Výzva č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Oddíly výzvy

15

Jsou pro projekty výzvy 077 stanoveny finanční milníky?

Ano, finanční milníky se stanoví pro každý projet zvlášť, a to v závislosti na délce trvání realizace projektu (blíže viz Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 5.2.5.1).  Výše finančních milníků pro stanovená období realizace projektu je uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory (dále jen „právní akt“). V případě, že příjemce ve stanoveném období nevyúčtuje výdaje alespoň ve výši stanoveného finančního milníku, bude nucen uhradit odvod (výše odvodů za nesplnění finančních milníků je stanovena v právním aktu). Výši finančních milníků uvedených v právním aktu lze v průběhu realizace projektu měnit. Podrobné informace k provádění změn výše finančních milníků jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitole 5.2.5.1.

14

Jaký je limit na nákup služeb u výzvy 077 Podpora dětí a žáků se SVP?

Pro projekty výzvy č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je v kap. 7.4 textu výzvy stanoven limit na položku rozpočtu Outsourcované služby – prostředky alokované v této položce mohou dosahovat maximálně 49 % z celkových způsobilých výdajů projektu. (Žadatel/příjemce je oprávněn pod položku rozpočtu Outsourcované služby vytvářet další podpoložky).

13

Existuje vzor šablony pro tréninkové programy (výzva 077)?

Ne, podoba zpracování programu je na žadateli.  

12

Lze se v rámci výzvy 077 zaměřit na programy supervizní podpory (nejsou metodicky ukotvené, ani akreditované)?

Ano, supervize pro učitele je v pořádku, lze ji realizovat i multioborově (učitelé často mají problém hovořit o problémech, otevřít se a sdělit své potřeby).

11

Lze z aktivity č. 3 výzvy 077 řešit specializační studium metodiků prevence?

Není to vyloučená aktivita, takovéto studium lze pro pedagogické pracovníky nakoupit, nicméně doporučujeme projekt doplnit ještě další aktivitou.

10

Je možné v rámci aktivity č. 2 výzvy 077 zřídit pozici „průvodce tranzitním programem“ tak, aby to byl stávající pracovník školy? Je efektivnější využít vlastní kapacity a po skončení projektu udržitelné, když ve škole vyškolený pracovník zůstane?

Ano, je možné zřídit požadovanou pozici a obsadit ji stávajícím pracovníkem školy, avšak za podmínky, že u tohoto pracovníka budou splněna pravidla pro maximální výši pracovního úvazku – tzn., celkový úvazek pracovníka, jemuž je hrazena mzda/plat/odměna z dohody z přímých výdajů projektu OP VVV, musí u subjektů zapojených do realizace projektu OP VVV v daném měsíci dosahovat maximálně 1,0 násobku fondu pracovní doby daného měsíce popř. maximálně 1,2 násobku fondu pracovní doby daného měsíce (blíže viz Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.2).

9

Je třeba se u aktivity č. 2, výzvy 077 držet věku 15-26 let pro zapojení dětí a žáků do vytvořených tranzitních programů?

Je možné zapojit děti a žáky i v nižším věku, záleží na nastavení a pojetí tranzitního programu.

8

Je možné jako cílovou skupinu ve výzvě 077 zapojit jen děti ze třídy samostatně zřízené pro děti a žáky se zdravotním postižením, nebo musí být zapojeny celé školy takto zřízené?

V rámci aktivity č. 2 můžete zapojit buď děti a žáky ve školách, nebo pouze třídách samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením.  

7

Jsou ve výzvě 077 způsobilé výdaje na spolupráci se sociálními službami a na nákup zařízení cvičného bytu v aktivitě č. 2?

Ano, obojí je způsobilé.

6

V přehledu relevantních příloh k žádosti o podporu do výzvy č. 77 je u všech dokumentů uvedena forma doložení "kopie prostá". Je nutné na těchto dokumentech mít podpisy statutárního zástupce?

