ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_19_076 Inovace v pedagogice

Oddíly výzvy

30

V rámci projektu bychom chtěli zavést projektovou výuku na naší škole, je tento záměr v souladu s výzvou Inovace v pedagogice?

Výzva Inovace v pedagogice usiluje o to, aby byly zavedeny inovace, které obohatí stávající metody/formy výuky o nové prvky (v MŠ/ZŠ/SŠ). Tyto nové prvky/inovace v rámci projektu a akčního výzkumu ověříte a výstupem bude, že inovovaná metoda/forma bude moci být využívána i dalšími školami v rámci ČR. V projektech musí být inovace pojaté komplexněji a musí být přenositelné na jiné školy, které by je pak mohly také využívat. Případně výzva usiluje také o adaptaci metod užívaných v zahraničí v podmínkách českých škol. Inovací není myšleno pouhé uplatnění již existující metody (např. projektová výuka) na školách, které si ji ještě nevyzkoušely.

29

Jakým způsobem máme vyplnit tabulku "teorie změny", která je součástí přílohy Inovační záměr ve výzvě č. 076?

V řádku Analýza/evaluace doporučujeme doplnit ve sloupci Vstupy do řešení, jaká je aktuální situace v oblasti, kterou budete svým projektem inovovat, ve sloupci Hlavní řešení doporučujeme stručně specifikovat, čím danou situaci chcete změnit, ve sloupcích týkajících se výstupů a efektů stručně shrňte, co vaše inovace přinese. V řádku Kapacita a připravenost doporučujeme uvést, s čím do projektu vstupujete na vaší straně, jaké máte personální či materiální kapacity, jak jste připraveni inovaci a akční výzkum zrealizovat. Stačí stručně, v bodech.

28

V rámci projektu bychom chtěli mít školu jako partnera s finančním příspěvkem, který by nám současně dokryl i chybějící výši obratu. Nicméně jsme narazili u školy na to, že většina výnosů školy tvoří příspěvek od obce, města na provoz školy, jelikož jsou příspěvkovou organizací. Chtěli jsme se tudíž zeptat, co se bere u školy jako obrat? Ve VZZ se navíc výnosy škol rozdělují na výnosy z hlavní a hospodářské činnosti, tudíž s kterými čísly máme pracovat?

Do výše obratu se započítávají veškeré tržby a provozní dotace za hlavní i hospodářskou činnost.

27

Plánujeme inovaci ŠVP v oblasti průřezového tématu. Inovaci bychom chtěli ověřovat ve 4 školách. Inovace bude stejná pro všechny školy, jen s drobnými úpravami podle potřeb jednotlivých škol. Bude potom indikátor 5 13 01 "Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem" ve výzvě 076 v hodnotě 1 (jedna inovace ŠVP ověřená ve 4 školách) nebo 4 (4 inovované ŠVP - ve 4 školách)?

Ve Vámi popisovaném případě bude hodnota indikátoru 1.

26

Je u podaktivity A1 očekávaným výstupem inovovaný ŠVP ve všech svých částech, tj. úvodní kapitoly, učební plány, rozdělení na předměty i rozpis školních výstupů v jednotlivých vzdělávacích oblastech dle zadaných očekávaných výstupů z RVP? Tj. vlastně kompletně nový ŠVP?

Rozsah inovace školního vzdělávacího programu není výzvou č. 076 dán, a to z důvodu, že se může jednat pouze i o dílčí inovaci spočívají například v inovaci pojetí a zpracování průřezových témat či učebního plánu některé vzdělávací oblasti, případně vzdělávacího oboru dle RVP.

25

Je možné v rámci jedné žádosti o podporu předložit dva inovační záměry?

Ne. Jedna žádost o podporu do výzvy Inovace v pedagogice bude mít vždy jen 1 přílohu Inovační záměr.

24

V rámci projektu bychom chtěli mít partnera s finančním příspěvkem, kterým by byla základní škola. Nicméně tato základní škola je již partnerem s nefinančním příspěvkem v projektu jiného žadatele v rámci výzvy 076. Je možné, aby škola byla partnerem ve dvou projektech v rámci stejné výzvy, když je žadatel odlišný? Také aktivity realizované v rámci projektu by byly odlišné a týkaly by se vždy jiných učitelů.

