Předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OP VVV

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zveřejňuje dne 23. 4. 2018 „Předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020“.

Předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020 (Předběžné posouzení) bylo realizováno společností Deloitte Advisory, s.r.o. v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Cílem Předběžného posouzení bylo vymezit, zda OP VVV obsahuje oblasti podpory, které jsou vhodné pro zapojení finančních nástrojů. Z výsledků předběžného posouzení je patrné, že v rámci OP VVV existují dva specifické cíle (SC), které vykazují dostatečný potenciál pro pilotní testování finančního nástroje a to:

  • SC 2.1.1 - Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce;
  • SC 2.1.5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

Dodavatele podrobil výše uvedené oblasti plné tržní analýze a byl pro ně specifikován i nejvhodnější finanční nástroj ve formě zvýhodněného úvěru. Podrobnější informace k navrhovanému finančnímu nástroji jsou uvedeny v přiloženém souboru  Závěrečná zpráva OP VVV MŠMT.

Řídicí orgán OP VVV bude nyní postupovat v souladu s rámcovým harmonogram uvedeným v Předběžném posouzení. Prvotním krokem bude rozhodnutí Řídicího orgánu o podobě implementační struktury a příprava veřejné zakázky na správce finančního nástroje v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zahájení čerpání finančních prostředků z finančního nástroje je předpokládáno v průběhu roku 2019.