ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

27. března 2019 - 30. srpna 2019

Celkový objem

250 mil. Kč

Hodnocené žádosti

154 mil. Kč

Podpořené žádosti

241 mil. Kč

Předložené žádosti

886 mil. Kč

Vyřazené žádosti

491 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_19_076 Inovace v pedagogice

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je podpořit systematické, monitorované a reflektované zavádění inovací ve výuce zacílených na podporu kvalitní výuky, učitele jako jejího klíčového předpokladu a efektivní systém vedení a řízení. Inovaci lze definovat jako implementaci nejen nových myšlenek, znalostí a praxe, ale také významně zlepšených myšlenek, znalostí a praxe. V souvislosti se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2020 i zaměřením OP VVV se budou inovativní aktivity podpořené v této výzvě vztahovat k oblasti kvalitní výuky, učiteli jako jejího klíčového předpokladu a efektivního systému vedení a řízení. Důležitými oblastmi pro inovace ve vzdělávání jsou především pojetí výuky, řízení a vedení a klima školy. Podpořen bude i výzkum v oblasti sledování dopadů vybraných opatření vzdělávací politiky v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a příprava podkladů pro řešení problematických jevů, se kterými dosud vzdělávací politika systematicky nepracovala.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

1.2.1 Specifický cíl

SC 4 - Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků

1.3 Číslo výzvy

02_19_076

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva
Komplementární výzva
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Podpora Vysokých škol
Prioritní osa 2
Investiční priorita 1
Specifický cíl 1
Investiční priorita 2
Specifický cíl 1
Vzdělávání pro potřeby trhu práce uvnitř OP VVV
Prioritní osa 2
Investiční priorita 1
Specifický cíl 1

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

13. 3. 2019

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

27. 3. 2019

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

27. 3. 2019, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 8. 2019, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 11. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců
Maximální délka:
47 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

250 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: 3 000 000 Kč

Maximální výše výdajů: pro aktivitu A: 25 000 000 Kč

                                             pro aktivitu B: 15 000 000 Kč

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Projekty, jejichž žadatelem je organizační složka státu (dále jen „OSS“), jsou financovány dle kapitoly 8.1.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část. Ostatní projekty jsou financovány platbami ex ante.

3.5 Výše 1. zálohové platby

U způsobu financování ex ante dle bodu 8.1.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část bude výše první zálohové platby maximálně 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Konkrétní výše první zálohové platby bude pro každý projekt stanovena individuálně s přihlédnutím k finančnímu plánu uvedenému v žádosti o podporu a bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Obecné podmínky spolufinancování včetně rozpadu zdrojů financování jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část kapitola 8.1.5 a v Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část, kapitola 8.1.5.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

V aktivitě A budou podpořeny pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Další informace k podmínkám podpory nezakládající veřejnou podporu jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část, kapitola 15.2.

V aktivitě B bude podpora poskytnuta v režimu slučitelné veřejné podpory v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

3.8 Podpora de minimis

Nerelevantní.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Oprávnění žadatelé:

 • Veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“), ve znění pozdějších předpisů.
 • Územní samosprávné celky, tj. obce a kraje.
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků, vyjma škol zapsaných ve školském rejstříku.
 • Organizační složky státu.
 • Příspěvkové organizace MŠMT, vyjma škol zapsaných ve školském rejstříku.
 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):
  • organizační složky státu a příspěvkové organizace MŠMT;
  • výzkumné organizace;
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost;
  • orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené organizace;
  • další subjekty provádějící výzkum a šíření znalostí dle Rámce.
 • Soukromoprávní subjekty, vyjma škol zapsaných ve školském rejstříku, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace), pro tuto výzvu jsou oprávněnými soukromoprávními subjekty pouze:
  • spolek, vyjma pobočného spolku;
  • ústav;
  • obecně prospěšná společnost;
  • nadace nebo nadační fond;
  • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba;
  • zájmové sdružení právnických osob.