Počet partnerství, které škola naváže s jednotlivými subjekty, není ničím limitován a výzva ani navazující dokumentace, tj. Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy Inovace v pedagogice nestanovují, že škola může být partnerem pouze v jedné předkládané žádosti o podporu. Nicméně je dobré zvážit, zda je v kapacitních možnostech partnera zajistit veškeré činnosti, ke kterým se v partnerství zaváže pro zdárné naplnění cílů projektu, a také zajistit, že nedojde ke dvojímu financování stejných aktivit.

23

Je možné pracovníka, který má již v pracovní smlouvě pedagogický výzkum financovat z projektu jen formou odměny? DPČ a DPP na téže činnost (pg.výzkum), kterou u 1 zaměstnavatele vykonávají na pracovní smlouvu nemohou mít.

Vyplácení osobních výdajů, vč. odměn ke mzdě/platu, či navýšení osobního ohodnocení je možné  z přímých výdajů projektu pouze u zaměstnanců, kteří mají uzavřenou DPP/DPČ/pracovní smlouvu přímo pro projekt nebo mají ke své stávající smlouvě vytvořen dodatek, kterým je stanoven úvazek na činnost pro projekt. V takovém případě je také nutné splnit pravidlo o úvazku, kdy úvazek osoby, jejíž odměňování je i jen částečně hrazeno z prostředků projektu OP VVV, může u všech subjektů (příjemce a partneři) zapojených do realizace projektu odpracovat v každém kalendářním měsíci maximálně počet hodin rovnající se 1,0násobku (resp. 1,2násobku) fondu pracovní doby daného měsíce.
V případě, že zaměstnanec má tutéž činnost, kterou má vykonávat v rámci projektu, již v existující pracovní smlouvě se svým zaměstnavatelem, pak je možné: 1) navýšit zaměstnanci úvazek ( o výši potřebnou pro projekt), umožňuje-li to zákoník práce; nebo 2) rozdělit zaměstnanci úvazek, a to tak, že bude ponížena kmenová část a doplněna částí projektovou.

22

Je možné překročit v příloze žádosti o podporu s názvem Inovační záměr (výzva Inovace v pedagogice) limit znaků u jedotlivých kapitol?

Počet znaků je doporučený, nicméně s ohledem na skutečnost, že hodnoticí komise bude posuzovat žádosti také porovnáváním mezi sebou je vhodnější držet se doporučení a výrazněji (např. 2x tolik) počet znaků nepřekročit.Při hodnocení Inovačního záměru bude posuzována především obsahová/kvalitativní stránka vyplněných polí. Za překročení doporučeného počtu znaků není v hodnoticích kritériích uvedena penalizace.

21

Je možné v rámci podaktivity A2 výzvy Inovace v pedagogice řešit pouze inovativnost dílčích metod výuk, nebo musí mít takovýto projekt také přesah do školního vzdělávacího programu (resp. dopad na jeho změnu)?

V rámci podaktivity A2 není třeba, aby aktivity realizované v rámci projektu vedly k úpravě ŠVP.

20

U aktivity A se píše, že zde musí být zapojeni jako konzultanti zástupci pedagogické fakulty, kteří se budou podílet na přípravě zprávy (str. 9 specifických pravidel). Znamená to tedy, že konzultanti z pedagogické fakulty musí být minimálně dva?

Stačí zapojení jednoho zástupce z pedagogické fakulty.

19

Při vyplňování projektové žádosti jsme při spuštění kontroly zjistili, že u projektu máme zadanou délku realizace projektu 36 měsíců, což je v souladu s výzvou na stránkách MŠMT. Bohužel systém ISKP+ nám vyhazuje červenou hlášku, kvůli které nepůjdou projekty finalizovat, že maximální délka realizace smí být pouze 34 měsíců. Prosím o vyjádření, co v takové chvíli máme dělat.

