ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

19. března 2020 - 31. srpna 2020

Celkový objem

200 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

0 mil. Kč

Předložené žádosti

141 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

200 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_20_079 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF IV

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených na evropské úrovni z Horizontu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, které jsou uvedené v „no-money“ seznamu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, podpora kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi, rozvoj komunikace a spolupráce. Podpořeny budou pouze projekty European Fellowships.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

1.2.1 Specifický cíl

SC 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

1.3 Číslo výzvy

02_20_079

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt se zjednodušenou formou vykazování nákladů

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva
Komplementární výzva
Horizont 2020

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

19. 3. 2020

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

19. 3. 2020, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 8. 2020, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 6. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
12 měsíců
Maximální délka:
40 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu1)

200 000 000 Kč

1)

Alokace na výzvu může být v případě potřeby navýšena Řídicím orgánem.

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: neurčeno

Maximální výše výdajů: 100 000 000 Kč

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex-ante

3.5 Výše 1. zálohové platby

Výše první zálohové platby je stanovena na max. 50 % celkových způsobilých výdajů projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou upraveny v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a  příjemce – obecná část a v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a  příjemce – specifická část.

Oprávnění žadatelé:

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI2 (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků, atd.).

Omezení výzvy:

Žadatel musí mít sídlo na území ČR.

Každý subjekt může z této výzvy získat pouze jednu podporu zaměřenou na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu prostřednictvím mezinárodních mobilit výzkumných, pracovníků. Řízení poskytovatel povede ve věci první podané žádosti žadatele, řízení o dalších žádostech v pořadí poskytovatel zastaví pro bezpředmětnost žádostí. Další řízení o poskytnutí podpory může být vedeno s jedním žadatelem po vyřazení první žádosti z procesu schvalování. 


Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)

4.2 Partnerství

Partnerství není v této výzvě umožněno.

5 Věcné zaměření

Výzva podporuje kvalitní projekty, které byly v roce 2019 předloženy do výzvy Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020–MSCA-IF–2019), byly Evropskou komisí hodnoceny kladně, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny a dostaly se tedy na tzv. seznam no money projektů. Výzva podporuje pouze projekty European Fellowships.

Žádost obsahující takový projekt se nesmí obsahově lišit od žádosti schválené v Horizontu 2020 – MSCA-IF včetně zachování hostitelské organizace.

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Aktivita č. 1: Podpora „no money“ projektů MSCA – příjezdy do ČR

Aktivita č. 2: Podpora „no money“ projektů MSCA – výjezdy z ČR

Podpůrný nástroj: Podpora rodiny výzkumného pracovníka

Podpůrný nástroj nemůže být samostatnou aktivitou projektu, vždy se váže k aktivitě č. 1 nebo č. 2.

Obsahem aktivit jsou zejména vědecko-výzkumné pobyty zaměstnanců příjemce – tzv. mobility, v případě aktivity č. 2 rovněž návratová fáze. Doba realizace mobility (tj. čistého pracovního pobytu výzkumného pracovníka) se musí pohybovat v rozmezí minimálně 12 měsíců a maximálně 24 měsíců.

Pro aktivitu č. 2 Podpora „no money“ projektů MSCA - výjezdy z ČR je stanovena povinná návratová fáze. Návratová fáze musí trvat 6 měsíců a vztahuje se vždy k jednotlivým mobilitám.

Podporované aktivity jsou blíže definovány v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Rozdíly mezi podmínkami podpory z výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV v OP VVV a podpory z výzev Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships v Horizontu 2020 jsou uvedeny níže.

Obecně platné rozdíly:

 • Oprávněným žadatelem/příjemcem ve výzvě Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV je vždy organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) se sídlem na území ČR.
 • Projekt bude ve výzvě Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV realizován formou individuálního projektu se zjednodušeným vykazováním nákladů.
 • Žadatel/příjemce ve výzvě Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV je povinen spolufinancovat projekt dle metodiky Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020, více viz kapitola 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.
 • Náklady na jednotlivé mobility jsou stanoveny dle zařazení jednotlivých výzkumných pracovníků na juniorskou či seniorskou pozici.

Další rozdíly platné pouze pro aktivitu č. 2: Podpora „no money“ projektů MSCA výjezdy z ČR:

 • Výzkumný pracovník musí být ve výzvě Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV zaměstnancem žadatele/příjemce.
 • Ve všech aktivitách výjezdů z ČR je nutné realizovat povinnou návratovou fázi v délce 6 měsíců.

