ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Oddíly výzvy

62

Je nutné případné rozdělení veřejné zakázky konzultovat v předstihu s řídicím orgánem?

Není, rozdělení veřejné zakázky je v kompetenci zadavatele.

 

61

Pokud dojde ke změně veřejné zakázky (VZ), je potřeba veřejnou zakázku opětovně zasílat na ex-ante kontrolu?

Pokud je VZ zahájena a následně zrušena, pak je VZ nutné zaslat znovu na ex-ante kontrolu. Pokud dojde ke změně VZ před zahájením, není třeba VZ znovu posílat na kontrolu.

 

60

Jaký je cenový limit pro stravování účastníků?

Cenový limit pro stravování/občerstvení účastníků je stanoven na 400 Kč na den a osobu v případě celodenní tuzemské akce (tj. akce, která se odehraje v rámci jednoho dne a trvá minimálně 8 běžných hodin), případně 550 Kč, pokud se jedná o akci výjezdní spojenou s ubytováním účastníků (pokud interní předpisy příjemce nestanoví nižší limit), v zahraničí za ceny v místě obvyklé.

 

59

Jaké činnosti je třeba uvádět do pracovních výkazů?

Do pracovních výkazů je třeba uvádět  činnosti odpovídající dané klíčové aktivitě a náplni práce pracovníka.

58

V čem spočívá posílení kontroly mezd ze strany MŠMT?

Více informací je k dispozici na webu OP VVV  MŠMT –> Aktuality  -> Posílení kontroly způsobilosti přímých osobních výdajů (1. 10. 2019): https://opvvv.msmt.cz/aktualita/posileni-kontroly-zpusobilosti-primych-osobnich-vydaju.htm.

Cílem je předložení a ověření dokladů k prokázání 1) výše mzdy (mzdové listy / výplatní pásky) a 2) úhrady mzdy (výpis z účtu, popř. výdajové pokladní doklady). Za tímto účelem budou organizovány monitorovací návštěvy v sídle ŘO.

57

Jak se projeví v účetnictví, pokud je mzda hrazena z jiných zdrojů než z projektových?

V účetnictví bude odlišena způsobilá a nezpůsobilá část mzdy – nezpůsobilá bude zaúčtována na jiné účetní středisko.

56

Musí být doklady označeny číslem projektu přímo v textu dokladu (např. faktury)?

Ideálně ano, pokud takové označení není možné, lze jej doplnit razítkem nebo ručně.

55

Jak lze odúčtovat nezpůsobilé výdaje, pokud jsou z předchozího roku, který je již účetně uzavřen a odúčtování není možné?

V takovém případě nezpůsobilý výdaj zůstává v účetnictví projektu, tyto případy jsou řešeny individuálně.

54

Jak má příjemce výdaje projektu účtovat mezi jednotlivé zdroje financování? Je třeba účtovat EU podíl a kofinancování zvlášť?

Standardně je účtováno 100 % výdaje projektu pod jedno účetní středisko.

53

Je nutné předkládat pracovní výkazy členů administrativního týmu?

V rámci výzvy č. 54 je administrativní tým hrazen z nepřímých nákladů, a proto není dokladování mezd administrativního týmu (vč. pracovních výkazů) požadováno.

52

Lze předkládat souhrnné pracovní výkazy?

Nikoli, vydáním Metodického dopisu č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5 účinného od 1. 6. 2019 byla tato možnost zrušena a pracovní výkazy musí být předkládány za jednotlivé kalendářní měsíce.

51

Je potřeba při nárokování letenek vždy potřeba předkládat průzkum trhu?

Průzkum trhu je vyžadován, pouze pokud ceny neodpovídají cenám v místě a čase obvyklým.

50

V průzkumu trhu by měl být patrný výběr parametrů (např. počet přestupů, požadavky na ubytování ad.). Jak je výběr parametrů posuzován, které požadavky na službu jsou oprávněné?

Při nárokování letenek a ubytování je posuzováno, zda ceny odpovídají cenám v místě a čase obvyklým. Ceny, které výrazně vybočují, jsou podrobeny dalšímu zkoumání a může u nich být požadováno další vysvětlení.

49

Je potřeba dokládat průzkum trhu, pokud se cena hotelu pohybuje do limitu 100 Eur/osoba/noc?

