výzvy budou celkové způsobilé výdaje vykazovány v režimu úplného vykazování výdajů.

7.4 Limity rozpočtu

Kapitola rozpočtu Celkové způsobilé výdaje – investiční – na tuto kapitolu je stanoven limit max. 49 % celkových způsobilých výdajů projektu.


Kapitola rozpočtu Osobní výdaje – na tuto kapitolu je pro projekt realizující aktivitu b) stanoven limit max. 20 % celkových způsobilých výdajů projektu. Tento limit se nevztahuje na projekt realizující aktivitu c).

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu, včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů, je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktuální verze těchto dokumentů je vždy k dispozici v IS KP14+ u vyhlášené výzvy. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy.


Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce, anglická verze bude doložena formou přílohy.

 

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat místo něj na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu jsou všichni žadatelé povinni konzultovat Chartu projektu a přílohu Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ERDF se zástupci ŘO – kontaktní osobou. Tímto se nevylučuje možnost zasílání dotazů a konání telefonických a osobních konzultací.

Upozornění pro žadatele:

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13.00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Nejpozději pět pracovních dnů před konáním konzultace se doporučuje zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy konkrétní dotazy/oblasti, které budou předmětem konzultace.
 • Předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu, za tu je plně zodpovědný žadatel.

8.2 Změny výzvy

U této výzvy lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí.


Řídicí orgán si vyhrazuje právo změnit výzvu v průběhu jejího vyhlášení z následujících důvodů, a to s platností pro žádosti o podporu, které nebyly žadateli podány:

 • zrušit výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • změnit míru podpory,
 • změnit věcné zaměření výzvy6,
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,
 • posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.


Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes IS KP14+.


6 Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory: vzor je zveřejněn na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.

Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část: jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část: jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemcespecificka-cast.

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace, v případě, že oprávněným žadatelem je organizační složka státu, je podpora poskytována formou přímého přidělení finančních prostředků. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.