ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

30. srpna 2019 - 27. listopadu 2019

Celkový objem

500 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

189 mil. Kč

Předložené žádosti

700 mil. Kč

Vyřazené žádosti

511 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Výzva podpoří aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků škol při realizaci tranzitních programů nebo ucelených programů připravujících na samostatný způsob života, jejichž cílem je pomoci mladým lidem získat zkušenosti v oblasti pracovního života a zvýšit jejich šance na získání zaměstnání po ukončení školní docházky, a to prostřednictvím systematické práce zaměřené na rozvoj klíčových pracovních a sociálních dovedností, které zároveň odpovídají i potřebám zaměstnavatelů. Současně budou podpořeni pedagogičtí pracovníci při práci s dětmi s problémovým chováním a psychosociální emoční zátěží, a to prostřednictvím vzdělávání a metodické podpory. Výzva umožní i rozšíření spektra služeb školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy vedoucích k prevenci institucionalizace a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 2 - Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí
 • IP 3 – Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání
SC 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

1.3 Číslo výzvy

02_19_077

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy1)

Druh výzvy
Kolová výzva
1)

komplementární výzva (k výzvě č. 86 Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“, PO2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, IP 10 - Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu, SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení)

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

19. 8. 2019

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

30. 8. 2019

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

30. 8. 2019, od 14 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

27. 11. 2019, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
18 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

500 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů pro aktivitu 1 a 2, případně 5: 3 000 000 Kč
Minimální výše výdajů pro aktivitu 1 a 3: 5 000 000 Kč
Minimální výše výdajů pro aktivitu 1 a 4: 20 000 000 Kč
Maximální výše výdajů pro všechny aktivity: 70 000 000 Kč

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex post financování v případě žadatelů OSS a PO OSS (vyjma PO MŠMT) a ex ante financování v případě všech ostatních oprávněných žadatelů.

3.5 Výše 1. zálohové platby

U způsobu financování ex ante dle bodu 8.1.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část bude výše první zálohové platby maximálně 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Konkrétní výše první zálohové platby bude pro každý projekt stanovena individuálně s přihlédnutím k finančnímu plánu uvedenému v žádosti o podporu a bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou definovány v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Aktivita č. 2 – Podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů a ucelených programů připravujících na samostatný způsob života

Podpora nenaplňující znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie bude poskytnuta za předpokladu, že bude na úrovni projektu (u žadatele a partnerů s finančním příspěvkem) vyloučeno kumulativní naplnění znaků veřejné podpory. Více informací viz kapitola 15 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Aktivita č. 3: Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblastech: prevence a stabilizace problémového chování dětí a žáků, managementu třídy, rozvoje psychosociálních kompetencí, seberegulace a práce s emocemi, rozvoje kompetencí pro včasné rozpoznání ohrožených dětí a mezioborovou spolupráci v podpoře duševního zdraví dětí a péče o vlastní duševní zdraví

Podpora bude poskytnuta v režimu slučitelné veřejné podpory v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

Aktivita č. 4: Transformace současného modelu služeb školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči do služeb prevence a včasné intervence s cílem prevence institucionalizace a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy

Podpora nenaplňující znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie bude poskytnuta za předpokladu, že bude na úrovni projektu (u žadatele a partnerů s finančním příspěvkem) vyloučeno kumulativní naplnění znaků veřejné podpory. Více informací viz kapitola 15 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Aktivita č. 5 – Zpracování návrhů na úpravu Rámcových vzdělávacích programů pro obor vzdělání praktická škola jednoletá a dvouletá

Podpora nenaplňující znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie bude poskytnuta za předpokladu, že bude na úrovni projektu (u žadatele a partnerů s finančním příspěvkem) vyloučeno kumulativní naplnění znaků veřejné podpory. Více informací viz kapitola 15 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Výčet oprávněných žadatelů je dále vymezen dle podporovaných aktivit.

