ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

20. prosince 2016 - 30. září 2017

Celkový objem

170 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

119 mil. Kč

Předložené žádosti

0 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

51 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_042 - Šablony pro SŠ a VOŠ I - VRR

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Tato výzva (č. 02_16_042) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území hl. m. Prahy. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

  • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2 patří k investiční prioritě

  • IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy
  • IP 3 – Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
SC 2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
SC 5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

1.3 Číslo výzvy

02_16_042

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Zjednodušený projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva
Komplementární výzva
Operační program Praha - pól růstu
Specifický cíl 4.1

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

30. 11. 2016

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

20. 12. 2016

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

20. 12. 2016, od 00 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 9. 2017, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

29. 2. 2020

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Maximální délka:
42 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

170 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 200 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 200 000 Kč + (počet žáků školy1 v denním studiu x 2 000 Kč a/nebo počet žáků školy v ostatních formách studia x 500 Kč). V případě, že právnická osoba vykonává činnost střední a vyšší odborné školy, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za střední školu a jedenkrát za vyšší odbornou školu, celkem tedy 400 000 Kč.2
Maximální částka na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč.


1 Počet žáků k 30. 9. bude dostupný v prosinci daného roku. Při stanovení maximální částky na projekt je při tvorbě žádosti potřeba vycházet z přílohy, která bude v aktuálním čase zveřejněna na webu MŠMT u vyhlášené výzvy. V období mezi zářím až prosincem je potřeba vycházet z počtu žáků předchozího školního roku. Nově zřízené školy mohou podat žádost o podporu, až bude počet jejich žáků zveřejněn u vyhlášené výzvy na webu MŠMT. Zároveň pro nově zřízené školy platí, že mohou podat projektovou žádost až po vyplnění dotazníku a jeho následném vyhodnocení. Dotazníky budou pro nové školy přístupné od prosince 2016.

2 V případě, že právnická osoba vykonává činnost více středních, nebo více vyšších odborných škol, částka 200 000 Kč se počítá vždy pouze jedenkrát pro střední školu a jedenkrát pro vyšší odbornou školu.

 

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex ante.

3.5 Výše 1. zálohové platby

Výše první zálohové platby je stanovena na 60 % celkových způsobilých výdajů projektu. První zálohová platba je příjemci odeslána zpravidla do 30 pracovních dnů od vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, nejdříve však 60 dnů před plánovaným zahájením (fyzické) realizace projektu. Výše druhé zálohové platby je stanovena na 40 % celkových způsobilých výdajů projektu a proplacena bude ze strany poskytovatele podpory po schválení první průběžné ZoR projektu. Dotace bude poskytnuta pod účelovým znakem 33063.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou upraveny v kapitole 8.2. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.

Pro tuto výzvu je míra spolufinancování z vlastních zdrojů ze strany žadatele stanovena na 0 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Tabulka: Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV mezi méně a více rozvinutými regiony, které žadatel zadává do IS KP14+, viz kapitola 8.2. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů

Místo realizace
projektu
Místo dopadu
projektu
Méně rozvinutý
region
Více rozvinutý
region
Více rozvinutý
region
Více rozvinutý region a méně rozvinutý region 88 % 12 %
Více rozvinutý region a méně rozvinutý region Více rozvinutý region a méně rozvinutý region 88 % 12 %

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora středním a vyšším odborným školám zřízeným v souladu se školským zákonem ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí3 a středním a vyšším odborným školám zřízeným jinou právnickou nebo fyzickou osobou, u kterých je splněna podmínka nehospodářského charakteru vzdělávání, anebo má podpora pouze lokální dopad4, plynoucí na hlavní činnost, může být poskytnuta v režimu nenaplňujícím znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské Unie.


3 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen („školský zákon“), §124, odst. 2 a).

4 Tj. podpora neovlivňuje obchod mezi členskými státy a není tedy naplněn jeden z definičních znaků veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

3.8 Podpora de minimis

Podpora středním a vyšším odborným školám zřízeným jinou právnickou nebo fyzickou osobou5, u kterých není splněna podmínka nehospodářského charakteru vzdělávání, anebo podpora nemá pouze lokální dopad, bude podpora poskytnuta v režimu de minimis dle nařízení Komise č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.


5 Školský zákon, §124 odst. 2 b).

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jednoho žáka/studenta.
Střední školy a konzervatoře zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle školského zákona6 (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jednoho žáka/studenta.
Každý žadatel může v rámci této výzvy, nebo výzvy č. 02_16_035 (pro území mimo hlavní město Praha) podat pouze jednu žádost o podporu.