Předložení průzkumu trhu je vyžadováno zpravidla pouze při překročení této částky, zejména je pak tento průzkum vyžadován u hotelů vyšší kategorie (více jak ***), jako podklad pro posouzení způsobilosti.

48

Jaké doklady je potřeba dokládat k vyúčtování pracovních cest? Je nutné předkládat doklady o primární úhradě vykonané zaměstnancem?

Pokud je pracovníkovi poskytnuta záloha, dokládá se pokladní doklad nebo výpis z bankovního účtu. Dále vyúčtování pracovní cesty, zpráva o průběhu pracovní cesty a doklady o úhradě provedené zaměstnancem a zaměstnavatelem.

47

Celkový 1,2 úvazek platí pouze pro projekt nebo pro celou organizaci? Lze mít na projektu úvazek 1,00 a ještě mimo projekt úvazek 0,2 – oba na stejné instituci?

V případě členů odborného týmu, kteří mají udělenou výjimku na výši úvazku a mohou dosahovat úvazku v součtu až do výše 1,2 násobku fondu pracovní doby daného měsíce, lze mít úvazek 1,0 na projektu a 0,2 mimo projekt.

Totéž platí v případě pedagogických pracovníků škol vymezených v § 7, odst. 3 školského zákona a akademických pracovníků vymezených v § 70, zákona o vysokých školách (těmto pracovníkům je ze strany ŘO udělena výjimka na 1,2 úvazek automaticky).

Max. úvazek platí pro zaměstnance, jejichž odměňování je hrazeno z přímých výdajů (pro úvazek 1,0 i 1,2). Jde o celkový úvazek zaměstnance u všech subjektů zapojených do realizace projektu (příjemce a partneři), tzn. započítávají se všechny odpracované hodiny daného zaměstnance vč. případných DPP a DPČ na všech projektech dané instituce/institucí.

46

Změna pracovně-právního vztahu (např. HPP na DPČ) je nepodstatná změna?

Ano.

45

Jak postupovat v případě stáže, kdy vedoucí (resp. osoba z managementu instituce), je zároveň výzkumný pracovník? Lze stáž absolvovat za 1) jako vedoucí a za 2) jako výzkumný pracovník?

Lze akceptovat obojí a vzájemně se pozice ani stáže nevylučují. V Kalkulačce je nutné odlišit obě stáže. Mimo Kalkulačku pak příslušně okomentovat a vysvětlit.

44

Jak lze v případě odborných zaměstnanců veřejných výzkumných institucí navýšit úvazek na 1,2?

V případě, že se nejedná o pedagogické pracovníky škol vymezené v § 7, odst. 3 školského zákona, akademické pracovníky vymezené v § 70, zákona o vysokých školách (těmto pracovníkům je ze strany ŘO udělena výjimka na 1,2 úvazek automaticky) je nutné pro zaměstnance veřejných výzkumných institucí prostřednictvím změnového řízení zažádat ŘO o udělení výjimky o navýšení úvazku do výše 1,2 a to podstatnou změnu (viz kap. 7.2.2.2 PpŽP  - Podstatné změny (významné)). Podstatná změna může být účinná nejdříve k datu podání změny. Výjimka pro úvazek až do výše 1,2 úvazku je možné pouze pro odborné pracovníky.

43

Jak lze naložit s  nevyčerpanými finančními prostředky v položce 1.2 rozpočtu určenými na jednotkové náklady?

Nevyčerpané finanční prostředky lze využít na další stáže. Snížení alokace položky rozpočtu, ve které jsou kumulativně alokovány jednotkové náklady na realizaci volitelné aktivity č. 5.2., tzn., přesun finančních prostředků z této položky rozpočtu do jiných položek/kapitol rozpočtu, není umožněn ani podstatnou ani nepodstatnou změnou.

42

Jak je ověřováno využití finančních prostředků z vyplacených jednotkových nákladů?

ŘO nekontroluje vynakládání konkrétních výdajů na stáže, ale pouze předepsané dokumenty (výstupy) stáže. Smyslem jednotkového vykazování je zjednodušení kontroly konkrétních výdajů.

41

Kalkulačka stáží - Jakým způsobem bude posuzováno typové zařazení pracovníka (výzkumný nebo technickohospodářský)?

Pro zařazení do typové pozice je rozhodující pracovní náplň pracovníka.