Při podpisu finální verze Žádosti o podporu v MS2014+ stvrzuje statutární zástupce svým podpisem také pravdivost všech doložených příloh, není tedy třeba podepisovat každou z doložených příloh zvlášť.

5

Rádi bychom podali projekt v rámci výzvy 02_19_077. Máme zájem o povinně volitelnou aktivitu č. 2, ale narazili jsme v rámci specifické příručky na definici tranzitního programu, kde je uvedeno, že v tranzitních programech se zabýváme přechodem z jednoho životního období do druhého a je to určeno pro lidi, kteří potřebují individuální podporu, kdy se v praxi jedná o podporu pro lidi se zdravotním postižením. Dále pak ale následuje citace z publikace od Matouška, kde se mluví o tom, že se jedná o podporu pro mentálně handicapované. Zde bychom si rádi ujasnili možnou cílovou skupinu.

Dále by nás ohledně cílové skupiny zajímalo, kde najdeme věkové rozmezí přípustné pro vykazování indikátorů v rámci 5 16 11? V definici tranzitního programu je napsáno, že je dobré zapojit děti již před 14 rokem, ale na druhou stranu je v definici uvedeno, že často se jedná o přechod ze střední školy do práce.

V souladu s bodem 5.1.3 výzvy jsou povinnou cílovou skupinou pro aktivitu 2 "děti a žáci ve školách/třídách samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením a absolventi praktických škol jednoletých a dvouletých do jednoho roku po ukončení školní docházky". Tzn. nejedná se o zúžení jen na mentálně hendikepované, můžete do projektu zahrnout i žáky se smyslovými hendikepy či kombinovanými vadami. Pokud jde o věkové rozmezí - v rámci indikátoru 5 16 11 Počet dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření začleněných do vzdělávání budete vykazovat děti a žáky, kteří se do tranzitního programu zapojí a pro které byl zpracován individuální plán. Může jít jak o žáky ZŠ, tak SŠ (např. v případě škol, kde jsou dohromady škola základní a škola praktická a tranzitní program by provázaný a cílený na oba stupně). V Příručce pro žadatele a příjemce - specifická část je sice uvedeno, že v užším pojetí je tranzitní program pro mladé lidi potřebující podporu při přechodu do dospělého života a vstupu do zaměstnání, ale současně je zde uvedeno, že v širokém pojetí by nemělo začít později než ve 14 letech, což znamená možnost zapojit i žáky ZŠ.

4

V rámci textu samotné výzvy č. 77 se v bodě 3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování odkazuje na kapitolu 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce - obecná a specifická část, avšak v této kapitole není míra spolufinancování dále definována. Můžeme se tedy zeptat na její přesné znění?

Tabulka rozpadů zdrojů financování podle typu žadatele je uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část, kap. 8.1.5. na straně 128. Tabulka obsahuje i informace o míře spolufinancování projektů vlastními prostředky dle typů příjemců. Dokument je k dispozici u výzvy: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-077/dokumenty.htm.

3

Platí ve výzvě č. 77 limit 1,0 úvazku u žadatele a partnera? U aktivity č. 2 je povinné zapojení školy. Je možné použít výjimku v úvazku pro zapojené pedagogy na 1,2?

Ano, platí Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část, kap. 8.7.2, kde je uvedeno, že "Osoba, jejíž odměňování je i jen částečně hrazeno z prostředků projektu OP VVV může u všech subjektů (příjemce a partneři) zapojených do realizace projektu odpracovat v každém kalendářním měsíci maximálně počet hodin rovnající se 1,0násobku fondu pracovní doby daného měsíce – 1 úvazek (tj. součet veškerých odpracovaných hodin zaměstnance včetně případných DPP a DPČ u příjemce a partnerů nesmí překročit počet hodin fondu pracovní doby pro daný měsíc), a to ve všech kalendářních měsících po dobu realizace projektu OP VVV. Výjimka pro členy odborného týmu, tak jak je uvedeno v kap. 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce - obecná část (v součtu až 1,2násobku fondu pracovní doby daného měsíce) rovněž platí. Dále je potřeba brát zřetel na podmínku stanovenou v kap. 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část, kde je uveden souhrnný limit na FTE pro klíčové a excelentní zaměstnance/pracovníky.