Pro aktivitu č. 1, 2, 3 a volitelnou aktivitu č. 5 jsou oprávněnými žadateli:

 • právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení;
 • školy a školská zařízení, které jsou zřízené MŠMT (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku);
 • vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, kterými jsou:
  • spolek, vyjma pobočného spolku,
  • ústav,
  • obecně prospěšná společnost,
  • nadace nebo nadační fond,
  • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba

a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost;

 • organizační složky státu;
 • příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví (dále jen „MZ“)1;
 • příspěvkové organizace zřízené MŠMT;
 • územní samosprávné celky;
 • příspěvkové organizace územních samosprávných celků;
 • zájmová sdružení právnických osob nebo spolky – mikroregion.

Pro aktivitu č. 1 a 4 jsou oprávněnými žadateli:

 • příspěvkové organizace zřízené MZ2;
 • příspěvkové organizace zřízené MŠMT;
 • vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Žádost o podporu PO MZ může být podána pouze v případě, že bude vypsána výzva ze strany MZ.

Žádost o podporu PO MZ může být podána pouze v případě, že bude vypsána výzva ze strany MZ.

4.2 Partnerství

Žadatelé mohou projekt realizovat samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.

Oprávněný partner musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Pravidla a podmínky partnerství jsou uvedeny v kapitole 13 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Oprávnění partneři:

 • subjekty vymezené v bodě 4.1 výzvy pro všechny aktivity výzvy;
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu v případě aktivit č. 1, 3 a 4.

5 Věcné zaměření

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Realizované aktivity s dopadem na fyzické osoby musí v relevantních případech zohledňovat genderovou rovnost.

Povinné aktivity:

Pro projekty připravované v rámci výzvy Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je povinná aktivita:

Aktivita č. 1: Řízení projektu

Každý žadatel je povinen tuto aktivitu v žádosti o podporu uvést jako samostatnou klíčovou aktivitu s názvem například: Řízení projektu/Management projektu/Projektové řízení apod. Popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 5.2.4.

Povinně volitelné aktivity:

Žadatel volí pro svou žádost o podporu vždy pouze jednu povinně volitelnou aktivitu označenou číslem 2, 3 a 4. Podrobná specifikace povinně volitelných aktivit je uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4.2.

IP 2, SC 1 - Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání

Aktivita č. 2: Podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů a ucelených programů připravujících na samostatný způsob života

Cílem aktivity je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů nebo ucelených programů připravujících na samostatný způsob života prostřednictvím metodické a mentorské podpory při zavádění do výuky.

Dílčí alokace na projekty se zvolenou povinně volitelnou aktivitou č. 2 a volitelnou aktivitu č. 5: 300 000 000 Kč

IP 3, SC 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Aktivita č. 3: Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblastech: prevence a stabilizace problémového chování dětí a žáků, managementu třídy, rozvoje psychosociálních kompetencí, seberegulace a práce s emocemi, rozvoje kompetencí pro včasné rozpoznání ohrožených dětí, mezioborovou spolupráci v podpoře duševního zdraví dětí a péče o vlastní duševní zdraví

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti podpory duševního zdraví dětí a žáků (zejména v tématech prevence a stabilizace problémového chování, managementu třídy3, práce se sociálním klimatem školní třídy, rozvoje psychosociálních kompetencí, seberegulace a práce s emocemi, rozvoje kompetencí pro včasné rozpoznání ohrožených dětí, mezioborovou spolupráci v podpoře duševního zdraví dětí a péče o vlastní duševní zdraví), a to prostřednictvím vzdělávání, výměny zkušeností a mentoringu.

Dílčí alokace na projekty se zvolenou povinně volitelnou aktivitou č. 3: 130 000 000 Kč

IP 3, SC 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Aktivita č. 4: Transformace současného modelu služeb školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči do služeb prevence a včasné intervence s cílem prevence institucionalizace a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy.