V případě technických problémů při vyplňování žádosti o podporu je třeba postupovat v souladu s uživatelskou příručkou IS KP14+ Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu (dostupná na webových stránkách OP VVV u výzvy), kde je mj. uvedeno: Uživatelská podpora technického charakteru (technické problémy s formulářem žádosti, validace apod.) pro registrované uživatele se založenou žádostí do OP VVV je k dispozici na skupinové adrese v IS KP14+ v seznamu uživatelů v tabulce Adresy podpory (OPVVV_Žadatel_Technická podpora). Interní depeši zakládejte na projektu v záložce Profil objektu. Pro urychlení vyřízení dotazu se již s prvním podáním doporučuje zaslat tzv. HASH kód žádosti. Tento kód lze nalézt v poli IDENTIFIKACE ŽÁDOSTI (HASH) na záložce Identifikace operace na formuláři žádosti. Dále je třeba sdílet tuto žádost na uživatelský účet podpory JSOPVVVX a udělit mu editorská práva. Postup sdílení je k dispozici v kapitole 0 uvedeného dokumentu. Pokud si povaha chyby či dotazu vyžádá sdílení žádosti, bude o tom žadatel informován pracovníkem technické podpory.

18

V Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část je uvedeno: "Výstupem aktivity je inovovaný školní vzdělávací program (dále jen „ŠVP“) a jeho roční implementace ..." Na jakém počtu škol je očekávána implementace? Je dostačující implementace i jen na jedné škole?

U podaktivity A1, jejímž výstupem má být inovovaný ŠVP, není počet škol stanoven, může být tedy i jedna.

17

Je nutné mít do žádosti o podporu písemné vyjádření škol, že mají zájem se projektu účastnit? Nebo stačí jejich uvedení v žádosti?

Písemné vyjádření škol není třeba, stačí pouze závazek žadatele, kolik škol a jakého typu do realizace projektu zapojí.

16

Musí být instituce, ve kterých bude výuka pilotně ověřována, partnery projektu?

Školy nemusí být partnery projektu, jejich zapojení je však nutno popsat v popisu realizace klíčové aktivity. Škola, která nebude partnerem s finančním příspěvkem, nemůže čerpat z rozpočtu projektu žádné finanční prostředky, které by se použily na úhradu mzdových výdajů učitelů, vykonávajících pro projekt požadované činnosti v rámci pilotního ověřování. Pokud tedy škola plánuje hradit učitelům mzdu za činnosti vykonávané pro projekt, musí být tito učitelé v pracovněprávním vztahu s příjemcem či partnerem s finanční příspěvkem a vykonávat činnosti pro projekt tak, aby nedocházelo k překryvu pracovních úvazků.

15

Je možné dát do přímých nákladů i členy realizačního týmu, kteří budou zabezpečovat administrativní činnosti (projektový a finanční manažer, účetní), případně další obslužné činnosti, jako např. příprava webu (jako učební podpora pro pedagogy)?

Ano, do přímých nákladů v rozpočtu dejte všechny pozice realizačního týmu (administrativní i odborné). Současně je třeba je dobře popsat v příloze Realizační tým.

Pozn.: Dotaz i odpověď se vztahuje k výzvě č. 02_198_076 Inovace v pedagogice.

14

Může být žadatelem nebo partnerem projektu soukromá základní škola (právní forma s.r.o.) ?

Ne, škola zapsaná ve školském rejstříku mající formu s.r.o nemůže být žadatelem ani partnerem výzvy Inovace v pedagogice (viz bod 4.1 a 4.2 výzvy).

13

Jednou z cílových skupin našeho projektu jsou učitelé, kteří budou v průběhu prvních šesti měsíců proškolováni našimi akademiky. V následujících měsících budou zavádět inovace na škole, tedy stanou se členy realizačního týmu projektu. Můžeme je v tomto období platit?

