ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Veřejná podpora v OP VVV

ŘO OP VVV zveřejnil Metodiku vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VVV, verze 3 (dále jen „Metodika“). Cílem Metodiky je stanovení základních pravidel vykazování kapacity pro účely prokázání čistě vedlejšího charakteru hospodářských činností výzkumných organizací/výzkumných infrastruktur podpořených z prostředků OP VVV ve smyslu bodu 20 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01, dále též „Rámec“). Metodika s ohledem na široké spektrum příjemců, rozdílné typy projektů i specifické charakteristiky jednotlivých projektů a odvětví umožňuje příjemcům/partnerům OP VVV výběr z několika možností, a to jak pro vymezení daného subjektu (relevant entity), tak pro volbu metody výpočtu celkové kapacity.

 

 

Hlavní změny, které byly v Metodice oproti verzi 2 provedeny:

  • Byla doplněna úprava vykazování hospodářských činností dle bodu 207 Sdělení Komise o pojmu státní podpora pro vzdělávací infrastrukturu, pro níž se uplatní identické postupy jako pro hospodářské činnosti dle bodu 20 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.
  • Byla upravena formulace týkající se podmínky schválení jiné metody Řídicím orgánem OP VVV.
  • Byla doplněna nová kapitola 6. Výjimky z předkládání výpočtu s podmínkami pro vynětí z povinnosti předkládat Přehled hospodářského využití podpořených kapacit, jako je tomu již v OP VaVpI (tj. přehled se nepředkládá, pokud u příjemce/partnera ve vykazovaném období byl již všechen dlouhodobý majetek podpořený z projektu OP VVV (např. přístroje a plochy) plně odepsán/vyřazen z majetku a/nebo již neexistují pracovní místa, která byla podpořena z projektu OP VVV).
  • Dále byly zapracovány i další změny, které vycházejí ze zkušeností ŘO OP VVV při ověřování dat za roky 2016-2018 (např. zjednodušení při výpočtu kapacity dle času využití zdrojů – nemusí se vypočítávat vážený průměr, stačí použít podíl nákladů na hospodářskou činnost na celkových nákladech).

Jedná se pouze o formální úpravu Metodiky a doplnění informací, které jsou již příjemcům podpory známy z předchozích let vykazování, samotný princip vykazování se nikterak nemění.

ŘO OP VVV upozorňuje, že v souladu s Metodikou je ověření plnění bodu 20 Rámce vyžadováno jak od příjemce, tak rovněž od jednotlivých partnerů projektu s finančním příspěvkem, kterým byla podpora poskytnuta mimo režim veřejné podpory na nehospodářské činnosti v souladu s kapitolou 2.1.1 Rámce. Požadované údaje jsou za partnery předkládány prostřednictvím příjemce daného projektu. Samostatné ověření hospodářského využití partnera se nepředpokládá v případě, kdy příjemce předkládá výpočet podílu za celý projekt včetně partnerů.

V případě příjemců/partnerů, kteří mají více projektů se stejně vymezeným daným subjektem (relevant entity), postačí předložení příloh Přehledu hospodářského využití pouze v rámci jednoho projektu. U zbývajících projektů postačí uvedení odkazu na údaje předložené u daného projektu.

ŘO OP VVV upozorňuje, že v souladu s požadavky auditního orgánu Ministerstva financí ČR je jakoukoliv metodu, která je odlišná od některé z metod uvedených v kapitolách 3.1 až 3.3 Metodiky, nutno považovat za tzv. „jinou metodu“. Tuto „jinou metodu“ je nezbytné podrobně popsat společně s uvedením důvodů pro její využití a předem projednat s ŘO OP VVV za účelem ověření její dostatečnosti pro prokázání kritérií bodu 20 Rámce (viz kapitola 3.4 Metodiky).“

Zároveň byl zveřejněn aktualizovaný vzor přílohy ZoR/ZoU: Přehled hospodářského využití podpořených kapacit. Vzory příloh ZoR/ZoU jsou k dispozici v Dokumentaci pro žadatele a příjemce/Vzory dokumentů OP VVV/Přehled vzorů – Přílohy monitorovacích zpráv/Vzory příloh pro všechny výzvy.“

Předpokládané režimy podpory v OP VVV (veřejná podpora)

Evropské právo poskytování podpory ze státních či jiných veřejných rozpočtů, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, obecně zakazuje, protože ze své podstaty znamená zvýhodnění v tržním prostředí a je proto nežádoucím jevem který deformuje hospodářskou soutěž. Poskytování takovéto výhody zakládá tzv. veřejnou podporu. Existují však výjimky či zvláštní režimy, které za předem daných podmínek poskytnutí veřejné podpory umožňují (jedná se například o tzv. blokové výjimky, podporu malého rozsahu/de minimis či služby obecného hospodářského zájmu). Taxativní výčet forem veřejné podpory neexistuje a každý případ musí být posuzován individuálně.

Analyza_VP_OPVVV_V4.pdf Analyza_VP_OPVVV_V4.pdf (299,35 KB)

 

Dokumenty

Veřejná podpora v OP VVV

PDF
673,9 kB
Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VVV verze 3
03.07.2020 14:28
Stáhnout

PDF
637 kB
Methodology of reporting economic activities in terms of State aid under OP RDE, version 3
29.07.2020 10:44
Stáhnout

PDF
851,2 kB
Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VVV verze 2
03.01.2018 14:09
Stáhnout

PDF
683,1 kB
Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VVV
03.01.2018 14:11
Stáhnout

PDF
299,3 kB
Předpokládané režimy podpory v OP VVV (veřejná podpora)
03.01.2018 14:12
Stáhnout