ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

28. února 2018 - 28. června 2019

Celkový objem

5 645 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

5 628 mil. Kč

Předložené žádosti

4 539 mil. Kč

Vyřazené žádosti

3 mil. Kč

Zbývající objem

17 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Oddíly výzvy

Rozdíl mezi výzvami Šablony I a Šablony II

 • Rozšíření počtu oprávněných žadatelů - nově určeny také pro základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání
 • Snížení minimální výše celkových výdajů z 200 000 Kč na 100 000 Kč
 • Navýšení částek pro výpočet maximální výše finanční podpory pro MŠ a ZŠ
 • Nově zařazené šablony (např. projektové dny, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání, školní kariérový poradce na ZŠ, aktivity rozvíjející ICT ve školách)

Cíle výzvy Šablony II

 • Podpora společného vzdělávání
  • Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)
  • Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 • Podpora nových metod ve výuce
  • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
  • Výuka cizích jazyků metodou CLIL
  • Rozvoj dovedností v ICT
 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
 • Spolupráce s rodiči a veřejností
 • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Jaké aktivity jsou podporovány?

 • Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální pedagogové, psychologové, sociální pedagogové, chůvy pro MŠ a kariéroví poradci
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
 • Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání
 • Projektová výuka
 • Zájmové kluby

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 6,225 mld. Kč

 • Méně rozvinuté regiony: 5 645 000 000 Kč
 • Více rozvinuté regiony: 580 000 000 Kč

Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
Maximální výše výdajů:

 • pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč);
 • pro ZUŠ a školská zařízení pro zájmové vzdělávání: 100 000 Kč na subjekt + (počet žáků/účastníků x 1 800 Kč)
 • zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč na žadatele

Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %

Kdo může o dotaci požádat?

 • Mateřské a základní školy*
 • Základní umělecké školy*
 • Školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby)*


* Nezřizované organizačními složkami státu nebo zřizované MŠMT.


Subjekty mohou být z celé republiky, včetně hl. m. Prahy (výzva bude vyhlášena jak pro méně rozvinuté regiony, tak i pro více rozvinuté regiony).

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 28. 2. 2018 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 28. června 2019 do 14:00.

 

Kdo dotaci poskytuje a kde nalézt další informace?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy
Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), Místní akční skupiny (MAS)

Pro žadatele a příjemce je k dispozici konzultační linka na čísle +420 234 814 777 (Po – Pá 9:00 – 15:00). Pro e-mailové dotazy je určena adresa: dotazyZP@msmt.cz.

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Řídicí orgán OP VVV ve výzvě č. 02_18_63 a 02_18_64 Šablony II zveřejnil tipy a triky pro ředitele a pedagogy při využívání Šablon II.

Aktuální informace naleznete ZDE.


Řídicí orgán OP VVV ve výzvě č. 02_18_63 a 02_18_64 Šablony II zveřejnil viodeotutorial pro příjemce a žadatele.

Ve zveřejněném videotutorialu k výzvě Šablony II se můžete zaposlouchat do obsahového shrnutí vyhlášených aktivit, nastavení indikátorů, informací k výzvě, hodnoticímu procesu a systému IS KP 14+. Obsah videotutorialu vychází z dokumentace k výzvě a Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3 a přehledným způsobem prezentuje nejdůležitější informace.

Videotutorial k výzvě Šablony II


Řídicí orgán OP VVV ve výzvě č. 02_18_63 a 02_18_64 Šablony II zveřejnil video k pravidlům OP VVV pro zadávání veřejných zakázek v rámci realizace zjednodušených projektů (šablon).

Videotutorial k VZMR zjednodušené projekty 


Řídicí orgán  OP VVV ve výzvě č. 02_18_63 a 02_18_64 Šablony II zveřejnil webinář pro příjemce a žadatele. Webinář obsahuje informace k základním rozdílům mezi šablonami I a II. 

Webinář - Rozdíly šablon I a II


Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 28. února 2018. Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte Uživatelskou příručku IS KP14+ (Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu) platnou pro obě výzvy, kterou naleznete v sekci Výzvy/Dokumenty.

Upozorňujeme žadatele, kteří uplatňují veřejnou podporu v režimu de minimis, aby postupovali při vyplňování projektové žádosti dle pokynu uvedených v Uživatelské příručce IS KP14+.

Kodex školy vychází z plánované revize programového dokumentu OP VVV. Kodex školy obsahuje výčet bodů identifikujících školu, která podporuje rovné příležitosti všech dětí a žáků ve vzdělávání a ověřuje jejich naplňování, což vede k rovnosti dosažených výsledků a školních úspěchů. Ve výzvě Šablony II je závazný pro MŠ a ZŠ, které se k němu přihlašují v rámci elektronického čestného prohlášení při vyplňování žádosti o podporu v IS KP14+.“ Kodex naleznete v záložce Dokumenty v sekci Výzvy.