ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Oddíly výzvy

18

Je nutné žáky na praxi odměňovat?

Dle § 122 školského zákona je žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol poskytována odměna za produktivní činnost, a to tou osobou, u které je praxe realizována, ať jde o školu nebo zaměstnavatele. Za produktivní činnost se považuje činnost, která přináší příjem. Odměna za případnou produktivní činnost je povinnou náležitostí smlouvy mezi školou a zaměstnavatelem. Odměnu za odbornou praxi není nutné poskytovat ve všech případech, vždy je nutné posoudit, zda činnost vykonávaná žáky je produktivní ve smyslu školského zákona či nikoli. V případě, že odměna nebude sjednána, je nutné, aby existovaly podrobné záznamy o průběhu praxe, které umožní inspekci práce při případné kontrole posoudit, zda se nejedná o produktivní činnost.

17

Kdo odpovídá za škodu způsobenou žákem nebo žáku se speciálními vzdělávacími potřebami na pracovišti zaměstnavatele při transitním programu?

Za škodu způsobenou realizátorovi praxe odpovídá dle § 261 odst. 1 a § 391 odst. 1 zákoníku práce a dále dle § 2920 občanského zákoníku žák v rozsahu, v jakém je schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Poměrně mohou nést odpovědnost za škodu způsobenou žákem osoby, které nad ním zanedbaly dohled (§ 2921 občanského zákoníku). Pokud bude způsobena újma žákovi, bude zkoumáno zavinění ze strany zaměstnavatele s ohledem na jeho zákonné povinnosti a povinnosti v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Způsobená škoda a odpovědnost za ni musí být posuzována s ohledem na situaci a je zkoumáno zvlášť zavinění jednotlivých osob. Při zajištění odborné praxe organizací odlišnou od školy uzavírá škola s touto organizací smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání dle § 65 školského zákona.

16

Jakými právními normami se řídí tzv. praxe na pracovišti?

Odborná praxe je součástí praktického vyučování dle § 65 školského zákona. Další podmínky pro realizaci praktického vyučování upravuje na základě § 103 školského zákona vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. V §§ 12 a 15 vyhlášky č. 13/2005 Sb. jsou upraveny nezbytné náležitosti smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování, kterou uzavírá škola se zaměstnavatelem, u něhož bude praktické vyučování probíhat, a další podrobnosti. Ve smlouvě musí být stanoveny činnosti, které budou žáci vykonávat, místo konání praktického vyučování, časový rozvrh a opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, která musí být přijata. Dále je nutné stanovit podmínky spolupráce pověřeného zaměstnance školy a pověřeného zaměstnance zaměstnavatele při organizaci a řízení praktického vyučování na pracovišti. 

15

Jsou pro projekty výzvy 077 stanoveny finanční milníky?

Ano, finanční milníky se stanoví pro každý projet zvlášť, a to v závislosti na délce trvání realizace projektu (blíže viz Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 5.2.5.1).  Výše finančních milníků pro stanovená období realizace projektu je uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory (dále jen „právní akt“). V případě, že příjemce ve stanoveném období nevyúčtuje výdaje alespoň ve výši stanoveného finančního milníku, bude nucen uhradit odvod (výše odvodů za nesplnění finančních milníků je stanovena v právním aktu). Výši finančních milníků uvedených v právním aktu lze v průběhu realizace projektu měnit. Podrobné informace k provádění změn výše finančních milníků jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitole 5.2.5.1.

14

Jaký je limit na nákup služeb u výzvy 077 Podpora dětí a žáků se SVP?

Pro projekty výzvy č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je v kap. 7.4 textu výzvy stanoven limit na položku rozpočtu Outsourcované služby – prostředky alokované v této položce mohou dosahovat maximálně 49 % z celkových způsobilých výdajů projektu. (Žadatel/příjemce je oprávněn pod položku rozpočtu Outsourcované služby vytvářet další podpoložky).

13

Existuje vzor šablony pro tréninkové programy (výzva 077)?

Ne, podoba zpracování programu je na žadateli.  

12

Lze se v rámci výzvy 077 zaměřit na programy supervizní podpory (nejsou metodicky ukotvené, ani akreditované)?

Ano, supervize pro učitele je v pořádku, lze ji realizovat i multioborově (učitelé často mají problém hovořit o problémech, otevřít se a sdělit své potřeby).

11

Lze z aktivity č. 3 výzvy 077 řešit specializační studium metodiků prevence?

Není to vyloučená aktivita, takovéto studium lze pro pedagogické pracovníky nakoupit, nicméně doporučujeme projekt doplnit ještě další aktivitou.

10

Je možné v rámci aktivity č. 2 výzvy 077 zřídit pozici „průvodce tranzitním programem“ tak, aby to byl stávající pracovník školy? Je efektivnější využít vlastní kapacity a po skončení projektu udržitelné, když ve škole vyškolený pracovník zůstane?

