ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

11. března 2019 - 28. června 2019

Celkový objem

400 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

241 mil. Kč

Předložené žádosti

346 mil. Kč

Vyřazené žádosti

104 mil. Kč

Zbývající objem

159 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Výzva cílí na posílení systémovosti a komplexnosti v počáteční přípravě budoucích učitelů s cílem vytvořit podmínky pro jejich kvalitnější přípravu a koncepční proměnu jejich přípravného vzdělávání. Výzva klade důraz na síťování fakult vzdělávajících budoucí učitele v rámci jedné vysoké školy.

Výzva je zaměřena na podporu reflektovaných pedagogických praxí studentů – budoucích učitelů. Studenti zvýší své kompetence v oblasti společného vzdělávání dětí a žáků. Výzva podpoří i rozvoj kompetencí vysokoškolských pedagogů a učitelů spolupracujících škol, kteří se podílejí na výuce studentů – budoucích učitelů. Studenti získají podporu v didaktickém využívání digitálních technologií ve výuce.1


1V textu je používáno tzv. generické maskulinum z důvodu přehlednosti a zestručnění celého textu. Vždy jsou však myšleny i studenti a studentky, VŠ pedagogové i pedagožky a učitelé i učitelky spolupracujících škol.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

1.2.1 Specifický cíl

SC 4 - Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků

1.3 Číslo výzvy

02_19_068

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva
Komplementární výzva
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Podpora Vysokých škol
Prioritní osa 2
Investiční priorita 1
Specifický cíl 1
Investiční priorita 2
Specifický cíl 1
Vzdělávání pro potřeby trhu práce uvnitř OP VVV
Prioritní osa 2
Investiční priorita 1
Specifický cíl 1

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

25. 2. 2019

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

11. 3. 2019

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

11. 3. 2019, od 16 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

28. 6. 2019, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 6. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců
Maximální délka:
42 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

400 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: 3 000 000 Kč

Maximální výše výdajů: 50 000 000 Kč

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex-ante financování

3.5 Výše 1. zálohové platby

Maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu. Výše první zálohové platby bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Spolufinancování je vyžadováno ve výši min. 5 % dle podmínek uvedených v kap. 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná a specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Další informace k podmínkám podpory nezakládající veřejnou podporu jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce, kapitola 15.2.

3.8 Podpora de minimis

Nerelevantní

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Oprávnění žadatelé:

 • Veřejné vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které uskutečňují akreditované bakalářské a/nebo magisterské studijní programy vedoucí k získání odborné kvalifikace učitele. Pro účely výzvy se nejedná o programy celoživotního vzdělávání.

Projektové aktivity A budou realizovány pro akademické pracovníky (VŠ pedagogy) a studenty fakult (příp. celoškolských pracovišť) připravujících budoucí učitele (kromě studentů a akademických pracovníků pedagogických fakult – tzn. část A není určena pro pedagogické fakulty.2 Vybrané aktivity jsou určeny i pro učitele spolupracujících MŠ/ZŠ/SŠ.

Projektové aktivity B budou realizovány výhradně (pouze) pro akademické pracovníky a studenty – budoucí učitele pedagogických fakult a učitele MŠ/ZŠ/SŠ spolupracujících s pedagogickými fakultami.

Omezení výzvy: Každá oprávněná vysoká škola podává žádost o podporu souhrnně za své fakulty a příp. celoškolská pracoviště3, které splňují podmínku, že uskutečňují akreditované bakalářské a/nebo magisterské studijní programy vedoucí k získání odborné kvalifikace učitele. Pro účely výzvy se nejedná o programy celoživotního vzdělávání.


Pro pedagogické fakulty byla určena samostatná výzva Pregraduální vzdělávání, kde byly obdobné povinné (resp. povinně volitelné) podporované aktivity jako jsou uvedeny v části A. Pro pedagogické fakuty jsou určeny nové/jiné aktivity – viz část B výzvy. Cílem tohoto opatření je prevence příp. dvojího financování stejných nebo podobných aktivit.

V případě, že výuka studijních programů budoucích učitelů je organizována celoškolskými pracovišti (např. ústavy, instituty apod.).

4.2 Partnerství

Žadatelé mohou projekty realizovat samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.

Oprávněný partner musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Pravidla a podmínky partnerství jsou uvedeny v kapitole 13 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Oprávnění partneři:

 • Veřejné vysoké školy uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka (pro účely výzvy se nejedná o programy celoživotního vzdělávání).
 • Školy (MŠ/ZŠ/SŠ) a školská zařízení (právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku), ve kterých probíhají reflektované pedagogické praxe (dále v textu „spolupracující školy“, viz definice pojmu v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část).
 • Soukromoprávní subjekty (kromě soukromých vyšších odborných a vysokých škol), jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti vzdělávání (soukromoprávní neziskové organizace), pro tuto výzvu jsou oprávněnými soukromoprávními subjekty pouze:
  • spolek, vyjma pobočného spolku;
  • ústav;
  • obecně prospěšná společnost;
  • nadace nebo nadační fond;
  • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba.