6 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Partnerství

V rámci této výzvy není partnerství povoleno.

5 Věcné zaměření

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podporované aktivity jsou rozděleny podle jednotlivých druhů škol – oprávněných žadatelů:

III. Aktivity pro střední školy8
1. Personální podpora SŠ
2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ
3. Aktivity rozvíjející ICT na SŠ
4. Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ

IV. Aktivity pro vyšší odborné školy
1. Personální podpora VOŠ
2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů VOŠ
3. Aktivity rozvíjející ICT na VOŠ
Podrobněji viz příloha č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad.


8 V případě víceletých gymnázií jsou aktivity určeny pro všechny třídy/ročníky gymnázia a pro všechny pedagogy gymnázia bez ohledu na to, zda vyučují na vyšších, nebo nižších ročnících gymnázia. Konzervatoře pro účely této výzvy vybírají pouze z aktivit pro střední školy pro všechny ročníky studia, tj. pro nižší i vyšší stupně studia.

5.1.2 Vyloučené aktivity

Střední školy samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami9 nesmí volit aktivity, které nejsou určeny pro tyto žadatele v příloze č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad, kap. 4.


9 Školy samostatně zřízené podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Národní program reforem 2014, Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020.

5.1.6 Udržitelnost

Nerelevantní.

5.1.7 Indikátory

Viz příloha č. 1 výzvy Indikátory.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizace projektu je vždy na více rozvinutý region (území hl. město Praha) i méně rozvinuté regiony (13 krajů mimo hl. Praha), viz kapitola 3.7 výzvy Tabulka: Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV mezi méně a více rozvinutými regiony, které žadatel zadává do IS KP14+.

6.2 Přípustné místo realizace

Projekt může být realizován na území více rozvinutého regionu (území hl. město Praha) i méně rozvinutých regionů (13 krajů mimo hl. Praha). Pro projekty této výzvy je určena programová oblast méně rozvinuté regiony. V této výzvě je umožněno využít výjimky dle čl. 70 odst. 2 obecného nařízení, tzn. je umožněno realizovat projekty i mimo programovou oblast (tzn. i ve více rozvinutých regionech).

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost (způsobilé výdaje): Věcná způsobilost je definována dosažením výstupů a výsledků projektu. Současně platí, že poskytnutá podpora v rámci zjednodušených projektů je neinvestičního charakteru (viz kapitola 8.5. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů).
Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.
Časová způsobilost (od kdy do kdy jsou časově způsobilé dané výdaje): Z hlediska času se způsobilost výdajů posuzuje ve vztahu k datu zahájení (fyzické) realizace projektu. Pokud byly jednotky dosaženy v době realizace projektu, má se za to, že také s nimi související výdaje jsou z hlediska času způsobilé. Možné datum zahájení (fyzické) realizace projektu je maximálně jeden měsíc před datem podání žádosti o podporu, nejdříve však od 1. 1. 2017. Od tohoto okamžiku je možné projekt začít fyzicky realizovat.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období je pro tuto výzvu stanovena na šest měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

V rámci této výzvy budou celkové způsobilé výdaje vykazovány formou Standardní stupnice jednotkových nákladů (viz kapitola 8.5. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů).

7.4 Limity rozpočtu

V rámci této výzvy nejsou stanoveny žádné limity jednotlivých kapitol rozpočtu. Obecné podmínky sestavení rozpočtu projektu jsou definovány v Příloze č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad, kapitola 2.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu je uveden v příloze č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy.

Podání žádosti o podporu probíhá pouze elektronicky, prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Listinná verze žádosti se nezasílá. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena certifikovaným elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dílčí otázky se zástupci Řídicího orgánu.
Konzultační linka pro dotazy k výzvě: dostupná od pondělí do pátku v čase 9.00 – 15.00
Telefon: +420 234 814 777
E-mail: dotazyZP@msmt.cz

 

8.2 Změny výzvy

U vyhlášené výzvy lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy textu věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes IS KP14+.

Řídicí orgán si vyhrazuje právo změnit výzvu v průběhu jejího vyhlášení v následujících parametrech, a to s platností pro žádosti o podporu, které budou podány po datu změny:
a) změna alokace na výzvu,
b) změna maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu,
c) změna míry podpory,
d) posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,
e) posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum.

8.3 Přílohy výzvy

a) Příloha č. 1 Indikátory
b) Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
c) Příloha č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad
d) Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu

8.4 Další dokumentace k výzvě

a) Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.
b) Pravidla pro žadatele a příjemce ZP zveřejněné na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

 

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.