ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

22. srpna 2017 - 29. prosince 2018

Celkový objem

250 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

23 mil. Kč

Předložené žádosti

51 mil. Kč

Vyřazené žádosti

46 mil. Kč

Zbývající objem

227 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_17_051 - Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL)

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?

Zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit (SVL). Výzva se zaměřuje nejen na obce nebo svazky obcí zapojené v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), ale také na kraje, na jejichž území se nacházejí SVL, které nejsou zapojené v KPSVL. Obce a kraje budou podpořeny v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání na svém území, dále budou moci získat finanční prostředky pro mateřské, základní a střední školy a školská zařízení pro zájmově vzdělávání v oblasti zavádění a realizace individuální integrace. Výzva cílí také na osvětové aktivity pro veřejnost, podporuje vznik platforem a realizaci workshopů pro jednotlivé aktéry ve vzdělávání.

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Povinné aktivity:

Žadatel kategorie I

 • Podpora obce pří zavádění inkluzivního vzdělávání

Žadatel kategorie II

 • Podpora kraje při zavádění inkluzivního vzdělávání

V obou kategoriích je také povinná aktivita řízení projektu a nutnost realizovat minimálně jednu typovou podaktívítu z povinně volitelné aktivity - předškolní vzdělávání nebo prevence školní neúspěšnosti.

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 22. 8. 2017 od 10:00 hod. do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí řídicího orgánu, nejpozději do 29. 12. 2018 do 14:00 hod.

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Sekce operačních programů

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

opvvv.msmt.cz - sekce Výzvy

opvvv@msmt.cz

Kdo může o dotaci požádat?

Oprávněny žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část.

Kategorie I

 • Obce
 • Sdružení obcí zapsané ve veřejném rejstříku s právní formou zájmové sdružení právnických osob nebo spolek
 • Svazek obcí zapsaný v rejstříku svazku obcí

Kategorie II

 • Vyšší uzemní samosprávné celky - kraje včetně hl. města Prahy

Jaká je výše finanční podpory?

 • Alokace na výzvu: 250 000 000 Kč
 • Minimální výše výdajů na projekt: 3 000 000 Kč
 • Maximální výše výdajů na projekt: 50 000 000 Kč

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

Povinné cílové skupiny

 • Žáci nebo dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí
 • Rodiče a osoby, jimž je dítě nebo žák svěřeno do péče

Další oprávněné cílové skupiny

 • Žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání
 • Děti a žáci, pokud jsou aktivity projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže
 • Pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
 • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, studenti pedagogických fakult a oborů zaměřených na vzdělávání dětí a žáků
 • Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol a školských zařízení
 • Veřejnost

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje žadatele o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kteří předloží/předložili žádost o dotaci po 31.12.2017, o využití postupů upravených v § 14k odst. 1, 3 a 4, § 14l a 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů ve všech výzvách vyhlášených ŘO OP VVV před 1. 1. 2018, u nichž příjem žádostí o podporu trvá v roce 2018. V případě rozporu mezi výzvou či navazující dokumentací k výzvě a  legislativou bude ministerstvo postupovat v souladu s rozpočtovými pravidly a správním řádem.

Nové postupy budou aplikovány zejména v procesech popsaných v PpŽP a výzvě:

1) Odstranění vad v návaznosti na kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí bude umožněno v souladu s jejich ne/opravitelností uvedenou v příloze výzvy Hodnoticí kritéria (kap. 5.4 PpŽP).

2) Dokládání dalších dokladů bude vyžadováno v souladu s kap. 6.4 PpŽP.

3) Postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v PpŽP/SPŽP, kap. 5.5 a 6.3.

4) K vydání nového rozhodnutí bude přistoupeno zejména v případě využití zásobníků projektů (kap. 2 a 5.4 PpŽP). 

K aplikaci § 14l MŠMT uvádí, že v případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem žadatele v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Zveřejněno dne 30. 1. 2018.