4.2 Partnerství

Žadatelé mohou projekt realizovat samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.

Oprávněný partner musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Pravidla a podmínky partnerství jsou uvedeny v kapitole 13 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Oprávnění partneři:

 • Subjekty vymezené v bodě 4.1 výzvy.
 • Školy a školská zařízení, tj. právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku, které jsou zároveň příspěvkovými organizacemi územních samosprávných celků nebo organizačních složek státu.

5 Věcné zaměření

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Pro projekty připravované v rámci výzvy Inovace v pedagogice je povinná aktivita:

 • Řízení projektu.

Každý žadatel je povinen tuto aktivitu v žádosti o podporu uvést jako samostatnou klíčovou aktivitu s názvem například: Řízení projektu/Management projektu/Projektové řízení apod. Popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 5.2.4.

Povinně volitelné aktivity:

Žadatel volí pro svou žádost o podporu právě jednu povinně volitelnou aktivitu označenou písmenem A, nebo B. V aktivitě A si žadatel volí jednu či obě podaktivity, v aktivitě B je žadatel oprávněn zvolit si pouze jednu podaktivitu.

Aktivita A: Inovativní aktivity v předškolním, základním a středním vzdělávání

Cílem aktivity je podpora systematických, monitorovaných a reflektovaných zavádění inovací ve výuce zacílených na podporu kvalitní výuky a zejména učitele jako jejího klíčového předpokladu. Jedná se o podporu inovativních metod a forem výuky s prvky akčního výzkumu v pedagogice, ale i aktivity podporující lokalizaci jinde praktikované metody mající složku akčního výzkumu, tak abychom ověřili funkčnost metody/formy i v podmínkách českého školství.

Aktivita B: Pedagogický výzkum

Cílem aktivity je podpora základního pedagogického a didaktického výzkumu, včetně metaanalýz již stávajících výzkumů. Humanitní a zejména pedagogický výzkum je v ČR dlouhodobě nedostatečně podporován a tudíž chybí v některých oblastech důležitá data a nebo jsou jen dílčí v různých drobných výzkumech realizovaných pro jiné účely.

Podporován bude výzkum v oblasti sledování dopadů vybraných opatření vzdělávací politiky v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a připrava podkladů pro řešení problematických jevů, se kterými dosud vzdělávací politika systematicky nepracovala. Vzdělávací politika přichází s řadou opatření, která byla v nedávném období zavedena do praxe. Dopady těchto opatření ovšem nejsou ve všech případech systematicky sledovány. Zároveň ve vzdělávacím systému existují jevy, které jsou problematické, a dosud o nich nemáme dostatek informací, které by umožnily zacílení vzdělávací politiky.

Aktivita je dle tematického zaměření rozdělena na podaktivity. Žádost o podporu může obsahovat pouze jednu podaktivitu aktivity B. V každé z podaktivit aktivity B bude podpořen pouze jeden projekt a to ten s nejvyšším bodovým ohodnocením.

V každém projektu Aktivity B musí být zapojena veřejná vysoká škola podle zákona o vysokých školách, nebo subjekt splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce, a to v roli žadatele nebo partnera projektu.

5.1.2 Vyloučené aktivity

 • Soutěže
 • Aktivity vedoucí k technickému zhodnocení budov
 • Tvorba kurzů DVPP a CŽV

5.1.3 Cílová skupina

akademičtí pracovníci vzdělávající budoucí učitele (v textu vysokoškolští učitelé)
pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení (v textu učitelé)
veřejnost
Pracovníci škol a školských zařízení působící v oblasti vzdělávání.
Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol a školských zařízení.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní

5.1.5 Návaznost na strategie

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky1, Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.

Další podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.


V platné schválené verzi.

5.1.6 Udržitelnost

Nerelevantní

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizace je území České republiky, tedy území méně i více rozvinutých regionů.

