ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

15. března 2018 - 31. srpna 2018

Celkový objem

250 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

105 mil. Kč

Předložené žádosti

46 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

145 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_18_070 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA IF II

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?

Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu prostřednictvím podpory kvalitních projektů, které byly schváleny na evropské úrovni v Horizontu 2020,
Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships – H2020-MSCA-IF-2017 (dále jen MSCA), a které jsou uvedeny v „no money“ seznamu. Intervence se konkrétně zaměří na profesní růst výzkumných pracovníků, kvalitní výzkum, vzdělávání pro praxi, rozvoj komunikace a spolupráce. Podpořeny budou pouze projekty European Fellowships.

Kdo může o dotaci požádat?

  • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (např. vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další).
  • Žadatel musí mít sídlo na území České republiky a může podat maximálně jednu žádost o podporu.

Jak a kdy si zažádat?

Výzva byla vyhlášena dne 15. 3. 2018. Žádosti o podporu budou přijímány prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 15. 3. 2018 od 10:00 hod. do 31. 8. 2018 do 14:00 hod.

 

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

  • Pracovníci výzkumných organizací

Jaké jsou oprávněné aktivity?

  • Příjezdy do České republiky a výjezdy z České republiky v rámci projektů MSCA, které byly Evropskou komisí kladně hodnoceny, ale vzhledem k nedostatku finančních prostředků nebyly podpořeny:
  • no money“ projekty MSCA – příjezdy do ČR (vědecko-výzkumné pobyty výzkumných pracovníků ze zahraničí v ČR),
  •  „no money“ projekty MSCA – výjezdy z ČR (vědecko-výzkumné pobyty výzkumných pracovníků z ČR v zahraničí).
  • Pamatuje se i na sladění pracovního a soukromého života výzkumníků – k tomu slouží speciální příspěvek poskytovaný výzkumníkovi po celou dobu trvání mobility.

Jaká je výše finanční podpory?

  • Alokace výzvy: 250 000 000 Kč
  • Minimální výše výdajů: neurčena
  • Maximální výše výdajů: 100 000 000 Kč

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

http://opvvv.msmt.cz - sekce Vyhlášené výzvy
opvvv@msmt.cz

Konzultační e-mail pro dotazy k výzvě: dotazyMSCA@msmt.cz

 

Další informace

Řídicí orgán OP VVV dne 15. 4. 2020 zveřejňuje změnu výzvy č. 02_18_070 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA IF II. Ke změně dochází z důvodu významného ztížení podmínek pro realizaci projektů na straně příjemců v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu. Změnou se prodlužuje nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů z původního data 31. 12. 2022 na datum 30. 6. 2023 a současně se prodlužuje maximální délka trvání projektů o 6 měsíců.