Ano, je možné zřídit požadovanou pozici a obsadit ji stávajícím pracovníkem školy, avšak za podmínky, že u tohoto pracovníka budou splněna pravidla pro maximální výši pracovního úvazku – tzn., celkový úvazek pracovníka, jemuž je hrazena mzda/plat/odměna z dohody z přímých výdajů projektu OP VVV, musí u subjektů zapojených do realizace projektu OP VVV v daném měsíci dosahovat maximálně 1,0 násobku fondu pracovní doby daného měsíce popř. maximálně 1,2 násobku fondu pracovní doby daného měsíce (blíže viz Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.2).

9

Je třeba se u aktivity č. 2, výzvy 077 držet věku 15-26 let pro zapojení dětí a žáků do vytvořených tranzitních programů?

Je možné zapojit děti a žáky i v nižším věku, záleží na nastavení a pojetí tranzitního programu.

8

Je možné jako cílovou skupinu ve výzvě 077 zapojit jen děti ze třídy samostatně zřízené pro děti a žáky se zdravotním postižením, nebo musí být zapojeny celé školy takto zřízené?

V rámci aktivity č. 2 můžete zapojit buď děti a žáky ve školách, nebo pouze třídách samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením.  

7

Jsou ve výzvě 077 způsobilé výdaje na spolupráci se sociálními službami a na nákup zařízení cvičného bytu v aktivitě č. 2?

Ano, obojí je způsobilé.

6

V přehledu relevantních příloh k žádosti o podporu do výzvy č. 77 je u všech dokumentů uvedena forma doložení "kopie prostá". Je nutné na těchto dokumentech mít podpisy statutárního zástupce?

Při podpisu finální verze Žádosti o podporu v MS2014+ stvrzuje statutární zástupce svým podpisem také pravdivost všech doložených příloh, není tedy třeba podepisovat každou z doložených příloh zvlášť.

5

Rádi bychom podali projekt v rámci výzvy 02_19_077. Máme zájem o povinně volitelnou aktivitu č. 2, ale narazili jsme v rámci specifické příručky na definici tranzitního programu, kde je uvedeno, že v tranzitních programech se zabýváme přechodem z jednoho životního období do druhého a je to určeno pro lidi, kteří potřebují individuální podporu, kdy se v praxi jedná o podporu pro lidi se zdravotním postižením. Dále pak ale následuje citace z publikace od Matouška, kde se mluví o tom, že se jedná o podporu pro mentálně handicapované. Zde bychom si rádi ujasnili možnou cílovou skupinu.

Dále by nás ohledně cílové skupiny zajímalo, kde najdeme věkové rozmezí přípustné pro vykazování indikátorů v rámci 5 16 11? V definici tranzitního programu je napsáno, že je dobré zapojit děti již před 14 rokem, ale na druhou stranu je v definici uvedeno, že často se jedná o přechod ze střední školy do práce.

V souladu s bodem 5.1.3 výzvy jsou povinnou cílovou skupinou pro aktivitu 2 "děti a žáci ve školách/třídách samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením a absolventi praktických škol jednoletých a dvouletých do jednoho roku po ukončení školní docházky". Tzn. nejedná se o zúžení jen na mentálně hendikepované, můžete do projektu zahrnout i žáky se smyslovými hendikepy či kombinovanými vadami. Pokud jde o věkové rozmezí - v rámci indikátoru 5 16 11 Počet dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření začleněných do vzdělávání budete vykazovat děti a žáky, kteří se do tranzitního programu zapojí a pro které byl zpracován individuální plán. Může jít jak o žáky ZŠ, tak SŠ (např. v případě škol, kde jsou dohromady škola základní a škola praktická a tranzitní program by provázaný a cílený na oba stupně). V Příručce pro žadatele a příjemce - specifická část je sice uvedeno, že v užším pojetí je tranzitní program pro mladé lidi potřebující podporu při přechodu do dospělého života a vstupu do zaměstnání, ale současně je zde uvedeno, že v širokém pojetí by nemělo začít později než ve 14 letech, což znamená možnost zapojit i žáky ZŠ.

4

V rámci textu samotné výzvy č. 77 se v bodě 3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování odkazuje na kapitolu 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce - obecná a specifická část, avšak v této kapitole není míra spolufinancování dále definována. Můžeme se tedy zeptat na její přesné znění?

Tabulka rozpadů zdrojů financování podle typu žadatele je uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část, kap. 8.1.5. na straně 128. Tabulka obsahuje i informace o míře spolufinancování projektů vlastními prostředky dle typů příjemců. Dokument je k dispozici u výzvy: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-077/dokumenty.htm.

3

Platí ve výzvě č. 77 limit 1,0 úvazku u žadatele a partnera? U aktivity č. 2 je povinné zapojení školy. Je možné použít výjimku v úvazku pro zapojené pedagogy na 1,2?