40

Kalkulačka stáží - Je stanovený minimální rozsah Zprávy o činnosti?

Rozsah ani forma není pevně stanovená. Cílem je vystihnout obsah a účel stáže, tak aby bylo možné posoudit věcnou souvislost s výzvou/projektem. Zahrnovat by měla např. vyhodnocení stáže, délku ad.

39

Kalkulačka stáží – Může být Zpráva o činnosti v anglickém jazyce příp. jiném jazyce?

ŘO akceptuje dokumenty v českém a anglickém jazyce.

38

Kalkulačka stáží – Kolik hodin denně představuje jeden člověkoden?

Předpokládá se, že součástí každého člověkodne stáže/praktického výcviku je formální/neformální/informální vzdělávání podpořené osoby v rozsahu 4 hodin (viz kapitola 5.2.4.3 Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část).

37

Kalkulačka stáží – Kdo podepisuje Zprávu o činnosti za každou realizovanou stáž?

V případě výjezdů vyslaný pracovník a jeho nadřízený, v případě příjezdů dotyčný pracovník a zástupce hostující instituce (viz kapitola 5.2.4.3 Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část).

36

Kalkulačka stáží – Mohou v rámci výjezdů být vysláni Ph.D. studenti?

Ano, pokud splňují podmínky pro vyslání na stáž (pracovní úvazek, odpovídající pracovní náplň ad.).

35

Kalkulačka stáží – Bude ze strany ŘO ověřován výběr pracovníků na výjezdy?

Standardně se v rámci výjezdů bude ověřovat typ pracovníka a věcný obsah stáže, nikoli výběr konkrétního pracovníka (jako je tomu u čistě „mobilitních výzev“). V případě pochybností může být příjemce vyzván k doložení či vysvětlení dalších informací.

34

Kalkulačka stáží – Je možné vycestovat na delší dobu, než je navrženo a schváleno v kalkulačce a uhradit dny „navíc“ z vlastních zdrojů? Jak se toto projeví v kalkulačce?

Do kalkulačky bude zahrnutá pouze část výjezdu, která bude v projektu nárokována. Rozdíl v počtu dní pak bude okomentován v rámci zprávy o realizaci.

33

Kalkulačka stáží – Jak bude přistupováno ke stážím ve Velké Británii s ohledem na Brexit?

V aktivitách č. 2, 3, 4, 6, 7 mohou být vybrané podaktivity realizovány na území ČR i na území EU; pro účely těchto podaktivit bude vydána nová verze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, která bude aktivity na území Velké Británie ošetřovat tak, aby na ně bylo i nadále pohlíženo jako na aktivity na území EU.

V aktivitě č. 5 mohou být vybrané podaktivity realizovány na území ČR, na území EU i mimo území EU.

32

Kalkulačka stáží – Jak lze řešit přečerpání jednotlivých výjezdů?

Prostřednictvím podstatné změny lze v rámci kalkulačky upravovat: cílovou destinaci, výše člověkodnů mezi typovými skupinami (výzkumný pracovník/vedoucí pracovník/technicko-hospodářský pracovník/zahraniční odborník) v rámci jedné spolupráce, doplnění údajů o využití uspořených prostředků na realizaci nových stáží/hostování. Navýšení položky rozpočtu projektu, ve které jsou kumulativně alokovány jednotkové náklady na realizaci volitelné aktivity č. 5.2., je změnou podstatnou. Snížení alokace položky rozpočtu, ve které jsou kumulativně alokovány jednotkové náklady na realizaci volitelné aktivity č. 5.2., tzn., přesun finančních prostředků z této položky rozpočtu do jiných položek/kapitol rozpočtu, není umožněn ani podstatnou ani nepodstatnou změnou. Změna instituce v rámci jedné destinace je nepodstatnou změnou.

31

Kalkulačka stáží – Je možné v kalkulačce zohlednit vyšší počet navštěvovaných institucí?

Ano, v případě potřeby navýšení počtu institucí je možné se obrátit na administrátora projektu a požádat o individuální úpravu kalkulačky dle pravidel pro provádění změn.

30

MI 2 08 00 - Existuje předepsaný vzor zprávy o reflexi absolvovaných aktivit?

