ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Analýza ne/využitelnosti finančních nástrojů pro oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání

Analýza byla realizována společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

Cílem analýzy bylo posoudit využití finančních nástrojů v současném OP VVV a vymezit základní kroky/činnosti pro jejich úspěšné zavedení. 

Analýza ne/využitelnosti FN pro oblast VVV - zveřejněno dne 18. 4. 2017

Analýza se zaměřila především na tato stěžejní témata:

  • potvrzení či vyvrácení vhodnosti využití finančních nástrojů v rámci jednotlivých prioritních os, resp. specifických cílů ve schváleném programovém dokumentu OP VVV;
  • určení vhodných typů projektů, které by svým charakterem bylo možné financovat návratnými formami podpory;
  • prověření celkové připravenosti a případného způsobu napojení OP VVV, resp. MŠMT, na implementaci finančních nástrojů a s tím související kroky.

V rámci Analýzy bylo požadováno provedení níže uvedených činností:

  • analyticky vyhodnotit relevanci finančních nástrojů u všech prioritních os, resp. specifických cílů OP VVV a k nim definovaným aktivitám (v podobě požadavků kladených na standardní předběžná posouzení finančních nástrojů);
  • provést komparativní analýzu s využitím zkušeností z aplikací finančních nástrojů v nejméně třech dalších zemích s podobným potenciálem pro výzkum, vývoj a vzdělávání jako má Česká republika (dále jen „ČR“) – tj. nabídka a poptávka financování pro dané segmenty v uplynulých letech ve vybraných zemích, zkušenosti těchto příjemců s dosavadními formami podpory včetně definování bariér;
  • definovat konkrétní typy příjemců OP VVV, kteří na základě celkové analýzy prostředí výzkumu, vývoje a vzdělávání v ČR, jsou nejlépe připraveni na využití finančních nástrojů včetně vyhodnocení předpokládané realizace finančních nástrojů těmito příjemci. V rámci této činnosti Objednatel předpokládá intenzivní komunikaci Zhotovitele s jednotlivými typy příjemců OP VVV při zpracování výstupů. Tato komunikace bude doložena výkazy uskutečněných prací;
  • definovat konkrétní typy projektů OP VVV, na základě kterých by bylo možné pilotně ověřit fungování finančních nástrojů, kde bude tato forma podpory navrhována;
  • vymezit přínosy a možná rizika využití finančních nástrojů v OP VVV s důrazem na plnění nastavených cílů a indikátorů;
  • vymezit kroky nezbytné k úspěšnému zavedení finančních nástrojů do oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání.

Na základně výstupu bude MŠMT disponovat validními informacemi o potenciální existenci tržních selhání a možnostech využití finančních nástrojů. To umožní v budoucnu řešit mezery nejen na trhu, ale i navrhnout priority pro alokování veřejných prostředků v oblastech vzdělávání, výzkumu a vývoje. Následně bude možné začít řešit problematiku celkového financování vzdělávání, výzkumu a vývoje, a odpovídajícím způsobem navrhnout samotnou investiční strategii.