ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OP VVV

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zveřejňuje dne 23. 4. 2018 „Předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020“.

Předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020 (Předběžné posouzení) bylo realizováno společností Deloitte Advisory, s.r.o. v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Cílem Předběžného posouzení bylo vymezit, zda OP VVV obsahuje oblasti podpory, které jsou vhodné pro zapojení finančních nástrojů. Z výsledků předběžného posouzení je patrné, že v rámci OP VVV existují dva specifické cíle (SC), které vykazují dostatečný potenciál pro pilotní testování finančního nástroje a to:

  • SC 2.1.1 - Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce;
  • SC 2.1.5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

Dodavatel podrobil výše uvedené oblasti plné tržní analýze a byl pro ně specifikován i nejvhodnější finanční nástroj ve formě zvýhodněného úvěru. Podrobnější informace k navrhovanému finančnímu nástroji jsou uvedeny v přiloženém souboru  Závěrečná zpráva OP VVV MŠMT.

Na základě pokračující implementace OP VVV, realokace finančních prostředků z prioritní osy 2 a posunu začátku implementace finančních nástrojů (FN) došlo v OP VVV ke změně návrhu podmínek, za kterých by mohly být finanční nástroje realizovány. Dodavatel proto zpracoval analýzu aktuálního stavu trhu a na základě získaných dat posoudil proveditelnost plánovaného finančního nástroje v nových podmínkách po změně alokace a časového harmonogramu pro implementaci finančního nástroje.

Výstupem výše uvedené analýzy je přiložený soubor Externí posouzení proveditelnosti plánovaného finančního nástroje v OP VVV, kde dodavatel explicitně uvádí, že se situace na trhu od finalizace ex-ante posouzení využití FN v OP VVV změnila. Za stávající situace je úspěšná implementace finančního nástroje (v porovnání s původním stavem) ohrožena riziky, jejichž významnost i pravděpodobnost se zvýšila.

ŘO OP VVV se na základě výše uvedené analýzy a po důkladném zohlednění veškerých souvisejících rizik a aktuálního stavu implementace OP VVV rozhodl nepokračovat v implementaci FN v OP VVV.

ŘO OP VVV má nyní povinnost zajistit aktualizaci ex-ante analýzy (Předběžné posouzení pilotního využití FN v OP VVV) dle článku 37 odst. 2 Obecného nařízení, kde bude uvedeno, že FN nebudou realizovány v OP VVV, nicméně jejich pilotní ověření je plánováno v rámci programového období 2021 – 2027 v Operačním programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Informace o OP JAK jsou dostupné na záložce 2021 ZDE.