ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

28. února 2018 - 28. června 2019

Celkový objem

5 645 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

5 628 mil. Kč

Předložené žádosti

4 539 mil. Kč

Vyřazené žádosti

3 mil. Kč

Zbývající objem

17 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Tato výzva (č. 02_18_063) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy
 • IP 3 – Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
SC 1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
SC 2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
SC 5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

1.3 Číslo výzvy

02_18_063

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Zjednodušený projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva
Komplementární výzva
Operační program Praha - pól růstu
Specifický cíl 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Vzdělávání a celoživotní učení s IROP
Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

21. 2. 2018

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

28. 2. 2018

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu1)

28. 2. 2018, od 00 hod.
1)

V případě, že bude IS KP2014+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve, nebo později, než je uvedené datum, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu2)

28. 6. 2019, do 14 hod.
2)

Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 28. června 2019 do 14:00 hodin.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

28. 2. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců
Maximální délka:
30 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

5 645 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše výdajů: Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce:

 • pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč);
 • pro ZUŠ a školská zařízení: 100 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků/účastníků x 1 800 Kč).

V případě právnické osoby vykonávající činnost více druhů škol, nebo školy a školského zařízení, nebo více druhů školských zařízení je maximální výše výdajů stanovena pro každý druh školy/školského zařízení. Každý druh školy či školského zařízení se započítává pouze jednou. Podrobný postup pro stanovení maximální výše výdajů včetně uvedení konkrétních příkladů je uveden v příloze č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad.

Maximální částka na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč (v případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR; v případě, že by po přepočtu EUR na Kč byla částka vyšší než 5 000 000 Kč, platí podmínka maximální výše 5 000 000 Kč).

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex ante financování.

3.5 Výše 1. zálohové platby

Je poskytována jedna zálohová platba a její výše je stanovena na 100 % celkových způsobilých výdajů projektu. Zálohová platba je příjemci odeslána zpravidla do 30 pracovních dnů od vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, nejdříve však 60 dnů před plánovaným zahájením fyzické realizace projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou upraveny v kapitole 8.2. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.

Pro tuto výzvu je míra spolufinancování z vlastních zdrojů ze strany žadatele stanovena na 0 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV mezi méně a více rozvinutými regiony:

Tabulka: Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV mezi méně a více rozvinutými regiony, které žadatel zadává do IS KP14+, viz kapitola 8.2. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů

Projekty realizované v méně rozvinutém regionu (13 krajů mimo hl. město Praha) a EU

Místo realizace projektu

Místo dopadu projektu

Méně rozvinutý region

Více rozvinutý region

Méně rozvinutý region

Méně rozvinutý region

100 %

0 %

Méně rozvinutý region a více rozvinutý region

Méně rozvinutý region

100 %

0 %

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora subjektům zřízeným v souladu se školským zákonem ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou, které jsou převážně, nebo zcela financovány z veřejného rozpočtu anebo má jejich podpora plynoucí na jejich hlavní činnost pouze lokální dopad, bude poskytnuta v režimu nenaplňujícím znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

3.8 Podpora de minimis

Podpora subjektům zřízeným v souladu se školským zákonem ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou, které nejsou převážně financovány z veřejného rozpočtu, anebo jejich podpora nemá pouze lokální dopad, bude poskytnuta v režimu de minimis dle nařízení Komise č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

 • Mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka. 
 • Mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského zákona[1]  (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka.

Každá právnická osoba, která vykonává výše uvedenou činnost školy/školského zařízení, může v rámci výzvy č. 02_18_063 nebo výzvy č. 02_18_064 podat pouze jednu žádost o podporu. V případě, že právnická osoba vykonává činnost více škol či školských zařízení, podává pouze jednu žádost.

 

[1] Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Partnerství

Partnerství není v rámci výzvy povoleno.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

Investiční priority a specifické cíle jsou uvedeny u jednotlivých podporovaných aktivit, viz příloha č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad. 