Ano, platí Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část, kap. 8.7.2, kde je uvedeno, že "Osoba, jejíž odměňování je i jen částečně hrazeno z prostředků projektu OP VVV může u všech subjektů (příjemce a partneři) zapojených do realizace projektu odpracovat v každém kalendářním měsíci maximálně počet hodin rovnající se 1,0násobku fondu pracovní doby daného měsíce – 1 úvazek (tj. součet veškerých odpracovaných hodin zaměstnance včetně případných DPP a DPČ u příjemce a partnerů nesmí překročit počet hodin fondu pracovní doby pro daný měsíc), a to ve všech kalendářních měsících po dobu realizace projektu OP VVV. Výjimka pro členy odborného týmu, tak jak je uvedeno v kap. 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce - obecná část (v součtu až 1,2násobku fondu pracovní doby daného měsíce) rovněž platí. Dále je potřeba brát zřetel na podmínku stanovenou v kap. 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část, kde je uveden souhrnný limit na FTE pro klíčové a excelentní zaměstnance/pracovníky.

Zároveň upozorňujeme, že administrativní tým je v této výzvě hrazen formou nepřímých nákladů viz Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná a specifická část, kap. 8.7.4.1 a kap. 8.7.4.3. Dodržení pravidel o maximální výši úvazků (1 nebo 1,2 násobek fondu pracovní doby) se kontroluje jen v rámci přímých osobních výdajů.

2

Může žadatel - škola se ZŠ a SŠ - ve výzvě č. 77 vybrat k realizaci dvě aktivity (KA2 pro odborné učiliště a KA3 pro základní školu), nebo podmínka ve výzvě ohledně jediné povinné aktivity platí i pro takto strukturovaný subjekt a žadatel si musí vybrat např. KA2 a tu realizovat na odborném učilišti a případně i na ZŠ?

Platí podmínka, že žadatel si pro svou žádost o podporu volí vždy jen 1 povinně volitelnou aktivitu, tzn., musíte si buď vybrat, na kterém vzdělávacím stupni budete tuto 1 aktivitu realizovat anebo ji dělat na všech/dvou vzdělávacích stupních atp. Pokud byste chtěli realizovat 2 povinně volitelné aktivity musíte předložit 2 žádosti o podporu (v každé bude 1 povinně volitelná aktivita).

1

Chtěli bychom se zapojit do výzvy č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Po prostudování metodického výkladu nám není zcela jasné financování administrativních pracovníků v projektu (finanční manažer, administrativní pracovník, příp. asistentka). Na tomto projektu se budou podílet zaměstnanci naší školy, kteří mají u nás pracovní úvazek 1,0. Je možno tyto zaměstnance zapojit do projektu s úvazkem 0,2 popřípadě zažádat o výjimku (abychom jim v naší organizaci nemuseli krátit původní úvazek 1,0)?

Administrativní tým je ve výzvě č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami hrazen formou nepřímých nákladů viz Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná a specifická část, kap. 8.7.4.1 a kap. 8.7.4.3. Nepřímé náklady nejsou předmětem administrativního ověřování ze strany ŘO, tzn., osobní výdaje na administrativní pracovníky nebudou pracovníky ŘO kontrolovány. Dodržení pravidel o maximální výši úvazků (1 nebo 1,2 násobek fondu pracovní doby) se kontroluje jen u pracovníků, u kterých jsou mzdové výdaje prokazovány v rámci přímých osobních výdajů. Pokud je pracovník projektu u příjemce a/nebo u partnera projektu zapojen do projektu pouze jako člen administrativního týmu, není celková výše úvazku takového pracovníka předmětem kontroly ze strany ŘO.

U pracovníků, kteří jsou v současnosti zapojeni u příjemce a/nebo partnera projektu pouze do administrativního týmu projektu výzvy č. 02_19_077 doporučujeme sledovat, zda nebudou zapojeni u příjemce a/nebo partnera projektu do projektu OP VVV, v němž by jim byla hrazena mzda (plat, odměna z dohody) v rámci přímých výdajů projektu. V takovém případě by při vyúčtovávání mzdy v rámci přímých výdajů byla prováděna kontrola dodržení maximální výše úvazků pracovníka, přičemž by bylo kontrolováno, zda daný pracovník nepřekročil maximální výši úvazku ve výši 1 popř. 1,2 násobku fondu pracovní doby u všech subjektů (příjemce a partneři) zapojených do realizace projektu, v němž jsou požadovány k proplacení přímé osobní výdaje. V tomto případě, by byl do celkového úvazku pracovníka zahrnut i úvazek který náleží k pracovním pozicím hrazených z nepřímých nákladů.

U pracovníků, kteří budou u příjemce a/nebo partnera projektu výzvy č. 02_19_077 zapojeni v projektu výzvy č. 02_19_077 pouze v administrativním týmu není potřebné žádat o výjimku na výši úvazku 1,2.