Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

22. srpna 2017 - 29. prosince 2018

Celkový objem

180 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

172 mil. Kč

Předložené žádosti

172 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

8 mil. Kč

Datum aktualizace

3. května 2021

Výzva č. 02_17_051 - Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL)

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit (SVL). Výzva se zaměřuje nejen na obce/svazky obcí zapojené v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), ale také na kraje, na jejichž území se nacházejí SVL, které nejsou zapojené v KPSVL. Obce a kraje budou podpořeny v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání na svém území. Aktivity mohou obce a kraje zacílit na přímou podporu mateřských, základních, středních škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání apod. v oblasti zavádění a realizace individuální integrace. Výzva klade důraz na osvětové aktivity směřované na veřejnost a podporuje vznik platforem a realizaci workshopů pro jednotlivé aktéry ve vzdělávání.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 3 – Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

1.3 Číslo výzvy

02_17_051

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva
Komplementární výzva
Integrovaný regionální Operační program
Specifický cíl 2.4
Operační program Praha - pól růstu
Specifický cíl 3.3
Operační program Zaměstnanost
Specifický cíl 2.1

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

14. 8. 2017

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

22. 8. 2017

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

22. 8. 2017, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

29. 12. 2018, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců
Maximální délka:
36 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

250 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná a specifická část, kapitola 8.1.5.

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex ante financování.

3.5 Výše 1. zálohové platby

Max. 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná a specifická část, kapitola 8.1.5.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část.

Kategorie I

 • Obce
  • Sdružení obcí (mikroregion, popř. sdružení obcí a mikroregionů) zapsané ve veřejném rejstříku s právní formou zájmové sdružení právnických osob nebo spolek.
  • Svazek obcí zapsaný v rejstříku svazku obcí vedeném podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie II

 • Vyšší územní samosprávné celky - kraje, včetně hl. města Prahy, zřízené ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Omezení výzvy:

V této výzvě mohou žádat pouze obce, sdružení obcí či svazky obcí zapojené v KPSVL, které nečerpají finanční prostředky z výzvy 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL, a dále kraje, na jejichž území se nachází sociálně vyloučená lokalita (lokality/obce nezapojené v KPSVL)[1], a to vždy s prokazatelnou vazbou aktivit na řešení problematiky zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků žijících právě na území těchto lokalit. Každý žadatel (obec, svazek obcí, mikroregion nebo kraj) může být předkladatelem pouze jedné žádosti o podporu. Možnost neúspěšného žadatele předložit další žádost o podporu není výše uvedeným dotčena.


[1]   Pro potřeby výzvy bude primárním zdrojem informací o těchto lokalitách aktualizovaná tzv. Gabalova zpráva (studie GAC 2015, dostupná na http://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/?page=1; výskyt SVL dle ORP - viz: https://www.esfcr.cz/mapa-svl- 2015/www/index2f08.html?page=iframe orp; přehled lokalit zapojených v KPSVL viz http://www.socialni- zaclenovani.cz/index.php?option=com k2&id=16&view=item&Itemid=2).

4.2 Partnerství

Žadatelé mohou předložit projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery (s finančním příspěvkem i bez příspěvku).

Oprávněný partner musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část. Pravidla a podmínky partnerství jsou uvedeny v kapitole 13 Pravidel pro žadatele a příjemce - obecná a specifická část. Oprávnění partneři:

 • Žadatelé vymezení v bodě 4.1 této výzvy.
 • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace). Pro tuto výzvu jsou oprávněnými soukromoprávními subjekty pouze:
  • Spolek,
  • Ústav,
  • Obecně prospěšná společnost, o nadace nebo nadační fond,
  • Registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba.
 • Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku).
 • Příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu.
 • Veřejné vysoké školy.
 • Soukromé vysoké školy.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 1 - Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část.

V rámci této výzvy je možné také zapojit školy, které vzdělávají více než 40 % dětí a žáků se SVP ve třídě nebo škole[1].

Povinné aktivity:

1)       Žadatel kategorie I

 • Aktivita č. 1: Řízení projektu
  V žádosti o podporu je žadatel povinen uvést tuto povinnou aktivitu, a to jako samostatnou klíčovou aktivitu. Popis obsahu této aktivity je uveden v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce - obecná část.
 • Aktivita č. 2: Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání
  Žadatel je povinen realizovat min. 1 typovou podaktivitu uvedenou v kapitole 5.2.4.1 Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část.
 • Dále je žadatel povinen realizovat min. 1 typovou podaktivitu z povinně volitelné aktivity č. 4 nebo 5.