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podporované aktivity jsou rozděleny podle jednotlivých druhů škol/školských zařízení - oprávněných žadatelů (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ a ŠD a ŠK).

Podrobněji příloha č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad.

5.1.2 Vyloučené aktivity

Školy samostatně zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (a školní družiny a školní kluby, pokud jsou zřízeny pod stejným RED_IZO) nesmí volit aktivity, které nejsou určeny pro tyto žadatele v příloze č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad. 

5.1.3 Cílová skupina3)

veřejnost
Děti v mateřských školách
Žáci základních škol
Děti v přípravných třídách základních škol
Účastníci zájmového vzdělávání (děti, žáci a studenti).
Žáci základních uměleckých škol
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, základních uměleckých a středních škol, školních družin, školních klubů a středisek volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků
Rodiče dětí a žáků
3)

Rodiče dětí a žáků: V případě zájmového vzdělávání do této cílové skupiny patří i rodiče účastníků zájmového vzdělávání. V rámci této cílové skupiny lze započíst i osoby dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Hlava III, § 928 až 975.  

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Pro tuto výzvu nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Národní program reforem ČR 2017[1], Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020, Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020, Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.

[1] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-national-reform-programme-czech-republic-cs.pdf 

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2. Územní způsobilost projektů OP VVV Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území České republiky.  

Pro žadatele/příjemce z méně rozvinutého regionu (13 krajů mimo hl. město Praha) je místo dopadu realizace území méně rozvinutých regionů. 

6.2 Přípustné místo realizace

Území Evropské unie. 

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost je definována dosažením výstupů a výsledků projektu. Současně platí, že poskytnutá podpora v rámci zjednodušených projektů je neinvestičního charakteru. Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Z hlediska času jsou způsobilé výdaje vzniklé od data zahájení fyzické realizace projektu. Pokud byly aktivity zahájeny a ukončeny a výstupy dosaženy v době realizace projektu, má se za to, že také s nimi související výdaje jsou z hlediska času způsobilé. Nejdříve možné datum zahájení fyzické realizace projektu je datum předložení žádosti o podporu, nejdříve však 1. 8. 2018.  Od tohoto data je možné projekt začít fyzicky realizovat. Zároveň platí, že datum zahájení fyzické realizace projektu musí být vždy první kalendářní den v měsíci.

Pokud žadatel realizuje projekt v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_022/02_16_023 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, je možné datum zahájení fyzické realizace projektu ve výzvě Šablony II stanovit až po datu ukončení fyzické realizace projektu výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného (monitorovacího) období, za které je příjemce povinen předložit ZoR projektu/ŽoP, je 8 měsíců. Pro první sledované období začíná datem zahájení fyzické realizace projektu, pro další sledovaná období začíná dnem následujícím po dni ukončení předchozího sledovaného období.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

V rámci této výzvy budou celkové způsobilé výdaje vykazovány formou Standardní stupnice jednotkových nákladů (viz kapitola 8.5. Způsobilé výdaje Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů).

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Předložení žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce. 

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu je uveden v příloze č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu. Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě se zástupci Řídicího orgánu.

Kontaktní osoba výzvy: Konzultační linka pro výzvy zjednodušených projektů

E-mail: dotazyZP@msmt.cz 

Telefon: +420 234 814 777

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu, podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše zaslané přes IS KP14+.

Je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory pro žádosti o podporu, které již byly žadateli podány:

 • zrušit výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • změnit míru spolufinancování,
 • změnit věcné zaměření výzvy,
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,
 • posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

Příloha č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad

Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

8.5 Ostatní ustanovení

Řídicí orgán v průběhu procesu schvalování uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4, a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v aktuálním znění. Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů: 

 • postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kapitole 5.4;
 • postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou uvedeny v kapitole 6.4;
 • postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 6.3;
 • postupy pro využití zásobníku náhradních projektů jsou uvedeny v kapitole 6.4.

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). 

V případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně v případě/sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o  poskytnutí/převodu podpory.