6.2 Přípustné místo realizace

Území České republiky, dílčí aktivity (Studijní cesty / stáže do zemí EU / výzkumné stáže / účasti na konferencích) mohou být realizovány mimo území České republiky, a to na území EU2.


Po vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU je možné realizovat uvedené vybrané aktivity i v této zemi.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

V případě projektů se zvolenou aktivitou A jsou výdaje způsobilé ode dne úspěšného splnění první fáze hodnocení (tj. žádost o podporu splnila všechny náležitosti při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí).

V případě projektů se zvolenou aktivitou B jsou způsobilé výdaje, které vznikly nejdříve v den nabytí právní moci právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a pověření k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu.

Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období a lhůty pro předkládání Zpráv o realizaci (ZoR) projektu jsou upraveny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Pro projekty této výzvy platí, že část celkových způsobilých výdajů projektů bude vykazována formou nepřímých nákladů (viz kapitoly 8.7.4.1 a 8.7.4.3 v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část). Zbývající část celkových způsobilých výdajů představují přímé výdaje, jejichž způsobilost je prokazována prostřednictvím účetních, daňových a jiný dokladů.

Paušální sazba nepřímých nákladů je stanovena ve výši 40 % přímých způsobilých nákladů na zaměstnance za účelem pokrytí zbývajících způsobilých nákladů projektu.

7.4 Limity rozpočtu

Pro projekty této výzvy nejsou stanoveny žádné limity rozpočtu.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Podání žádosti o podporu3 probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP14+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy (https://opvvv.msmt.cz/aktualita/prehled-vzoru-prilohy-k-vyzvam.htm). Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.


Žádostí o podporu se rozumí žádost o poskytnutí dotace dle § 14 odst. 3 na základě výzvy dle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyjma oprávněných žadatelů OSS.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mají všichni žadatelé možnost konzultovat projektový záměr se zástupci Řídicího orgánu. Poskytovány budou maximálně 2 osobní konzultace na žadatele v časovém rozsahu maximálně 90 minut na jednu konzultaci. Výstupem konzultace bude doporučení Řídicího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Řídicí orgán“) vůči navrženému projektovému záměru.

Řídicí orgán bude poskytovat e-mailové konzultace prostřednictvím e-mailu: inoped@msmt.cz

E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.

 • Osobní konzultace se budou konat pouze v předem domluveném termínu a poskytovány budou jen do 31. 7. 2019.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě, popř. projektový záměr.
 • Dotazy / projektový záměr je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace na e-mail inoped@msmt.cz (nebude-li domluveno jinak).  
 • V případě, že žadatel nedodá seznam otázek / projektový záměr v požadovaném termínu, je v kompetenci kontaktní osoby Řídicího orgánu rozhodnout, zda se bude konzultace konat.
 • Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
 • V případě projektového záměru bude předmětem konzultace pouze posouzení souladu projektového záměru s výzvou, popř. způsobilost/nezpůsobilost požadovaných finančních prostředků či položek rozpočtu. Posouzení věcného obsahu projektu z hlediska jeho kvality a účelnosti, hospodárnosti a efektivity požadovaných finančních prostředků je výhradně předmětem věcného hodnocení a nebude na konzultacích ze strany Řídicího orgánu řešeno.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu, podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše.

8.3 Přílohy výzvy

 • Příloha č. 1 Indikátory
 • Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
 • Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

8.5 Ostatní ustanovení

MŠMT v průběhu procesu schvalování žádosti o dotaci uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4, a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla). Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část:

 • postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kapitole 5.4;
 • postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou uvedeny v kapitole 6.4;
 • postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 6.3;
 • postupy pro využití zásobníku náhradních projektů jsou uvedeny v kapitole 2 a 5.4.

Podpora je poskytována formou dotace. O konečné výši podpory rozhoduje MŠMT. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit.

V případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l rozpočtových pravidel, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Výše odvodů za porušení rozpočtové kázně za nedodržení stanovených podmínek budou uvedeny v právním aktu o  poskytnutí/převodu podpory.