2)       Žadatel kategorie II

 • Aktivita č. 1: Řízení projektu
  V žádosti o podporu je žadatel povinen uvést tuto povinnou aktivitu, a to jako samostatnou klíčovou aktivitu. Popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část, viz kapitola 5.2.4.
 • Aktivita č. 3: Podpora kraje při zavádění inkluzivního vzdělávání
  Žadatel je povinen realizovat min. 1 typovou podaktivitu uvedenou v kapitole 5.2.4.1 Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část.
 • Dále je žadatel povinen realizovat min. 1 typovou podaktivitu z povinně volitelné aktivity č. 4 nebo 5.

Povinně volitelné aktivity:

Aktivita č. 4: Předškolní vzdělávání

Aktivita č. 5: Prevence školní neúspěšnosti

Podaktivity obou povinně volitelných aktivit jsou uvedeny v kapitole 5.2.4.2 Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část.


[1]   Výjimka je udělena na základě nutnosti přípravy a schválení Místního plánu inkluze (MPI) každou obcí. MPI je povinnou přílohou Strategického plánu sociálního začleňování. Na jeho kvalitu dohlíží Agentura pro sociální začleňování. Žadatel kategorie II (kraj) předkládá zpracovanou Školskou inkluzivní koncepci kraje, na základě níž je výjimka udělena.

5.1.2 Vyloučené aktivity

Přehled vyloučených aktivit je uveden v kapitole 5.2.4.3 Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Aktivity projektu musí být v souladu s následujícími strategickými dokumenty: Strategií romské integrace, Akčním plánem inkluzivního vzdělávání 2016-2018, Strategií vzdělávací politiky do roku 2020, Strategií boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016-2020 a jejím Akčním plánem, Strategickým plánem sociálního začleňování (daného území), resp. jeho přílohou Místním plánem inkluze, Školskou inkluzivní koncepcí kraje.

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Území České republiky, pouze podaktivitu Studijní cesty/stáže do zemí EU je možné realizovat i mimo území České republiky, a to jen na území Evropské unie.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce - obecná a specifická část.

Výdaje jsou způsobilé od data odeslání interní depeše žadateli o úspěšném splnění první fáze hodnocení (tj. žádost o podporu splnila všechny náležitosti při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí). Časové hledisko způsobilosti výdajů bude posuzováno pouze u přímých osobních výdajů. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

 1. Sledované monitorovací období - 3 měsíce
 2. A další sledovaná monitorovací období - 6 měsíců

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Projekty v rámci této výzvy budou využívat pro vykazování části celkových způsobilých výdajů jednu z forem zjednodušeného vykazování výdajů, a to financování paušální sazbou 40 % způsobilých přímých výdajů na zaměstnance. Upřesňující informace k financování v režimu zjednodušeného vykazování formou výše uvedené paušální sazby jsou uvedeny v kapitole 8.6.2 Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část.

7.4 Limity rozpočtu

Ve výzvě nejsou stanoveny žádné limity rozpočtu.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Předložení žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část, kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici na webových stránkách u vyhlášené výzvy (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy), vybrané přílohy jsou ke stažení také v IS KP14+. Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě, příp. projektový záměr se zástupci Řídicího orgánu.

Kontaktní osoba výzvy: Mgr. Jakub Krátký
E-mail: jakub.kratky@msmt.cz
Telefon: 234 814 532

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Osobní konzultace se budou konat pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě, popř. projektový záměr.
 • Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
 • V případě projektového záměru bude předmětem konzultace pouze posouzení souladu projektového záměru s výzvou, popř. způsobilost/nezpůsobilost požadovaných finančních prostředků či položek rozpočtu. Posouzení věcného obsahu projektu z hlediska jeho kvality a účelnosti, hospodárnosti a efektivity požadovaných finančních prostředků je výhradně předmětem věcného hodnocení a nebude na konzultacích ze strany Řídicího orgánu řešeno.
 • Dotazy/projektový záměr je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e­mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy.
 • V případě, že žadatel nedodá seznam otázek/projektový záměr v požadovaném termínu, je v kompetenci kontaktní osoby Řídicího orgánu rozhodnout, zda se bude konzultace konat.
 • Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu, podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše.

Je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory pro žádosti o podporu, které již byly žadateli předloženy:

 • Zrušit výzvu,
 • Snížit alokaci na výzvu,
 • Změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • Změnit míru spolufinancování,
 • Změnit věcné zaměření výzvy,
 • Změnit definici oprávněného žadatele,
 • Posunout nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,
 • Posunout datum ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • Měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

8.3 Přílohy výzvy

 • Příloha č. 1 Indikátory
 • Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na http://www.msmt.cz/strukturalni- fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně/sankce za nedodržení podmínek výzvy budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.