ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vláda schválila Operační program Jan Amos Komenský pro nové programové období 2021–2027

Praha, 4. října 2021 – Vláda České republiky na svém dnešním zasedání schválila Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský pro nové období 2021–2027. Jedná se o zásadní krok, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský posune k další fázi vyjednávání s Evropskou komisí. První výzvy by mohly být vyhlášeny v polovině roku 2022. Žadatelé budou moci v novém programovém období čerpat přibližně 90 miliard korun.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) navazuje na úspěchy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který umožnil získávat evropské dotace v období 2014–2020.

Hlavním cílem OP JAK pro programové období 2021–2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce. Struktura OP JAK sestává ze dvou věcných priorit. První priorita je zaměřena na podporu oblasti výzkumu a vývoje. Druhá priorita cílí na podporu všech úrovní vzdělávání – od předškolního až po terciární vzdělávání.

Pro operační program je vyčleněna celková alokace 90 mld. Kč, z toho 43 mld. Kč je určeno na podporu výzkumu a vývoje, 19 mld. Kč na vysoké školství a 28 mld. Kč na regionální školství.

OP JAK je intenzivně připravován již od roku 2019. V loňském roce došlo k zahájení tzv. neformálního dialogu s Evropskou komisí, v jehož rámci probíhají negociace mezi členskými státy a Evropskou komisí týkající se konkrétnějšího zaměření operačních programů. Poslední kolo tohoto neformálního dialogu proběhne 18. října 2021. Poté bude OP JAK předložen Evropské komisi k zahájení tzv. formálního dialogu. Nutnou podmínkou pro zahájení tohoto kroku je právě schválení OP JAK vládou.

Finální schválení OP JAK se očekává v prvním kvartálu roku 2022. Následně bude svoláno první zasedání Monitorovacího výboru OP JAK, jehož úkolem bude zejména projednat a schválit Harmonogram výzev OP JAK s cílem co nejrychleji vyhlásit první výzvy.  

Nominační proces pro platformy OP JAK bude zahájen do konce října 2021.  V souladu s principem partnerství budou k nominaci svých zástupců vyzváni relevantní partneři pro oblast vzdělávání a výzkumu. Konkrétně se jedná o Monitorovací výbor OP JAK, Plánovací komisi programu hlavní, Plánovací komisi programu pro Prioritu 1 a Plánovací komisi programu pro Prioritu 2.

Schválený Programový dokument OP JAK (2021–2027) je k dispozici ZDE.

Bližší informace o OP JAK jsou uvedeny v záložce 2021+.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

 

Internetové stránky:

opvvv.msmt.cz
www.msmt.cz 

E-mail: opjak@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/