5 Věcné zaměření

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Podmínky výzvy:

V případě realizace pouze části A výzvy (tzn. zapojení fakult a celoškolských pracovišť, která vzdělávají budoucí učitele – kromě pedagogických fakult) jsou žadatelé povinni realizovat kromě povinných aktivit I – Řízení projektu, II – Zvyšování kvality a inovace studentských pedagogických praxí a III – Podpora rozvoje kompetencí vysokoškolských pedagogů z části A také min. 1 dílčí podaktivitu z povinně volitelných aktivit V – VIII části A, podrobněji viz kapitola 5.2.4.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

V případě realizace pouze části B výzvy (tzn. zapojení pouze pedagogických fakult) jsou žadatelé povinni realizovat kromě povinných aktivit I – Řízení projektu a IV – Evaluační a autoevaluační strategie v práci budoucího učitele také min. 1 aktivitu z povinně volitelných aktivit IX – XI z části B. Podrobněji viz kapitola 5.2.4.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.
V případě realizace obou částí výzvy (A i B) platí vše výše uvedené.

Povinné aktivity:

I. Řízení projektu

Každý žadatel je povinen tuto aktivitu v žádosti o podporu uvést jako samostatnou klíčovou aktivitu s názvem například: Řízení projektu / Management projektu / Projektové řízení apod. Popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 5.2.4.

A. Další povinné aktivity určené pro fakulty (VŠ pedagogy, studenty – budoucí učitele a učitele spolupracujících MŠ/ZŠ/SŠ) a celoškolská pracoviště připravující budoucí učitele (kromě pedagogických fakult)

II. Zvyšování kvality a inovace studentských pedagogických praxí.

III. Podpora rozvoje kompetencí vysokoškolských pedagogů.

B.  Další povinné aktivity určené pro pedagogické fakulty (VŠ pedagogy, studenty – budoucí učitele a učitele spolupracujících MŠ/ZŠ/SŠ)

IV. Evaluační a autoevaluační strategie v práci budoucího učitele.

Povinně volitelné aktivity:

A.   Povinně volitelné aktivity určené pro fakulty (VŠ pedagogy, studenty – budoucí učitele a učitele spolupracujících MŠ/ZŠ/SŠ) a celoškolská pracoviště připravující budoucí učitele (kromě pedagogických fakult)

V. Podpora spolupráce VŠ pedagogů a učitelů spolupracujících MŠ/ZŠ/SŠ.

VI. Rozvoj kompetencí studentů – budoucích učitelů propojováním teoretické a praktické výuky.

VII. Zahraniční mobility studentů – budoucích učitelů, VŠ pedagogů podílejících se na výuce studentů – budoucích učitelů a MŠ/ZŠ/SŠ učitelů (spolupracujících škol) podílejících se na výuce studentů – budoucích učitelů do zemí EU /Norska/Islandu.

VIII. Inovativní přístupy v pregraduální přípravě studentů – budoucích učitelů.

B.   Povinně volitelné aktivity určené pro pedagogické fakulty (VŠ pedagogy, studenty – budoucí učitele a učitele spolupracujících MŠ/ZŠ/SŠ)

IX. Zahraniční mobility studentů – budoucích učitelů, VŠ pedagogů podílejících se na výuce studentů – budoucích učitelů a MŠ/ZŠ/SŠ učitelů (spolupracujících škol) podílejících se na výuce studentů – budoucích učitelů do zemí EU/ Norska / Islandu.

X. Příprava celouniverzitní koncepce modulového systému studijních programů připravujících budoucí učitele.

XI. Inovativní přístupy v pregraduální přípravě studentů – budoucích učitelů.

 

5.1.2 Vyloučené aktivity

 • Soutěže;
 • úpravy obsahu a tvorba doktorských studijních programů, aktivity realizované pro studenty doktorských studijních programů;
 • tvorba kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a programů celoživotního vzdělávání (CŽV);
 • kurzy IT orientované pouze na základy práce s technologiemi bez zaměření na didaktické zpracování obsahu;
 • akreditované kurzy k získání odborné kvalifikace mentora.

5.1.3 Cílová skupina1)

akademičtí pracovníci vzdělávající budoucí učitele (v textu vysokoškolští učitelé)
pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení (v textu učitelé)
další pracovníci podílející se na přípravě budoucích učitelů
studenti bakalářských a magisterských studijních programů vysokých škol – budoucí učitelé (v textu studenti);
1)

Pouze pro aktivitu VI – 4 navíc:

 • Žáci posledních ročníků SŠ – uchazeči o studium.
 • Studenti VOŠ – uchazeči o studium.
 • Studenti v posledním ročníku bakalářských studijních programů – uchazeči o studium učitelských programů.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní

5.1.5 Návaznost na strategie

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020, Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, strategické dokumenty vysoké školy.