Konkrétní formát ani rozsah zprávy není stanovený. Zpráva by měla popisovat přínos aktivity. Dílčí zprávy příjemce uchovává pro případnou kontrolu na místě. Tuto zprávu použije příjemce pro dokladování indikátoru 2 08 10, kde příjemce zpracovává souhrnnou zprávu z dílčích reflexí podpořených pracovníků.

29

MI 5 43 10 - Existuje předepsaný vzor memoranda / dohody o spolupráci nebo obdobného dokumentu mezi českou a zahraniční výzkumnou organizací?

Forma memoranda není pevně stanovena. Dohoda/smlouva/memorandum musí zpravidla obsahovat tyto náležitosti: Smluvní strany, účel, případně cíl, věcný popis spolupráce a období, na které se smlouva uzavírá, informace o případných finančních tocích a prohlášení, že podpořené osoby budou pracovat výhradně na nehospodářských činnostech. Dokládají se kopie, originály jsou uchovány příjemcem u projektové dokumentace pro kontrolu na místě. V ZZoR projektu příjemce doloží konečnou zprávu o průběhu spolupráce.

28

Lze v rámci výstupů projektu vykázat také strategické dokumenty, které vznikly před začátkem realizací projektu?

Ne, vznik dokumentů by měl být výsledkem realizace projektu a měly by vzniknout v době realizace. Realizací projektu může docházet k aktualizaci/rozšíření/doplnění již existujících dokumentů, nicméně musí být jasný a prokazatelný přínos realizace projektu k danému výstupu.

27

Jaká je výše nepřímých nákladů pro tuto výzvu? Jak jsou nepřímé náklady stanoveny?

Výše nepřímých nákladů je stanovena podílem vůči celkovým přímým výdajům, kdy maximální výše může činit až 25 %.

26

Jaká je maximální výše úvazků u osob zapojených do projektu?

Osoba, jejíž odměňování je i jen částečně hrazeno z prostředků projektu OP VVV, může u všech subjektů (příjemce a partneři) zapojených do realizace projektu odpracovat v každém kalendářním měsíci maximálně počet hodin rovnající se 1,0násobku fondu pracovní doby daného měsíce – 1 úvazek (tj. součet veškerých odpracovaných hodin zaměstnance včetně případných DPP a DPČ u příjemce a partnerů nesmí překročit počet hodin fondu pracovní doby pro daný měsíc), a to ve všech kalendářních měsících po dobu realizace projektu OP VVV.

Ve výjimečných případech může počet odpracovaných hodin zaměstnance u všech subjektů zapojených do realizace projektu dosahovat v součtu až 1,2násobku fondu pracovní doby daného měsíce. Výjimka na tuto výši odpracovaných hodin platí pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci škol vymezených § 7, odst. 3 školského zákona, akademičtí pracovníci vymezení § 70 zákona o vysokých školách. V odůvodněných případech je možné výjimku udělit i pro další členy odborného týmu, příjemce žádá o udělení výjimky pro tyto členy odborného týmu prostřednictvím změnového řízení.

25

Jak hodnotitelé přistupují k průzkumu trhu u investic?

Povinností žadatele je poskytnout hodnotiteli dostatečné množství informací o způsobu stanovení ceny. Vhodným nástrojem jsou právě průzkumy trhu. Hodnotitel následně s tímto druhem informací pracuje, aby mohl spolehlivě a objektivně posoudit výdaj z hlediska dodržování principu „3E“.

24

Jakým způsobem je třeba doložit podklady pro výpočet alternativní mzdy pracovníka (zahraničního experta)? Musí být již znám konkrétní člověk před podáním žádosti?

Poslední roční hrubé osobní náklady musí být doloženy spolu s žádostí o podporu například prostřednictvím účetních záznamů, výplatních pásek atd. a musí být kontrolovatelné. Doložené poslední roční hrubé mzdové náklady musí korespondovat s pozicí, kterou bude zastávat pracovník/zaměstnanec v projektu. Pro ověření této skutečnosti musí být doložen popis pracovní náplně, která souvisí s pracovní pozicí, za kterou jsou doloženy poslední roční hrubé mzdové náklady. Z výše uvedených důvodů musí být znám konkrétní člověk již při podání žádosti.

23

Co se rozumí přímou podporou? Je možné uvést konkrétní příklady položek?

