ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

31. března 2020 - 29. června 2021

Celkový objem

2 788 mil. Kč

Hodnocené žádosti

20 mil. Kč

Podpořené žádosti

2 768 mil. Kč

Předložené žádosti

2 788 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

58 mil. Kč

Datum aktualizace

14. ledna 2022

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?

Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů.

Souběžná realizace projektu Šablony II a Šablony III

Kvůli mimořádné situaci a možnému prodloužení realizace projektů z II. vlny šablon může dojít k částečné souběžné realizaci projektů ze Šablon II a III. Ta je možná za podmínky, že nebudou v projektech souběžně realizovány stejné aktivity.

Jaká je výše finanční podpory?

 • Alokace výzvy: 3 066 800 000 Kč
  • Méně rozvinuté regiony: 2 788 200 000 Kč
  • Více rozvinuté regiony: 278 600 000 Kč
 • Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
 • Maximální výše výdajů: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků
  x 1 500 Kč); zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč na žadatele

Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Povinná aktivita (pro MŠ i ZŠ):

 • Projektový den ve výuce
 • Šablona dle výsledků dotazníkového šetření

Podpora ICT vzdělávání

 • Cílem šablony je zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT technologií včetně možnosti nákupu tabletů či notebooků a jejich dlouhodobé využití ve výuce.
 • Šablona obsahuje několik variant podle délky realizace – škola obdrží finanční prostředky na realizaci šablony a nákup zařízení v takové výši, jak dlouho plánuje aktivitu realizovat.
 • Stejně jako v Šablonách II platí podmínka podpory minimálně 10 žáků a pořízení minimálně 10 mobilních zařízení.
 • Aktivitu je možné zvolit až do hodnoty dosahující poloviny maximální výše finanční podpory pro daný subjekt.

Díky této aktivitě si v Šablonách II pořídilo více než 3 500 škol a školských zařízení v součtu více než 57 tisíc počítačů nebo tabletů. Na aktivitu směřovalo téměř 619 milionů korun.

Další volitelné aktivity:

 • Personální šablony: školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog, chůva a školní kariérový poradce
 • Vzdělávání pedagogů: tandemová výuka, sdílení zkušeností prostřednictvím návštěv a nová šablona zahraničních stáží
 • Projektový den mimo školu, kluby pro žáky, doučování, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 31. 3. 2020 do vyčerpání alokace, nejpozději do 29. 6. 2021 do 14:00 hod.

 

Pro žadatele a příjemce je k dispozici konzultační linka na čísle +420 234 814 777 (Po – Pá 9:00 – 15:00). Pro e-mailové dotazy je určena adresa: dotazyZP@msmt.cz.

Další informace

Aktualizace vzoru přílohy žádosti o podporu Prokázání vlastnické struktury

Řídicí orgán informuje žadatele o aktualizaci vzoru přílohy žádosti o podporu „Prokázání vlastnické struktury“, a to v souvislosti s novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (tzv. „AML zákon“), a s účinností zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. V dokumentu byla rozšířena výjimka v dokládání části I přílohy pro subjekty, které skutečného majitele nemají na základě § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů. Konkrétně se jedná o tyto subjekty, které mohou být oprávněnými žadateli či partnery v OP VVV:

 • školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,
 • církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti,
 • obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je ČR, kraj nebo obec,
 • právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech ČR, kraj nebo obec.

Část II přílohy zůstává beze změny.  

Aktualizovaný vzor přílohy Prokázání vlastnické struktury je relevantní pro žadatele, kteří podávají žádost o podporu po 1. červnu 2021. Dokument je pro žadatele k dispozici ke stažení na webové stránce příslušné výzvy a v dokumentech v IS KP14+.  


Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvy Šablony III č. 02_20_080 (MRR) a č. 02_20_081 (VRR) v prioritní ose 3. Přílohy výzev jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00:00 hodin.