Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

22. února 2018 - 17. července 2018

Celkový objem

643 mil. Kč

Hodnocené žádosti

99 mil. Kč

Podpořené žádosti

577 mil. Kč

Předložené žádosti

875 mil. Kč

Vyřazené žádosti

199 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

26. února 2021

Výzva č. 02_18_069 - Předaplikační výzkum pro ITI II

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je podpora výzkumných záměrů v předaplikační fázi. Podpořené výzkumné záměry budou mít potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Smyslem výzvy je zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

  • Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

1.2.1 Specifický cíl

SC 2 - Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

1.3 Číslo výzvy

02_18_069

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

22. 2. 2018

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

22. 2. 2018, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

17. 7. 2018, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců
Maximální délka:
71 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu1)

643 810 441,05

1)

ITI Ústecko-chomutovská aglomerace: 74 860 916,80 Kč

ITI Plzeňská aglomerace: 309 375 944,18 Kč

ITI Hradecko-pardubická aglomerace: 192 171 693,17 Kč

ITI Olomoucká aglomerace: 18 711 574,90 Kč

ITI Ostravská aglomerace: 48 690 312,00 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů2)

Minimální výše výdajů: 10 000 000 Kč
Maximální výše výdajů: 150 000 000 Kč

2)

Ex ante financování, ex post financování v případě organizační složky státu (OSS).

3.3 Fond

Evropský fond pro regionální rozvoj

3.5 Výše 1. zálohové platby

U způsobu financování ex ante bude výše první zálohové platby maximálně 35 % celkových způsobilých výdajů projektu. Konkrétní výše první zálohové platby bude pro každý projekt stanovena individuálně, s přihlédnutím k finančním plánu uvedenému v žádosti o podporu, a bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Jednotlivé rozpady zdrojů financování dle kategorie regionu a dle právní subjektivity žadatele/ /příjemce jsou uvedené v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část. Další specifika týkající se spolufinancování v rámci této výzvy jsou uvedena v příslušné kapitole Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Podpora bude poskytnuta k realizaci nehospodářských činností vymezených odst. 19 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01, dále je „Rámec“), případné hospodářské využití musí být čistě vedlejší v souladu s ustanovením odst. 20 Rámce.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI:

– organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
– veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
– soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
– ostatní subjekty.

Omezení počtu projektových žádostí:

Maximální počet projektových žádostí, které může podat jeden žadatel (rozuměno jedno IČ), je omezen. Bližší omezení počtu projektových žádostí je specifikováno v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

4.2 Partnerství

Žadatel může realizovat projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery. Podmínky partnerství jsou vymezeny platnými Pravidly pro žadatele a příjemce projektů OP VVV – specifická část.

Partneři žadatele se podílejí na přípravě a realizaci projektu. Partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných služeb na trhu ani dodávku běžného zboží (partner nesmí být skrytým dodavatelem).

Partneři zapojení do projektu mohou mít podíl na způsobilých výdajích projektu.

Sídlo partnera může být i mimo území ČR (jen území EU).

Přijatelnost partnera:

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 2 - Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

5.1.1 Oprávněné aktivity3)

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Povinné aktivity

Žadatel je povinen realizovat všechny níže uvedené povinné aktivity:

a) Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, více viz kapitola 5.2.4.
b) Realizace výzkumných záměrů s potenciálem k budoucímu využití výsledku v praxi.
c) Experimentální ověření možného praktického uplatnění výzkumných výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví.1

Povinně volitelné aktivity

V případě partnerství v projektu si žadatel musí zvolit následující aktivitu:
d) Realizace společných aktivit partnerů vedoucí k posílení aplikovatelnosti výzkumných výsledků v dlouhodobém horizontu.
Žadatel si musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu e) až g):
e) Navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou (včetně zahraničních subjektů) za účelem získání podnětů pro další rozvoj a experimentální ověření výzkumných záměrů.
f) Příprava mezinárodních projektových žádostí souvisejících s aktivitami a se zaměřením projektu.
g) Analýza potenciálu praktického uplatnění výzkumných výsledků.

 Volitelné aktivity

Žadatel si může vybrat z následujících volitelných aktivit:
h) Pořízení infrastruktury nezbytné pro projektové výzkumné záměry a jejich experimentální ověřování.
i) Odborné vzdělávání nezbytné pro realizaci výzkumných aktivit projektu.
j) Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejich výstupů.

 

3)

Výsledky VaV, které budou součástí realizace projektu, musí být v 100% vlastnictví žadatele nebo případných partnerů projektu.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách4)

Počáteční synergická výzva, synergie v rámci vazby Výzkum, vývoj s OP PIK PO 1 SC1.2.

4)

2 U navazujících výzev budou v IS KP14+ žadatelům přístupné informace o projektech v rámci počáteční synergické výzvy. Řídicí orgán, který bude vyhlašovat navazující výzvu, má povinnost ji uvést do harmonogramu výzev.