Kapitola rozpočtu Přímá podpora zahrnuje výdaje týkající se přímo cílové skupiny projektu a jejího zapojení do aktivit projektu. Do této kapitoly patří mzdové příspěvky, cestovné, ubytování, stravné a případné další doprovodné aktivity.

22

V případě, že žadatel neprovádí některou z volitelných aktivit, může smazat část studie proveditelnosti, která se vztahuje na tyto aktivity nebo je nutné ponechat názvy kapitol a pouze zmínit, že nejsou pro projekt relevantní?

Oba výše uvedené postupy jsou možné, lze odstranit celou podkapitolu nebo vyplnit „nerelevantní“.

21

V jakém jazyce je předkládána žádost o podporu a další dokumenty v průběhu fyzické realizace projektu?

Žádost o podporu včetně všech relevantních příloh je podávána prostřednictvím MS 2014+ pouze v českém jazyce. Podrobnější informace o způsobu a formě dokládání jednotlivých příloh jsou uvedeny v kap. 18.10 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.
Dílčí výstupy související s aktivitou č. 2 Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“ předkládané Evropské komisi mohou být v průběhu realizace projektu doloženy i v anglickém jazyce.

20

V kapitole 7.2.2.2. Podstatné změny (významné) PpŽP – specifická část je uvedeno následující: „Snížení alokace položky rozpočtu, ve které jsou kumulativně alokovány jednotkové náklady na realizaci volitelné podaktivity č. 5.2 není umožněna podstatnou ani nepodstatnou změnou“. Co to pro příjemce v praxi znamená?

V průběhu realizace projektu není možné schválené finanční prostředky alokované na realizaci podaktivit č. 5.2, které jsou uvedené v této položce, přesouvat do jiných kapitol rozpočtu.

19

Jaké podstatné změny (významné) související s volitelnou podaktivitou č. 5.2 Rozvoj mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými organizacemi a dalšími subjekty zabývajícími se výzkumem je možné provádět?

Mezi podstatné změny (významné) související s touto volitelnou podaktivitou se řadí:

  1. navýšení položky rozpočtu, kde jsou kumulativně alokovány jednotkové náklady na tuto podaktivitu;
  2. změny/doplnění údajů v příloze Kalkulačka stáží:
    • změna cílové destinace stáže
    • změna výše člověkodnů mezi typovými skupinami v rámci jedné spolupráce (navýšení/snížení kumulativního počtu dnů stáže pro jednotlivé typové skupiny – výzkumný pracovník / vedoucí pracovník / technicko-hospodářský pracovník / zahraniční odborník)
    • doplnění údajů o využití uspořených prostředků na realizaci nových stáží/hostování (např. realizace nové spolupráce).

V případě, že při realizaci podaktivity č. 5.2 dojde k alokování finančních prostředků do pole „Rozdíl – nevyužité prostředky“ v příloze Kalkulačka stáží a tyto prostředky nebudou příjemcem využity prostřednictvím změn uvedených v bodě b), zůstanou tyto prostředky v rozpočtu projektu nevyčerpány.

18

Je možné v rámci aktivity č. 8 podepsat memorandum/partnerskou smlouvu s konkrétní SŠ? Je možné pořádání kroužků, seminářů a další systematická práce se žáky v oblasti seznamování se s VaV přímo na jednotlivých školách (ZŠ/SŠ)?

Partnerství se ZŠ/SŠ není výzvou umožněno. V rámci aktivity č. 8 je umožněno partnerství pouze s dalšími subjekty, které splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce (např. tyto výzkumné organizace mají společné výzkumné výsledky/zabývají se obdobnou výzkumnou činností) nebo se středisky volného času dle § 111 zákona č. 561/2004 Sb. (střediska zprostředkovávají cílovou skupinu v podobě dětí a mládeže). Výše uvedené popularizační aktivity mohou být příjemcem realizovány i přímo ve školách, a to za předpokladu, že budou cílit výhradně na žáky/studenty těchto škol, kteří budou tvořit podpořenou cílovou skupinu. Memorandum s těmito školami je možné uzavřít, nicméně tyto školy nesmí být zapojeny do projektu v roli partnera a zároveň tyto spolupráce není možné vykázat v rámci indikátoru 5 43 10 – Počet podpořených spoluprací.

