ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Pre-screening strategických projektů

 

V souvislosti s přípravou budoucí kohezní politiky a s potřebou identifikovat významné projektové záměry s předstihem tak, aby bylo možné zahájit jejich případnou realizaci již na samém počátku programového období 2021–2027, zveřejňuje Řídicí orgán OP VVV výzvu k předkládání indikativních projektových fiší (záměrů) strategických projektů v oblasti výzkumu a terciárního vzdělávání, jejichž celková předpokládaná finanční náročnost přesáhne 1 mld. Kč a které by výzkumné organizace či vysoké školy měly zájem realizovat v následujícím programovém období.

Za strategický projekt je považován takový projekt, který svou věcnou náplní reaguje na systémové nedostatky v oblasti výzkumu a terciárního vzdělávání, naplňuje zásadním způsobem strategie či priority na národní úrovni s podstatným evropským přesahem nebo je svou povahou unikátní a jeho realizace je v přímém zájmu České republiky.

Pre-screening je zaměřen na projekty, jejichž předmětem jsou činnosti nehospodářské povahy a jejichž financování z veřejných prostředků nezakládá veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

Projektové fiše (podepsané statutárním orgánem předkladatele) přijímá ŘO OP VVV na adrese prescreeningopvvv@msmt.cz, a to do 31. března 2019 včetně. Spolu s touto výzvou k předkládání projektových fiší zveřejňuje ŘO i závaznou strukturu požadovaných informací k předkládaným projektovým záměrům (ke stažení níže), ke kterým mohou být v případě potřeby doplněny přílohy nepřesahující v součtu 8 MB. Projektové fiše musí být v případě zapojení partnerů doplněny souhlasným stanoviskem statutárního orgánu všech partnerů, u nichž je předpokládána finanční účast (podíl) na realizaci projektu. Ve zmíněném stanovisku (např. formou Letter of Intent) partnerská organizace jednoznačně potvrdí svůj souhlas se zapojením do projektu. 

Zaslané projektové fiše  budou zhodnoceny z pohledu jejich potenciálu a naplňování potřeb České republiky i z jejich evropské dimenze (viz příloha Hodnoticí formulář níže – pouze pro informaci). Po jejich věcném posouzení na úrovni Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude seznam doporučených strategických projektů předložen vládě. Výsledkem bude indikativní seznam strategických projektů v oblasti výzkumu a terciárního vzdělávání reflektující aktuální potřeby České republiky v těchto oblastech.

Další kroky budou podniknuty v návaznosti na vyjednávání budoucího programového období, spuštění nových operačních programů a vyhlášení relevantních výzev.

Tento pre-screening může přispět jak k formování budoucího nastavení operačního programu pro období 2021–2027, tak může být podkladem pro budoucí financování strategických projektů z prostředků operačních programů Evropské unie.

Veškeré dotazy týkající se vyhlášeného pre-screeningu strategických projektů je možné zasílat na adresu prescreeningopvvv@msmt.cz.


Aktuální informace k pre-screeningu strategických projektů

ŘO OP VVV zveřejňuje aktuální informace o pre-screeningu strategických projektů. V pre-screeningu bylo předloženo 47 projektových záměrů v celkovém objemu přesahujícím 97 mld. Kč. V současné době probíhá hodnocení předložených fiší z pohledu jejich věcného nastavení i strategičnosti pro ČR. Konečné výsledky pre-screeningu budou známy po projednání vládou ČR přibližně koncem tohoto roku.    


Závěry pre-screeningu strategických projektů

V pátek 29. listopadu 2019 Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uzavřela projednávání bodu tzv. pre-screeningu státních strategických projektů. Na základě diskusí na třech předešlých jednáních se Rada rozhodla, že nebude schvalovat seznam úspěšných projektových fiší na základě posouzení MŠMT ani se k němu vyjadřovat, ale že definuje na jejich základě prioritní tematické oblasti. RVVI doporučila tyto oblasti zohlednit při přípravě budoucího programového období. Provedený pre-screening tak poslouží pro analýzu absorpční kapacity.

MŠMT pro informaci zveřejňuje přehled projektových fiší a závěry jejich věcného a strategického posouzení, a to včetně rozčlenění do tří kategorií projektů: 1. doporučené (v obou typech hodnoceních získaly minimálně 70 bodů z možných 100 ), 2. nedoporučené (alespoň v jednom typu hodnocení nedosáhly hranice 70 bodů z možných 100), 3. vyřazené (z důvodu nesplnění nezbytných formálních náležitostí).

 

 

Dokumenty

Pre-screening strategických projektů

XLSX
171,4 kB
Závazná struktura informace o připravovaném projektu
10.01.2019 16:16
Stáhnout

XLSX
194 kB
Hodnoticí formulář
10.01.2019 16:16
Stáhnout

PDF
240 kB
Nejčastěji kladené dotazy k Pre-screeningu strategických projektů
15.03.2019 08:25
Stáhnout