ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

22. února 2018 - 17. července 2018

Celkový objem

643 mil. Kč

Hodnocené žádosti

99 mil. Kč

Podpořené žádosti

577 mil. Kč

Předložené žádosti

875 mil. Kč

Vyřazené žádosti

199 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_18_069 - Předaplikační výzkum pro ITI II

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?

Cílem výzvy je podpořit výzkumné záměry v předaplikační fázi, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Smyslem výzvy je zvýšit potenciál pro využití výsledků výzkumu v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou.

Kdo může o dotaci požádat?

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI: organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost a ostatní subjekty.

Zároveň místo dopadu realizace projektů musí spadat do území některé z pěti aglomerací (Ostravská, Olomoucká, Plzeňská, Hradecko-pardubická nebo Ústecko-chomutovská) a žadatelé musí s žádostí o podporu předložit vyjádření Řídicího výboru ITI o souladu projektového záměru s integrovanou strategií dané aglomerace.

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 643 810 441,05 Kč.

 • ITI Ústecko-chomutovská aglomerace: 74 860 916,80 Kč
 • ITI Plzeňská aglomerace: 309 375 944,18 Kč
 • ITI Hradecko-pardubická aglomerace: 192 171 693,17 Kč
 • ITI Olomoucká aglomerace: 18 711 574,90 Kč
 • ITI Ostravská aglomerace: 48 690 312,00 Kč

Minimální výše výdajů: 10 000 000 Kč
Maximální výše výdajů: 150 000 000 Kč

Jaké jsou oprávněné aktivity?

 • řízení projektu,
 • realizace výzkumných záměrů s potenciálem k budoucímu využití výsledků v praxi,
 • experimentální ověření možného praktického uplatnění výzkumných výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví.

Povinně volitelné aktivity:

 • realizace společných aktivit partnerů vedoucí k posílení aplikovatelnosti výzkumných výsledků v dlouhodobém
  horizontu (v případě partnerství),
 • navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou (včetně zahraničních subjektů) za účelem získání podnětů pro další rozvoj a experimentální ověření výzkumných záměrů,
 • příprava mezinárodních projektových žádostí souvisejících s aktivitami a se zaměřením projektu,
 • analýza potenciálu praktického uplatnění výzkumných výsledků.


Volitelné aktivity:

 • pořízení infrastruktury nezbytné pro projektové výzkumné záměry a jejich experimentální ověřování,
 • odborné vzdělávání nezbytné pro realizaci výzkumných aktivit projektu,
 • aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné  činnosti a jejích výstupů.

Jak a kdy si zažádat?

Výzva byla vyhlášena dne 22. 2. 2018. Žádosti o podporu budou přijímány prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 22. 2. 2018 od 10:00 hod. do 17. 7. 2018 do 14:00 hod.

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

 • Pracovníci výzkumných organizací a studenti vysokých škol

Kdo dotaci poskytuje a kde nalézt další informace?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
http://opvvv.msmt.cz – sekce Výzvy
opvvv@msmt.cz

 

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.