17

Je možné jako součást dovybavení/upgrade expozic návštěvnických center hradit i investice do multimediální techniky? Jsou možné i související drobné stavební práce?

Součástí upgrade expozic může být i pořízení/upgrade multimediální techniky. Drobné stavební úpravy jsou způsobilé za předpokladu, že jsou nezbytně nutné pro realizaci aktivity č. 8 – např. pokud je nutné k nové expozici přivést elektroinstalaci, jedná se o způsobilý výdaj. Potřebnost veškerých plánovaných činností a souvisejících výdajů musí být žadatelem zdůvodněna v žádosti a je předmětem věcného hodnocení.

16

Součástí aktivity č. 8 je možnost dovybavení či upgrade návštěvnických center výzkumných organizací. Co si lze pod pojmem návštěvnické centrum představit?

Návštěvnické centrum je prostor, který je zaměřen na popularizaci, propagaci a medializaci výzkumných výsledků podpořené výzkumné organizace. Zpravidla se jedná o zábavně naučný prostor, který nenucenou populární formou a prostřednictvím přístrojů, zařízení, interaktivních pomůcek a exponátů nabízí cílové skupině možnost hlubšího porozumění propagované oblasti vědy a výzkumu. Návštěvnické centrum by mělo zpřístupnit problematiku vědy a výzkumu zejména dětem a mládeži (organizované i individuální), a to populární a zajímavou formou. Centra pak vytvářejí vhodné prostředí pro aktivity směřující ke zvyšování zájmu mladé generace o představené obory, jejich následné studium a kariéru ve vědě a výzkumu.

15

Je nutné v případě realizace podaktivity 5.3, kde je umožněn rozvoj odborných jazykových kompetencí, doložit, že má lektor nějaké odborné zkoušky?

ŘO OP VVV nepožaduje doložení odbornosti lektora. Současně popis, jakým způsobem dojde k naplnění aktivity, je obsahem žádosti o podporu (včetně stanovení požadavků na odbornost lektora). Reálnost/ambicióznost stanovených cílů je pak předmětem věcného hodnocení žádosti. Odbornost lektora by měla být požadována na takové úrovni, aby proškolením podpořených osob došlo k rozvoji jejich dosavadních znalostí v dané oblasti.

14

Co vše musí memorandum o spolupráci vyžadované při realizaci podaktivity č. 5.2 obsahovat?

Dohoda/smlouva/memorandum musí obsahovat tyto náležitosti: smluvní strany, účel, případně cíl, věcný popis spolupráce a období, na které se uzavírá, informace o případných finančních tocích a prohlášení, že podpořené osoby budou pracovat výhradně na nehospodářských činnostech. V ZoR se dokládají kopie těchto dokumentů. Originály jsou uchovány příjemcem u projektové dokumentace pro kontrolu na místě.

13

Musí být memorandum o spolupráci vyžadované při realizaci podaktivity č. 5.2 podepsáno při předložení žádosti o podporu? Je vyžadováno uzavření memoranda o spolupráci se zahraniční organizací na úrovni statutárního zástupce veřejné vysoké školy (tj. rektora), či je postačující uzavření dohody na úrovni fakult (děkanů)?

Memorandum o spolupráci musí být podepsáno před zahájením realizace vlastních stáží (tj. zahájením stáží podpořených osob v zahraničních organizacích/zahájením hostování zahraničních odborníků v českých výzkumných organizacích). V době podání žádosti není předložení memoranda požadováno. Memorandum může být podepsáno i na úrovni fakult (děkanů), je-li takový postup v souladu s vnitřními předpisy školy.

12

Jakou výši kapesného je příjemce v případě realizace podaktivity č. 5.2 povinen v rámci cestovního příkazu vyplatit? Jde o částku dle vyhlášky nebo dle interní směrnice výzkumné organizace?

Příjemce je povinen v rámci cestovního příkazu vyplatit danému zaměstnanci částku kapesného v souladu s platnou legislativou.

11

Je stanovena v případě realizace podaktivity č. 5.2 minimální částka, kterou musí příjemce podpořené osobě proplatit?

Příjemce je povinen vyplatit podpořenému zaměstnanci cestovní příkaz vč. kapesného v souladu s platnou legislativou.

10

Jak je vykazována jednotka uplatňovaná v podaktivitě č. 5.2? Jsou započítávány i víkendy?