Pokud se učitelé stanou členy odborného realizačního týmu, budou plnit věcné aktivity projektu, podílet se na tvorbě výsledků a výstupů projektu, pak je možné je za tuto činnost z rozpočtu projektu odměnit. Je třeba mít dané pozice dobře popsány v příloze Realizační tým a časově jasně oddělit období, kdy budou v roli cílové skupiny (budou někým proškolováni) a kdy budou realizačního týmu (budou závadět inovace, v nichž byli proškoleni). Učitelé Vaší školy se mohou stát členy realizačního týmu projektu buď jako pracovníci Vaší školy (v případě, že Vaše škola bude partnerem projektu s finančním příspěvkem) nebo jako pracovníci příjemce projektu či jiného partnera s finančním příspěvkem. Pokud Vaši učitelé nebudou pracovníky žádného subjektu v rámci projektu (tj. příjemce nebo partnera s finančním příspěvkem), nemohou být členy realizačního týmu projektu. Pracovní úvazek pro projekt (vykonávaný na základě pracovní smlouvy či DPČ, DPP) se nesmí překrývat s jinými pracovními úvazky pracovníka. Tzn., učitel školy může vykonávat práci pro projekt mimo své dosavadní pracovní úvazky, tj. např. mimo výuku, za kterou je mu vyplácena mzda ze strany školy. V době proškolování učitelů (kteří jsou v roli cílové skupiny projektu), je možné aby zaměstnavatel cílové skupiny získal z rozpočtu projektu mzdové příspěvky (více viz PpŽP). K získání těchto mzdových příspěvků nemusí být škola v roli partnera projektu s finančním příspěvkem. Mzdové příspěvky lze vyplácet z prostředků projektu určených na paušální náklady.

12

Součástí projektové žádosti má být Inovační záměr. Chystáme celkem 7 modulů. Potřebovali bychom vědět, zda Inovační záměr máme zpracovat ke každé inovaci samostatně nebo zda je vyžadován jeden Inovační záměr?

Platí, že za 1 projekt je předkládán 1 inovační záměr. Předpokládáme, že moduly, které budete vytvářet, spolu souvisejí a tvoří jeden celek.V příloze Inovační záměr toto můžete popsat a rozčlenit dle potřeby , aby nic nebylo opomenuto.

11

Budeme podávat projekt do podaktivity A2 – Pilotní ověření dílčích inovativních aktivit. Je partnerství v procesu hodnocení nějak ohodnoceno body pro projekt?

Žadatel může realizovat projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery. Samostatné kritérium, které by bonifikovalo to, že žadatel realizuje projekt s partnerem/partnery, není. 

10

Chtěla bych se zeptat, zda ve výzvě bude možné čerpat investiční výdaje jako způsobilé? Popřípadě do kolika procent?

Investiční výdaje nejsou v této výzvě způsobilé. Způsobilost výdajů upravuje bod 7.3 výzvy, kdy mezi přímé náklady lze zařadit pouze osobní výdaje na realizační tým projektu. Ostatní výdaje jsou vykazovány jako výdaje paušální, jejich sazba je stanovena ve výši 40 % přímých způsobilých nákladů na zaměstnance za účelem pokrytí zbývajících způsobilých nákladů projektu. Obecně platí, že z prostředků projektu je možné pořizovat výukové pomůcky a vybavení nezbytné k realizaci aktivit projektu, vyjma prostředků souvisejících s vyloučenými aktivitami výzvy a vyjma investičního vybavení.

9

Může být „chybějící“ výše výzvou požadovaného obratu pokryta obratem partnera, kterým by byla škola?

Platí, že v případě projektů, kde se na realizaci podílí partner/partneři s fin.příspěvkem, může relevantní část odpovídající podílu partnera/partnerů s fin.příspěvkem na rozpočtu projeku prokázat žadatel prostřednictvím partnera/partnerů s fin.příspěvkem. Pokud by takovým partnerem měla být škola, musela by být doložena příloha prokazující výši obratu tohoto partnera, a to i přesto, že školy standardně výši obratu nedokládají.

8

Měli bychom dotaz k minimální výši ročního obratu. V PpŽP je uvedeno, že žadatel splňuje minimální hranici ročního obratu za poslední dvě po sobě jdoucí uzavřená účetní období trvající 12 měsíců (která existují). Žadatel je povinen prokázat, že roční obrat organizace dosahuje alespoň 30 % částky celkových způsobilých výdajů projektu uvedených v žádosti o podporu. Je opravdu nutné tuto podmínku splnit v obou letech? Např. v případě, že bychom zažádali o 3 000 000 Kč, tak musíme mít roční obrat v obou letech min 900 000 Kč. Nicméně kdyby v jednom roce byl tento roční obrat o pár tisíc nižší a v druhém roce výrazně vyšší, tak nemůžeme žádat?

