ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

25. února 2019 - 10. června 2019

Celkový objem

1 100 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

891 mil. Kč

Předložené žádosti

1 078 mil. Kč

Vyřazené žádosti

187 mil. Kč

Zbývající objem

209 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Oddíly výzvy

Kontaktní e-mail pro dotazy k výzvě: RKV_II@msmt.cz

 

Co je cílem této výzvy?

Cílem této výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností pracovníků výzkumných organizací. Manažeři, výzkumníci, ale i další pracovníci tak mohou zvýšit své odborné znalosti pro manažerské řízení výzkumných organizací i strategické řízení výzkumu a vývoje. Cílem výzvy je také vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek a prostředí pro provádění excelentního výzkumu a vývoje. Toho by podpořené výzkumné organizace měly dosáhnout prostřednictvím nastavení strategického řízení v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Kdo může o dotaci požádat?

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI (např. vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní korporace, příspěvkové organizace státu a územních samosprávných celků nebo organizační složky státu). Každý žadatel může předložit nejvýše jednu žádost o podporu.

Jak a kdy si zažádat?

Výzva byla vyhlášena dne 25. 2. 2019. Žádosti o podporu budou přijímány prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 25. 2. 2019 od 10:00 hod. do 10. 6. 2019 do 14:00 hod.

Jaké aktivity jsou podporované?

Povinně volitelné aktivity:

  • nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“.

Pro žadatele, kteří nezahájili proces získání „HR Award“ alespoň v jedné ze součástí své organizace, je tato aktivita povinná. Pro ostatní žadatele je tato aktivita volitelná.

Volitelné aktivity:

  • strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti a řízení výzkumné organizace,
  • strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace,
  • strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace,
  • strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií,
  • strategické nastavení a rozvoj otevřeného přístupu k vědeckým informacím,
  • strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje.

Jaká je výše finanční podpory?

  • Alokace výzvy: 1 100 000 000 Kč
  • Minimální výše výdajů: 5 000 000 Kč
  • Maximální výše výdajů: 70 000 000 Kč