ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

15. března 2019 - 30. srpna 2019

Celkový objem

150 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

119 mil. Kč

Předložené žádosti

123 mil. Kč

Vyřazené žádosti

4 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III

Oddíly výzvy

Kontaktní e-mail pro dotazy k výzvě: dotazyMSCA@msmt.cz

 

Co je cílem této výzvy?

Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu prostřednictvím podpory kvalitních projektů, které byly v roce 2018 předloženy do výzvy Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020–MSCA-IF 2018), a které jsou uvedeny v „no money“ seznamu. Intervence se konkrétně zaměří na profesní růst výzkumných pracovníků, kvalitní výzkum, vzdělávání pro praxi, rozvoj komunikace a spolupráce. Podpořeny budou pouze projekty European Fellowships.

Kdo může o dotaci požádat?

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (např. vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další).
 • Žadatel musí mít sídlo na území České republiky.

Akceptována bude pouze první podaná žádost o podporu každého oprávněného žadatele v IS KP14+.

Jak a kdy si zažádat?

Výzva byla vyhlášena dne 15. 3. 2019. Žádosti o podporu budou přijímány prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 15. 3. 2019 od 10:00 hod. do 30. 8. 2019 do 14:00 hod.

Jaké jsou oprávněné aktivity?

 • Příjezdy do České republiky a výjezdy z České republiky v rámci projektů MSCA, které byly Evropskou komisí kladně hodnoceny, ale vzhledem k nedostatku finančních prostředků nebyly podpořeny:
  • „no money“ projekty MSCA – příjezdy do ČR (vědecko-výzkumné pobyty výzkumných pracovníků ze zahraničí v ČR),
  • „no money“ projekty MSCA – výjezdy z ČR (vědecko-výzkumné pobyty výzkumných pracovníků z ČR v zahraničí).
 • Pamatuje se i na sladění pracovního a soukromého života výzkumníků – k tomu slouží speciální příspěvek poskytovaný výzkumníkovi po celou dobu trvání mobility.

Jaká je výše finanční podpory?

 • Alokace výzvy: 150 000 000 Kč
 • Minimální výše výdajů: neurčena
 • Maximální výše výdajů: 100 000 000 Kč

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

 • Pracovníci výzkumných organizací

 

Další informace

Řídicí orgán OP VVV dne 15. 4. 2020 zveřejňuje změnu výzvy č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III. Ke změně dochází z důvodu významného ztížení podmínek pro realizaci projektů na straně příjemců v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu. Změnou se prodlužuje nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů z původního data 31. 12. 2022 na datum 30. 6. 2023 a současně se prodlužuje maximální délka trvání projektů o 6 měsíců.       


Aktualizace výzvy č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III                                                                                                                                                                                                  

Řídicí orgán OP VVV informuje, že na webových stránkách MŠMT byla zveřejněna verze č. 2 výzvy 02_19_074. Ve výzvě dochází k navýšení alokace ze stávajících 100 000 000 Kč na 150 000 000 Kč. K uvedeným změnám ŘO přistoupil vzhledem k neočekávaně vysokému zájmu o realizaci projektů v této výzvě ze strany žadatelů s cílem zajistit rovné podmínky pro všechny žadatele a podpořit kvalitně připravené projekty.