Cílem je vytvoření systému služeb vedoucích k prevenci umisťování dítěte do systému institucionální výchovy a předcházení nařízení ústavní nebo ochranné výchovy, nastavení a propojení systémové spolupráce mezi všemi zainteresovanými subjekty pracujícími s dítětem – klientem střediska výchovné péče a jeho rodinou. Přesun služeb ústavního charakteru do služeb v komunitě. Zkracování délky pobytu dětí v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy prostřednictvím vyšší míry spolupráce ústavů s rodiči dítěte s již nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou.

Ve fázi věcného hodnocení schvalovacího procesu budou bonifikovány projekty mající dopad (spádovost dle vyhlášky č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních) na více než uvedený minimální počet krajů.

Dílčí alokace na projekty se zvolenou povinně volitelnou aktivitou č. 4: 70 000 000 Kč

Volitelné aktivity:

IP2, SC1 - Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání

Aktivita č. 5: Zpracování podkladů obsahujících konkrétní návrhy na úpravu relevantních pasáží Rámcových vzdělávacích programů pro obor vzdělání praktická škola jednoletá a dvouletá

Aktivitu lze zvolit pouze při výběru povinně volitelné aktivity č. 2 Podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů a ucelených programů připravujících na samostatný způsob života. Volitelnou aktivitu nelze zvolit při výběru jiné povinně volitelné aktivity a nelze ji realizovat samostatně.


3 Více viz Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část, kapitola č. 2 Definice používaných pojmů.

5.1.2 Vyloučené aktivity

 • tvorba krátkodobých a střednědobých kurzů DVPP4;
 • aktivity vedoucí k technickému zhodnocení budov5,
 • aktivity vedoucí k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • aktivity vedoucí k zařazení a setrvávání dětí a žáků do/v systému ústavní výchovy a ochranné výchovy,
 • speciálně pedagogická, psychologická diagnostika dětí a žáků vedoucí k zařazování a setrvávání dětí a žáků do/ve tříd/třídách a škol/školách určených pro vzdělávání dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření, ani do zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Pro účely výzvy jsou za krátkodobé a střednědobé kurzy považovány kurzy s hodinovou dotací 30 a méně hodin.

Pojem technické zhodnocení je definován § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

5.1.3 Cílová skupina2)

veřejnost
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.
Pracovníci škol a školských zařízení působící v oblasti vzdělávání.
Děti a žáci ve školách/třídách samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením a absolventi praktických škol jednoletých a dvouletých do jednoho roku po ukončení školní docházky – povinná cílová skupina pro aktivitu č. 2.
Děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže.
Klienti středisek výchovné péče a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči.
Osoby podílející se na výchově dítěte (dále jen „rodiče“)
Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení (v textu „učitelé“).
Pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb.
Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol a školských zařízení.
2)

Další podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.3 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Klienti středisek výchovné péče a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči - Pro účely aktivity č. 4 této výzvy je možné jako cílovou skupinu zahrnout také nezaopatřené osoby ve smyslu zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

Rodiče - Do této cílové skupiny lze zahrnout i jiné formy péče o dítě dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, hlava III, § 928 až 975.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní

5.1.5 Návaznost na strategie

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky8, Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2019 – 2020, Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
Další podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.


8 V platné schválené verzi.

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území České republiky

6.2 Přípustné místo realizace

Území České republiky. Stáže, studijní pobyty, workshopy, jichž se účastní zástupci odborného realizačního týmu, případně cílová skupina pedagogických pracovníků/pracovníků organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, mohou být realizovány i mimo území České republiky, a to na území EU9 nebo na území Norska a Švýcarska.


9 Po vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU je možné realizovat uvedené vybrané aktivity i v této zemi.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Pro projekty, které realizují povinně volitelnou aktivitu č. 3, jsou způsobilé výdaje, které vznikly nejdříve v den nabytí právní moci právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Od tohoto dne může žadatel začít projekty fyzicky realizovat.