Celkový počet jednotkových nákladů za 1 stáž je vykazován dle počtu pracovních dní stáže absolvovaných v partnerské organizaci. Víkend je tedy možné započítat pouze v případě doložení, že byly tyto dny v partnerské organizaci odpracovány. Při práci v den příjezdu/odjezdu je možné člověkoden započíst pouze za předpokladu, že účastník doloží více než 6 hodin aktivity v partnerské organizaci. Počet odpracovaných dní je dokladován Zprávou o činnosti za každou realizovanou stáž, která musí být podepsána účastníkem stáže a jeho přímým nadřízeným (nebo jeho relevantním zástupcem) a relevantním zástupcem zahraniční instituce. Zároveň bude při kontrole na místě kontrolována shoda dat uvedených ve Zprávě o činnosti s dalšími dokumenty, ze kterých lze zkontrolovat začátek a konec stáže (cestovní příkaz účastníka stáže, docházkový systém, zpráva ze služební cesty apod.).

9

Mohou žadatelé spolupracovat v rámci podaktivity č. 5.2 na výzkumu s danou zahraniční institucí?

Cílem jednotky (v průběhu řešení projektu) není realizace společného výzkumu a vytváření společných výzkumných výsledků. Cílem je především síťování, přenos know-how ze zahraniční organizace, zlepšení stávajících postupů a navázání budoucí spolupráce se zahraniční organizací. Součástí stáže může být praktický výcvik v podobě zapojení vyslané podpořené osoby do nehospodářských výzkumných aktivit zahraniční organizace (learning by doing). Současně je možné hostujícího zahraničního experta zapojit do nehospodářské výzkumné činnosti v domácí organizaci a získat od něho zhodnocení stávajících postupů a případná doporučení ke zlepšení (forma evaluace, supervize).

8

Jak nahlížet na další subjekty zabývající se výzkumem definované u podaktivity č. 5.2?

Podaktivita č. 5.2 umožňuje rozvoj mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými organizacemi či dalšími subjekty zabývajícími se výzkumem (jedná se např. o podniky zabývající se výzkumem a vývojem). Cílem je především síťování a navázání budoucí spolupráce s těmito organizacemi.

7

Rádi bychom v rámci podaktivity č. 5.2 Rozvoj mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými organizacemi a dalšími subjekty zabývajícími se výzkumem navázali spolupráci se subjekty v USA a Kanadě, ale částky na člověkoden stanovené dle přílohy č. 3 výzvy nepokrývají veškeré výdaje na tyto cesty. Směřuje aktivita pouze na cesty po EU?

Realizace této aktivity není omezena jen na území Evropské unie. Výdaje na podaktivity č. 5.2, vyjma mzdových příspěvků/osobních nákladů souvisejících s touto podaktivitou, jsou vykazovány zjednodušenou formou vykazování – standardní stupnice jednotkových nákladů. Jedná se o finanční příspěvek, který je určen na pokrytí části výdajů souvisejících s realizací stáže. Jednotkový náklad příjemce může použít na pokrytí cestovních náhrad podpořené osoby (přesun do cílové destinace, místní cestovní náklady), ubytování, stravného + kapesného, nákladů na spotřební materiál spojený s praktickým výcvikem apod. Současně je možné část jednotky využít na pokrytí administrativních a organizačních nákladů organizace spojených s realizací stáže. Mzdové příspěvky / osobní výdaje účastníků stáže nejsou součástí jednotkového nákladu – mohou být vykazovány v režimu přímých výdajů.

6

Aktivita č. 3 cílí mimo jiné na rozvoj lidských zdrojů a genderovou rovnost. Co vše lze zařadit pod vzdělávání v oblasti genderové rovnosti?

Dílčí podaktivity, které je možné realizovat, jsou popsány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. V případě, že si žadatel není jistý, jaké oblasti vzdělávání do této podaktivity zařadit, je možné téma konzultovat i s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, které se touto problematikou dlouhodobě zabývá. ŘO OP VVV doporučuje prostudovat webové stránky tohoto subjektu (www.genderaveda.cz), kde je mnoho oblastí zpracovaných, nebo v případě potřeby konzultace konkrétních dotazů je možné kontaktovat přímo zástupkyně tohoto pracoviště dle jejich oborového zaměření (http://genderaveda.cz/o-nas/).