5.1.2 Vyloučené aktivity

 • Samostatná aktivita Řízení projektu.
 • Realizace projektů předložených do Horizontu 2020- MSCA- Global fellowships
 • Pokud je v mobilitě výzkumného pracovníka zakomponován krátkodobý secondment (jak umožnují podmínky Horizontu 2020 – MSCA-IF), který neodpovídá podmínkám stanoveným Řídicím orgánem pro oblast veřejné podpory, není tuto aktivitu možné podpořit. Není umožněno secondment z celé aktivity vyjmout, tj. celá aktivita je nezpůsobilá k financování z OP VVV.
 • Běžná výuka v době realizace mobility.

5.1.3 Cílová skupina

pracovníci výzkumných organizací

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) – výzva přispívá ke klíčové oblasti změn B Zvýšení kvality výzkumu, konkrétně B. 1. 2 Zvýšit mezinárodní otevřenost veřejného výzkumu ČR, typové aktivitě Podpora mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků ve VaV a studentů a zároveň klíčové oblasti změn D Lepší dostupnost lidských zdrojů v počtu i kvalitě pro inovační podnikání, výzkum a vývoj, konkrétně D. 3. 3 Zvýšit atraktivitu výzkumné kariéry a kvalitu přípravy budoucích výzkumných pracovníků, typové aktivitě Posílení mezinárodní mobility v evropském výzkumném prostoru (ERA).

Další podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Území České republiky, vybrané aktivity projektu mohou být realizovány i mimo území České republiky, a to na území EU i mimo EU3.


Pouze země asociované k H2020 a Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část (viz. Kapitola 5.2.4). Současně platí, že poskytnutá podpora je neinvestičního charakteru.

Časová způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 8.7.1. Fyzickou realizaci projektu je možné zahájit nejdříve v den vyhlášení výzvy v IS KP14+. Podporu na aktivitu nelze poskytnout, pokud byla aktivita ukončena nebo plně provedena dříve, než byl vydán právní akt o poskytnutí/převodu podpory, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoliv.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období a lhůty pro předkládání Zpráv o realizaci projektu jsou upraveny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Celkové způsobilé výdaje budou vykazovány zjednodušenou formou vykazování – Standardní stupnice jednotkových nákladů. Upřesňující informace jsou uvedeny v kapitole 8.6.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Podání žádosti o podporu4 probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce. Relevantní přílohy je možné doložit i v anglickém či slovenském jazyce, blíže je specifikováno v kapitole 18.10 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18.10. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici na webových stránkách u vyhlášené výzvy (https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy), vybrané přílohy jsou ke stažení také v IS KP14+. Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.


Žádostí o podporu se rozumí žádost o poskytnutí dotace dle § 14 odst. 3 na základě výzvy dle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyjma žadatelů OSS.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dílčí otázky se zástupci Řídicího orgánu.

 • Konzultační e-mail pro dotazy k výzvě: dotazyMSCA@msmt.cz
 • Žadatelé mohou rovněž konzultovat dílčí otázky se zástupci Řídicího orgánu osobně. Poskytována bude maximálně 1 osobní konzultace na jednoho žadatele (IČO) v časovém rozsahu maximálně 60 minut. Osobní konzultace se budou konat pouze v termínu předem domluveném na výše uvedeném e-mailu. Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě. Předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu. Dotazy ke konzultaci je nutné zaslat nejpozději pět pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak).
 • Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách https://opvvv.msmt.cz/seminare.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách OP VVV u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří v době zveřejnění změny výzvy již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše. Pravidla pro změnu výzvy jsou uvedena v kapitole 5.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

8.3 Přílohy výzvy

 • Příloha č. 1 Indikátory
 • Příloha č. 2 Kritéria pro hodnocení projektů
 • Příloha č. 3 Přehled hodnot korekčních koeficientů

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1005517.htm.

8.5 Ostatní ustanovení

MŠMT v průběhu procesu schvalování žádosti o podporu uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4, a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část:

 • postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kapitole 5.4;
 • postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou uvedeny v kapitole 6.4;
 • postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 6.3;
 • postupy pro využití zásobníku náhradních projektů jsou uvedeny v kapitole 2 a 5.4.

Podpora je poskytována formou dotace nebo formou finančních prostředků zařazených do rozpočtu výdajů OSS. O konečné výši podpory rozhoduje MŠMT. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků).

V případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Výše odvodů za porušení rozpočtové kázně při nedodržení podmínek stanovených pro realizaci projektu budou uvedeny v právním aktu o  poskytnutí/převodu podpory.