Další podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

5.1.6 Udržitelnost

Nerelevantní

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území České republiky

6.2 Přípustné místo realizace

Území České republiky, pouze aktivitu Zahraniční mobility studentů – budoucích učitelů, VŠ pedagogů a MŠ/ZŠ/SŠ učitelů spolupracujících škol (povinně volitelné aktivity A – VII a B – IX) lze realizovat na území EU4 a/nebo Norska a/nebo Islandu.


Po vystoupení Spojeného královstí Velké Británie a Severního Irska  z EU je možné realizovat uvedené vybrané aktivity i v této zemi.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Výdaje jsou způsobilé po úspěšném splnění první fáze hodnocení (tj. žádost o podporu splnila všechny náležitosti při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí). Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období a lhůty pro předkládání Zpráv o realizaci (ZoR) projektu jsou upraveny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Pro projekty této výzvy platí, že část celkových způsobilých výdajů projektů bude vykazována formou nepřímých nákladů (náklady 3. kategorie), viz kapitoly 8.7.4.1 a 8.7.4.3 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část. Zbývající část celkových způsobilých výdajů představují tyto výdaje:

 • výdaje zařazené do 1. kategorie a 2. A. kategorie nákladů rozpočtu projektu, prokazované účetními, daňovými a jinými doklady;
 • výdaje zařazené do 2. B. kategorie rozpočtu projektu – tj. výdaje na jednotky aktivit spadající pod povinně volitelnou aktivitu č. A – VII a B – IX. vykazované formou standardní stupnice jednotkových nákladů (viz kapitola 8.6.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, bod a).

Rozdělení způsobilých výdajů mezi jednotlivé kategorie nákladů je popsáno v kapitole 5.2.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.4 Limity rozpočtu

Položka rozpočtu Outsourcované služby – maximálně 49 % z celkových způsobilých výdajů;

Kapitola rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – investiční – maximálně 10 % z celkových způsobilých výdajů.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Podání žádosti o podporu5 probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP14+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy (https://opvvv.msmt.cz). Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.


5 Žádostí o podporu se rozumí žádost o poskytnutí dotace dle § 14 odst. 3 na základě výzvy dle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyjma oprávněných žadatelů OSS.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Povinnou přílohou žádosti o podporu je potvrzení Řídicího orgánu o proběhlé konzultaci s žadatelem. Výstupem konzultace bude doporučení ŘO OP VVV (řídicího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání) vůči navrženému projektovému záměru.

Kontaktní osoba výzvy:      Mgr. Zuzana Slimáková

E–mail:                               zuzana.slimakova@msmt.cz

Telefon:                              234 814 408

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Osobní konzultace se budou konat pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě, popř. projektový záměr.
 • Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
 • V případě projektového záměru bude předmětem konzultace pouze posouzení souladu projektového záměru s výzvou, popř. způsobilost / nezpůsobilost nákladů / výdajů či položek rozpočtu. Posouzení věcného obsahu projektu z hlediska jeho kvality a účelnosti, hospodárnosti a efektivity je výhradně předmětem věcného hodnocení a nebude na konzultacích ze strany Řídicího orgánu řešeno.
 • Dotazy / projektový záměr je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy.
 • V případě, že žadatel nedodá seznam otázek/projektový záměr v požadovaném termínu, je v kompetenci kontaktní osoby Řídicího orgánu rozhodnout, zda se bude konzultace konat.
 • Semináře pro žadatele nebudou v této výzvě realizovány, a to z důvodu povinných osobních konzultací.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách OP VVV u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše. Pravidla pro změnu výzvy jsou uvedena v kapitole 5.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

8.3 Přílohy výzvy

 • Příloha č. 1 Indikátory
 • Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
 • Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

 • Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část jsou zveřejněna na odkaze https://opvvv.msmt.cz/balicek–dokumentu/item1000043.htm
 • Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická jsou zveřejněna na odkaze  https://opvvv.msmt.cz/aktualni–vyzvy
 • Vzor/vzory právního aktu/právních aktů o poskytnutí/převodu podpory je/jsou zveřejněn/y na https://opvvv.msmt.cz/balicek–dokumentu/item1005517.htm

8.5 Ostatní ustanovení

MŠMT v průběhu procesu schvalování žádosti o dotaci uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4, a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část:

 • postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kapitole 5.4;
 • postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou uvedeny v kapitole 6.4;
 • postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 6.3;
 • postupy pro využití zásobníku náhradních projektů jsou uvedeny v kapitole 2 a 5.4.

Podpora je poskytována formou dotace. O konečné výši podpory rozhoduje MŠMT. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit.

V případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, splňuje–li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Výše odvodů za porušení rozpočtové kázně za nedodržení stanovených podmínek budou uvedeny v právním aktu o  poskytnutí/převodu podpory.