5

Může být součástí projektu studium MBA nebo získání certifikátu jako PRINCE apod.?

Studium MBA není možné z prostředků této výzvy podpořit. Obecně, veškeré systematické studium, na základě kterého by došlo k udělení titulu, je zařazeno pod nezpůsobilé výdaje výzvy (viz kapitola 8.8 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část). Školení pro řízení projektů jako např. PRINCE je možné z projektu hradit za předpokladu, že dojde ke zdůvodnění potřebnosti tohoto školení pro podpořenou osobu a tato osoba školení úspěšně dokončí.

4

Je při realizaci jakékoliv nabízené aktivity vždy povinné vzdělávání a tvorba výstupů?

Při realizaci jakékoliv aktivity definované výzvou je povinné vytvoření/revize souvisejícího strategického dokumentu. V případě, že výzkumná organizace má již strategický dokument pro danou oblast zpracovaný, není třeba vytvářet nový. V rámci aktivity by měl být zrevidován a popř. aktualizován tak, aby odpovídal současným potřebám instituce. Pokud dokument doposud neexistuje, je povinné jej v rámci realizace aktivity vytvořit. Při realizaci jakékoliv z nabízených aktivit (povinně volitelné/volitelné) je povinné vzdělávání relevantních pracovníků.

3

Mají-li v rámci procesu získání HR Award hodnotitelé z EK zásadní připomínky k zaslaným materiálům, má řešitel možnost zapracovat jejich připomínky v termínu od 6 do 12 měsíců. Jak tuto situaci posuzuje ŘO OP VVV? Jsou stanoveny nějaké finanční postihy? Je umožněna změna harmonogramu?

ŘO OP VVV tuto možnost reflektuje v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Finanční postih není stanoven za předpokladu, že příjemce zvládne i přes neplánované prodloužení řešení této fáze naplnit veškeré definované cíle projektu. Související změna harmonogramu bude v tomto případě příjemci umožněna, nicméně posunem nesmí dojít k překročení nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu.

2

Jak je postupováno v případě 100% sankce za nezískání HR Award? Vztahuje se tato sankce jen k činnostem vykázaným v aktivitě č. 2 nebo se toto krácení týká celého projektu, tedy i aktivit, které s touto aktivitou nemají nic společného?

V případě, že o HR Award žádá celá výzkumná organizace a toto ocenění nebude v počáteční fázi uděleno (tzn. ve fázi rok od zahájení procesu získání ocenění), potom je sankce 100 % vztažena na celkovou částku dotace. Je tedy krácena celková schválená částka dotace (100 % schválených celkových způsobilých výdajů projektu), tj. částka určená na proces získání ocenění HR Award, ale i ostatní volitelné aktivity. Současně nemůže ŘO OP VVV souhlasit, že volitelné aktivity nemají s procesem získání HR Award nic společného. Všechny volitelné aktivity cílí na strategické nastavení stěžejních oblastí uvnitř výzkumné organizace vč. povinného vzdělávání všech relevantních pracovníků, což je jedním z cílů Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R), na základě které je ocenění HR Award Evropskou komisí udělováno.

1

Co se stane, když jedna součást žadatele (např. fakulta) zahájí proces získání HR Award (ještě před podáním žádosti o podporu do výzvy RKV II), tzn., že v žádosti nebude zvolena aktivita č. 2 z výzvy RKV II, ale proces získání HR Award nedokončí?

Podmínka zahájení procesu získání HR Award bude kontrolována k datu podání žádosti o podporu. Následné nezískání/odnětí „HR Award“ není důvodem k ohrožení úspěšného čerpání schválených celkových způsobilých výdajů z předkládaného projektu ve výzvě Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II, za předpokladu, že proces získání ocenění HR Award není finančně podpořen z této výzvy. Nicméně ŘO OP VVV žadatele upozorňuje, že přerušení procesu získání „HR Award“ může organizaci do budoucna omezit při čerpání podpory z dalších dotačních titulů, které toto ocenění zohledňují/bonifikují (např. 9. rámcový program EU, TA ČR – program ZÉTA apod.).

Pokud byl proces získání ocenění podpořen z výzvy č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj a dojde k této situaci, je nutné postupovat dle pokynů stanovených v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Rozvoj kapacit pro V a V a související dokumentace.