Pro projekty této výzvy, které realizují povinně volitelnou aktivitu č. 2 nebo 4, případně volitelnou aktivitu č. 5, jsou způsobilé výdaje, které vznikly nejdříve 1. 1. 2020.

Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období a lhůty pro předkládání Zpráv o realizaci projektu jsou upraveny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 7.1.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Celkové způsobilé výdaje obsahují tyto kategorie výdajů:

 • přímé výdaje, které jsou prokazovány doložením účetních, daňových a jiný dokladů;
 • nepřímé náklady, které nejsou prokazovány doložením účetních, daňových a jiných dokladů.

Výše nepřímých nákladů se stanoví dle bodu 1 kapitoly 8.7.4.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

Další informace ke způsobu vykazování výdajů je uvedena v kapitolách 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 8.7.4.1 a 8.7.4.3 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.4 Limity rozpočtu

Položka rozpočtu Outsourcované služby – maximálně 49 % z celkových způsobilých výdajů.

Kapitola rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – investiční – maximálně 25 % z celkových způsobilých výdajů. Tento limit je relevantní pouze pro projekty, které obsahují povinně volitelnou aktivitu č. 2 nebo povinně volitelnou aktivitu č. 2 v kombinaci s volitelnou aktivitou č. 5. Pro projekty obsahující povinně volitelnou aktivitu č. 3 nebo 4 nejsou investiční výdaje způsobilým výdajem projektu.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Podání žádosti o podporu10 probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu včetně příloh musí být předložena v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP14+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy (https://opvvv.msmt.cz). Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Řídicí orgán“) je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.


10 Žádostí o podporu se rozumí žádost o poskytnutí dotace dle § 14 odst. 3 na základě výzvy dle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyjma oprávněných žadatelů OSS.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě, příp. projektový záměr se zástupci Řídicího orgánu.

Poskytovány budou maximálně 2 konzultace na žadatele v časovém rozsahu maximálně 60 minut na jednu konzultaci. Výstupem konzultace bude doporučení Řídicího orgánu vůči navrženému projektovému záměru.

Řídicí orgán bude poskytovat e-mailové konzultace prostřednictvím e-mailu: svp@msmt.cz

 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení e-mailu.
 • Konzultace se budou konat pouze v předem domluveném termínu.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě, popř. projektový záměr. Formu a rozsah konzultace určí Řídicí orgán na základě zaslaných podkladů.
 • Dotazy / projektový záměr je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace na e-mail svp@msmt.cz (nebude-li domluveno jinak).
 • V případě, že žadatel nedodá seznam otázek / projektový záměr v požadovaném termínu je v kompetenci Řídicího orgánu určit, zda se bude konzultace konat.
 • Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
 • V případě projektového záměru bude předmětem konzultace pouze posouzení souladu projektového záměru s výzvou, popř. způsobilost/nezpůsobilost nákladů/výdajů či položek rozpočtu. Posouzení věcného obsahu projektu z hlediska jeho kvality a účelnosti, hospodárnosti a efektivity plánovaných výdajů je výhradně předmětem věcného hodnocení a nebude na konzultacích ze strany Řídicího orgánu řešeno.
 • Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách https://opvvv.msmt.cz/seminare.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách OP VVV u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše. Pravidla pro změnu výzvy jsou uvedena v kapitole 5.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

8.3 Přílohy výzvy

 • Příloha č. 1 Indikátory
 • Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
 • Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

8.5 Ostatní ustanovení

MŠMT v průběhu procesu schvalování žádosti o dotaci uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4, a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část:

 • postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kapitole 5.4;
 • postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou uvedeny v kapitole 6.4;
 • postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 6.3;
 • postupy pro využití zásobníku náhradních projektů jsou uvedeny v kapitole 2 a 5.4.

Podpora je poskytována formou dotace nebo formou finančních prostředků zařazených do rozpočtu výdajů OSS. O konečné výši podpory rozhoduje MŠMT. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit.

V případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Výše odvodů za porušení rozpočtové kázně za nedodržení stanovených podmínek budou uvedeny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.