ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

12. prosince 2018 - 29. listopadu 2019

Celkový objem

1 140 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

1 130 mil. Kč

Předložené žádosti

1 131 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

10 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR

Oddíly výzvy

Rozdíl mezi výzvami Šablony pro SŠ a VOŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ II

 • Rozšíření počtu oprávněných žadatelů: nově také pro školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže a internáty
 • Snížení minimální výše celkových výdajů z 200 000 Kč na 100 000 Kč
 • Navýšení částek pro výpočet maximální výše finanční podpory pro SŠ a VOŠ, které tvoří školní akční plány (ŠAP)
 • Upravené stávající šablony a nově zařazené šablony (např. tvorba nebo úpravy ŠVP/ŠAP, realizace fiktivní firmy přímo ve výuce, aktivity rozvíjející ICT ve školách, klub jako volnočasová aktivita pro žáky, podpora pedagogů prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku, projektové dny, atd.)

 

Cíle výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II

 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (možnost dalšího vzdělávání, stáže, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, atd.)
 • Pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání prostřednictvím personální podpory a dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
 • Zavedení a podpora nových metod ve výuce
 • Větší propojení teorie s praxí - spolupráce škol a zaměstnavatelů

 

Kdo může o dotaci požádat?

 • Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy, které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají,
  minimálně jednoho žáka/studenta a které vytvářejí vlastní plány aktivit (PA) nebo školní akční plány (ŠAP)
 • Školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže a internáty, která mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/studenta

Subjekty mohou být z celé republiky, včetně hl. m. Prahy - výzva bude vyhlášena jak pro méně rozvinuté regiony (MRR), tak pro více rozvinuté regiony (VRR).

 

Jaké aktivity jsou podporovány?

 • Šablony personální podpory (školní asistent, speciální pedagog, psycholog, sociální pedagog, kariérový poradce, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele)
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
 • Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemová výuka
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky
 • Projektová výuka
 • Zájmové kluby
 • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
 • Aktivity zaměřené na výuku s digitálními technologiemi, včetně jejich pořízení
 • A další…

 

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 1,32 mld. Kč

 • Méně rozvinuté regiony: 1 140 000 000 Kč
 • Více rozvinuté regiony: 180 000 000 Kč

Minimální výše výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše výdajů:

 • Pro SŠ a VOŠ

         varianta a) se schvalovací doložkou Plánu aktivit (PA) vydanou po 1. 1. 2019: 200 000 Kč na subjekt + (počet žáků/ studentů školy v denním studiu x 2 000 Kč a/nebo počet žáků/studentů školy v ostatních formách studia x 500 Kč);

         varianta b) se schvalovací doložkou Školního akčního plánu (ŠAP) vydanou po 1. 1. 2019: 300 000 Kč na školu + (počet žáků/studentů školy v denním studiu x 3 000 Kč a/nebo počet žáků/studentů školy v ostatních formách studia x 750 Kč);

 • pro školská výchovná a ubytovací zařízení - domovy mládeže, internáty: 100 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 800 Kč).

Maximální částka na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč

Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %

 

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 12. 12. 2018 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 29. 11. 2019 do 14:00 hod.

 

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce EU a ESIF

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

opvvv.msmt.cz

opvvv@msmt.cz

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


ŘO OP VVV ve výzvě č. 02_18_65 a 02_18_66 Šablony pro SŠ a VOŠ II zveřejnil video k pravidlům OP VVV pro zadávání veřejných zakázek v rámci realizace zjednodušených projektů (šablon).

V závěru videa jsou uvedeny odkazy na výzvy č. 02_18_63 a 02_18_64, ne však na výzvy č. 02_18_65 a 02_18_66, které v době přípravy videa nebyly ještě vyhlášeny. Informace obsažené ve videu (včetně odkazů na Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů) se vztahují na celou II. vlnu šablon (výzvy č. 02_18_63, 02_18_64, 02_18_65 a 02_18_66).

Videotutorial k VZMR zjednodušené projekty 


Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 12. prosince 2018  výzvy č. 02_18_065 a 02_18_66 Šablony pro SŠ a VOŠ II v prioritní ose 3. Přílohy výzvy jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 29. listopadu 2019 ve 14:00 hod.