Zároveň upozorňujeme, že administrativní tým je v této výzvě hrazen formou nepřímých nákladů viz Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná a specifická část, kap. 8.7.4.1 a kap. 8.7.4.3. Dodržení pravidel o maximální výši úvazků (1 nebo 1,2 násobek fondu pracovní doby) se kontroluje jen v rámci přímých osobních výdajů.

2

Může žadatel - škola se ZŠ a SŠ - ve výzvě č. 77 vybrat k realizaci dvě aktivity (KA2 pro odborné učiliště a KA3 pro základní školu), nebo podmínka ve výzvě ohledně jediné povinné aktivity platí i pro takto strukturovaný subjekt a žadatel si musí vybrat např. KA2 a tu realizovat na odborném učilišti a případně i na ZŠ?

Platí podmínka, že žadatel si pro svou žádost o podporu volí vždy jen 1 povinně volitelnou aktivitu, tzn., musíte si buď vybrat, na kterém vzdělávacím stupni budete tuto 1 aktivitu realizovat anebo ji dělat na všech/dvou vzdělávacích stupních atp. Pokud byste chtěli realizovat 2 povinně volitelné aktivity musíte předložit 2 žádosti o podporu (v každé bude 1 povinně volitelná aktivita).

1

Chtěli bychom se zapojit do výzvy č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Po prostudování metodického výkladu nám není zcela jasné financování administrativních pracovníků v projektu (finanční manažer, administrativní pracovník, příp. asistentka). Na tomto projektu se budou podílet zaměstnanci naší školy, kteří mají u nás pracovní úvazek 1,0. Je možno tyto zaměstnance zapojit do projektu s úvazkem 0,2 popřípadě zažádat o výjimku (abychom jim v naší organizaci nemuseli krátit původní úvazek 1,0)?

Administrativní tým je ve výzvě č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami hrazen formou nepřímých nákladů viz Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná a specifická část, kap. 8.7.4.1 a kap. 8.7.4.3. Nepřímé náklady nejsou předmětem administrativního ověřování ze strany ŘO, tzn., osobní výdaje na administrativní pracovníky nebudou pracovníky ŘO kontrolovány. Dodržení pravidel o maximální výši úvazků (1 nebo 1,2 násobek fondu pracovní doby) se kontroluje jen u pracovníků, u kterých jsou mzdové výdaje prokazovány v rámci přímých osobních výdajů. Pokud je pracovník projektu u příjemce a/nebo u partnera projektu zapojen do projektu pouze jako člen administrativního týmu, není celková výše úvazku takového pracovníka předmětem kontroly ze strany ŘO.

U pracovníků, kteří jsou v současnosti zapojeni u příjemce a/nebo partnera projektu pouze do administrativního týmu projektu výzvy č. 02_19_077 doporučujeme sledovat, zda nebudou zapojeni u příjemce a/nebo partnera projektu do projektu OP VVV, v němž by jim byla hrazena mzda (plat, odměna z dohody) v rámci přímých výdajů projektu. V takovém případě by při vyúčtovávání mzdy v rámci přímých výdajů byla prováděna kontrola dodržení maximální výše úvazků pracovníka, přičemž by bylo kontrolováno, zda daný pracovník nepřekročil maximální výši úvazku ve výši 1 popř. 1,2 násobku fondu pracovní doby u všech subjektů (příjemce a partneři) zapojených do realizace projektu, v němž jsou požadovány k proplacení přímé osobní výdaje. V tomto případě, by byl do celkového úvazku pracovníka zahrnut i úvazek který náleží k pracovním pozicím hrazených z nepřímých nákladů.

U pracovníků, kteří budou u příjemce a/nebo partnera projektu výzvy č. 02_19_077 zapojeni v projektu výzvy č. 02_19_077 pouze v administrativním týmu není potřebné žádat o výjimku na výši úvazku 1,2.