Jak postupovat v případě nesouhlasu s postupem Řídicího orgánu OP VVV v procesu schvalování projektu

Řídicí orgán OP VVV dne 23. 9. 2016 zveřejňuje informace týkající se kompetencí Přezkumné komise pro posuzování podaných připomínek k podkladům ŘO OP VVV v procesu schvalování projektů (dále jen „přezkumná komise“) dle Pravidel pro žadatele a příjemce – verze 4.

V souladu s Jednotným metodickým prostředím a řídicí dokumentací OP VVV je pro žádost o přezkum využíván pojem připomínky k podkladům v procesu schvalování projektů.

 

V průběhu procesu schvalování projektů má žadatel možnost vyjádřit nesouhlas s postupem Řídicího orgánu OP VVV (dále jen „ŘO OP VVV“) formou tzv. připomínek k podkladům (dále jen „připomínky“). Připomínky může žadatel podat v návaznosti na každou fázi procesu schvalování projektu, ve které nebyl úspěšný (tj. obdržel depeši o negativním výsledku dané fáze procesu schvalování). Podané připomínky posuzuje přezkumná komise, složená minimálně ze tří stálých členů z řad zástupců OP VVV. Pokud přezkumná komise shledá připomínky jako důvodné nebo částečně důvodné, provede ŘO OP VVV nezbytná opatření k nápravě, např. zařadí projekt zpět do procesu schvalování (v případě chybného hodnocení), vyřadí hodnotitele z databáze hodnotitelů (v případě prokázání podjatosti/střetu zájmu hodnotitele) apod.

Jak může žadatel podat připomínky k podkladům v procesu schvalování projektů

Žadatel podává připomínky elektronicky prostřednictvím IS KP14+ (na formuláři nazvaném Žádost o přezkum rozhodnutí). Každý žadatel je oprávněn podat připomínky maximálně jednou v návaznosti na každou fázi procesu schvalování, ve které nebyl úspěšný, a to do 15 kalendářních dní ode dne doručení interní depeše obsahující oznámení o negativním výsledku dané fáze procesu schvalování.

Žadatel ve svém podání musí jasně stanovit/odůvodnit, proč podává připomínku k postupům ŘO  OP VVV a s  hodnocením/vypořádáním kterých konkrétních kritérií nesouhlasí. Svoje stanovisko musí doložit jednoznačnými a objektivními důkazy. Doporučeno je také uvést, jakého výsledku se podáním připomínky domáhá. 

Kterým připomínkám nebude vyhověno

 ŘO OP VVV nevyhoví připomínkám, pokud nesplňují některou z výše uvedených podmínek, jsou zmatečné (není zřejmé, čeho se žadatel domáhá nebo proti kterému z hodnotitelů svoji připomínku vznáší) nebo jsou podané po stanoveném termínu. Dále nebude vyhověno připomínkám, které směřují proti nedoporučení k financování z důvodu nedostatečné finanční alokace výzvy, z důvodu podpory dříve podaných žádostí o podporu (v případě průběžných výzev) nebo z důvodu podpory žádostí o podporu, které ve věcném hodnocení obdržely vyšší počet bodů (v případě kolových výzev).

Nelze také vyhovět připomínkám, které směřují proti obsahu komentáře/odůvodnění stanoviska hodnotitele, resp. hodnoticí nebo výběrové komise, pokud tento komentář/odůvodnění koresponduje s platnými právními a obdobnými normami či metodickými předpisy OP VVV nebo nepoukazuje na zřejmou chybu v odůvodnění/stanovisku hodnotitele, resp. hodnoticí nebo výběrové komise.

Podrobné informace o připomínkách k podkladům v procesu schvalování projektů naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.