Obrat je posuzován za každé období zvlášť. Nelze obě období sčítat. Podmínka výzvy musí být splněna pro každý rok zvlášť.

7

Je nějak stanoveno, jaká má být míra zapojení zástupců pedagogické fakulty, tj. v jakém rozsahu mají probíhat konzultace (počet hodin nebo velikost úvazku)?

Ne, toto stanoveno není, záleží na žadateli.

6

V dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část, v kapitole 5.2.4.2 Povinně volitelné aktivity projektu uvádíte u aktivit A1 i A2 shodně, že: "V průběhu přípravy a implementace inovace budou probíhat konzultace se zástupci pedagogické fakulty, kteří se budou podílet i na přípravě zprávy".
Naše fakulta disponuje katedrami učitelství a didaktiky, které po odborné stránce tématické vymezení výzvy pokrývají. Prosím o vysvětlení, zda opravdu musí být do našeho potencionálního projektu zapojena Pedagogická fakulta?

Splnění podmínky výzvy může být jednak formou zapojení zástupců pedagogické fakulty do odborného realizačního týmu projektu a nebo i přizváním některé pedagogické fakulty jako partnera projektu. Záleží na vás.

5

Nemůžeme v ISKP14+ najít vzor přílohy "Výzkumný záměr". Můžete mě nasměrovat, kde ho máme hledat?

Jelikož jde o povinně volitelnou přílohu, která se váže na zvolenou aktivitu, je třeba si ji stáhnout, a to následujícím způsobem: V záložce Dokumenty zvolte tlačítko "nový záznam". Následně z číselníku vedle pole Název předdefinovaného dokumentu vyberete přílohu, uložíte a vzor přílohy stáhnete přes tlačítko Stáhnout soubor dokumentu.

4

Jednou z povinných příloh projektové žádosti je doklad o obratu žadatele. Chtěli bychom se zeptat, zda pokud neexistují 2 po sobě jdoucí uzavřená účetní období (subjekt neexistuje ještě 2 roky), je možné doložit přílohu pouze za jedno uzavřené účetní období.

Oprávněným žadatelem je mj. subjekt, který prokáže splnění ročního obratu za poslední dvě po sobě jdoucí uzavřená účetní období trvající 12 měsíců. Subjekt, který vznikl např. v průběhu roku 2017, musí doložit splnění obratu za roky 2018 a 2019, přičemž není vyloučeno podání žádosti do této výzvy, a to v případě, že si bude žadatel jistý, že jeho obrat za rok 2019 dosáhne alespoň 30% částky celkových způsobilých výdajů projektu, v tomto případě by byl k žádosti o podporu doložen doklad o splnění výše obratu za rok 2018 a Čestné prohlášení o splnění obratu za rok 2019. Doklad o obratu za rok 2019 by byl doložen před vydáním právního aktu.

3

Je možné, aby žádala o dotaci škola, která má právní formu „školská právnická osoba“?

Škola - právnická osoba vykonávající činnost školy zapsaná ve školském rejstříku - není v této výzvě oprávněným žadatelem. Školy, právnické osoby vykonávající činnost školy zapsané ve školském rejstříku, které jsou zároveň příspěvkovými organizacemi územních samosprávných celků nebo organizačních složek státu, mohou být v roli partnera (viz bod 4.2 výzvy).

2

Může jedna vysoká škola v rámci výzvy Inovace v pedagogice do aktivity B podat více projektů? Každý projekt by obsahoval jinou podaktivitu?

Ano, jeden subjekt může podat více projektů. Ve vašem případě tedy v 1 žádosti o podporu bude zvolena právě 1 povinně volitelná aktivita B a 1 podaktivita (z nabídky B1 až B7). V další vaší žádosti o podporu v rámci zvolené povinně volitelné aktivity B vyberete jinou 1 podaktivitu z nabídky (B1-B7).

1

Je ve výzvě omezený počet projektů předložených za jeden subjekt?

Počet žádostí o podporu/ projektů předložených jedním subjektem není omezen.