5.1.5 Návaznost na strategie5)

Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen „Národní RIS3 strategie“) a/nebo její příslušnou krajskou přílohou3 – projekt je svým zaměřením v souladu s doménami inteligentní specializace, pokud je realizován v souladu s alespoň jedním klíčovým odvětvím aplikací/aplikačním tématem uvedeným v kap. 7.1. Národní RIS3 strategie (a to na úrovni konkrétních vydefinovaných VaVaI/aplikačních témat, na která bude podpora zaměřena4) či v příslušné krajské příloze; a zároveň v souladu s alespoň jednou generickou znalostní doménou relevantní pro dané odvětví aplikací/aplikační téma.5 Blíže pro potřeby této Výzvy specifikováno v příloze č. 3 Výzvy („Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie“).

Soulad s následujícími integrovanými teritoriálními strategiemi: ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, ITI Plzeňské aglomerace, ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Ostravské aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace. 

5)

3 Příslušnou krajskou přílohou je RIS3 příloha kraje relevantního vzhledem k místu realizace projektu.
4 Dle popisu v jednotlivých subkapitolách kap. 7.1. Národní RIS3 strategie a/nebo v její příloze 9.2 – Priority výzkumu, vývoje a inovací zjištěné prostřednictvím EDP v rámci Národních inovačních platforem.
5 Generické znalostní domény relevantní pro jednotlivá prioritní odvětví aplikací/aplikační témata (na národní i krajsky specifické úrovni) jsou Řídicím orgánem OP VVV upřesněny v příloze č. 3 Výzvy („Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie“). Projekt se svým zaměřením musí pohybovat v minimálně jednom z průniků výše uvedených dimenzí RIS3 strategie blíže specifikovaných v příloze č. 3 Výzvy, tj. alespoň v jednom z touto přílohou vymezených průniků aplikačních odvětví/témat (reflektujících ekonomickou specializaci ČR a dále též společenské výzvy) a relevantních generických znalostních domén (reflektujících oblasti výzkumné specializace ČR – průřezové znalosti využitelné v prioritních aplikačních odvětvích/tématech).

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost projektu je stanovena po dobu pěti let od data, kdy projekt nabyl centrální stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“ a je blíže definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 7.3.6. Plnění podmínek v době udržitelnosti projektu vychází z čl. 71 Obecného nařízení.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizace je území ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, ITI Plzeňské aglomerace, ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Ostravské aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace.

6.2 Přípustné místo realizace

Projekt musí být realizován na území Evropské unie.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Výdaje jsou způsobilé ode dne 10. února 2017. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období je pro tuto výzvu stanovena na šest měsíců, kromě prvního sledovaného období, které je v délce tří měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Pro projekty této výzvy platí, že způsobilé výdaje budou vykazovány formou úplného vykazování výdajů. Další informace k úplnému vykazování výdajů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.4 Limity rozpočtu

7.4.1 Položka rozpočtu Outsourcované služby – na tuto položku rozpočtu je stanoven limit max. 35 % celkových způsobilých výdajů projektu.
7.4.2 Kapitola rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – investiční – na tuto kapitolu rozpočtu je stanoven limit max. 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.
7.4.3 Kapitola rozpočtu Místní kancelář – na tuto kapitolu rozpočtu je stanoven limit max. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce, anglická verze bude doložena formou přílohy.


Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat místo něj na základě pověření.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP14+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy ( http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy). Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě se zástupci Řídicího orgánu.

Kontaktní osoby pro dotazy k podobě žádosti o podporu:

Mgr. Helena Hořáková

E-mail: helena.horakova@msmt.cz

Telefon: +420 234 814 263

Upozornění pro žadatele:

– Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin a od 13.00 do 15:00 hodin.
– E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení e-mailu.
– Konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
– Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě.
– Dotazy je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy.
– Předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.

V případě, že žadatel nedodá seznam otázek v požadovaném termínu, je v kompetenci kontaktní osoby Řídicího orgánu rozhodnout, zda se bude konzultace konat.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše. Pravidla pro změnu výzvy jsou uvedena v kapitole 5.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

8.3 Přílohy výzvy

a) Příloha č. 1 Indikátory
b) Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
c) Příloha č. 3 Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie

8.4 Další dokumentace k výzvě

a) Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory: vzor je zveřejněn na odkaze http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-pravni-akty

b) Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část: jsou zveřejněna na odkaze http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

c) Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část: jsou zveřejněna na odkazehttp://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast-2018

 

 

8.5 Ostatní ustanovení

Řídicí orgán v průběhu procesu schvalování uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4, a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v aktuálním znění. Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část:

- postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kapitole 5.4;
- postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou uvedeny v kapitole 6.4;
- postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 6.3;
- postupy pro využití zásobníku náhradních projektů jsou uvedeny v kapitole 2 a 5.4.

Podpora je poskytována formou dotace nebo formou finančních prostředků zařazených do rozpočtu výdajů OSS. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit. Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

V případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l rozpočtových pravidlech, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně/sankce za nedodržení podmínek výzvy budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.