ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

RIS3 strategie ČR

Co je RIS3 strategie?

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen „Národní RIS3 strategie“ z anglického „Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation“) je strategický dokument, jehož smyslem je efektivní zacílení finančních prostředků – evropských, národních, krajských a soukromých – na aktivity vedoucí k posílení inovační kapacity ČR a do prioritně vytyčených perspektivních oblastí – tzv. domén inteligentní specializace – s cílem plně využít znalostní potenciál a podpořit tak snižování nezaměstnanosti a posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Inteligentní specializace je koncept pro posilování konkurenceschopnosti již od regionální úrovně. Základem konceptu je identifikace a následné rozvíjení silných a perspektivních stránek každého regionu a zároveň identifikace slabých míst nebo problémů inovačního systému a následný design a realizace opatření na jejich řešení. Identifikace priorit i návrhy opatření vznikají na základě principu tzv. podnikatelského objevování nových příležitostí (dále jen „entrepreneurial discovery proces“; „EDP“). Jedná se o formulaci priorit v rámci partnerství sestávajícího ze zástupců všech sfér, tzv. triple helix, tj. výzkumných a vzdělávacích institucí, státní správy a především podnikatelského sektoru jako nositele konkurenceschopnosti ekonomiky.

Příprava a implementace RIS3 strategie je jednou z tzv. ex ante kondicionalit pro čerpání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESIF“) na oblast výzkumu, vývoje a inovací v programovém období 2014– 2020, a jedná se tedy o nutnou předběžnou podmínku ve smyslu usnesení vlády č. 182 z r. 2014 pro relevantní operační programy včetně OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“).

Gesce nad Národní RIS3 strategií

Na základě usnesení vlády č. 809 z roku 2013 bylo přípravou Národní RIS3 strategie původně pověřeno MŠMT, v jehož gesci vznikla Strategie ve své první verzi – ta byla schválena vládou ČR dne 8. prosince 2014 a stala se jedním z nástrojů implementace Národní politiky VaVaI.

Řízení Národní RIS3 strategie následně přešlo na základě usnesení č. 1028/2014 k 1. lednu 2015 pod Úřad vlády ČR, Sekci místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace. V patronátu tohoto gestora byly na základě požadavku Evropské komise během r. 2015 a poloviny r. 2016 dopracovány konkrétní části Národní RIS3 strategie vztahující se především k řízení, implementaci a rozpočtovému výhledu. Zároveň byla dopracována i její návrhová část na základě výstupů z pokročilejší fáze EDP.

Tento proces, tedy identifikace a postupné zpřesňování prioritních perspektivních oblastí/témat VaVaI, probíhal kontinuálně a řízeně pod patronátem Úřadu vlády – v rámci tzv. Národních inovačních platforem, tj. několika odvětvově/oborově zaměřených pracovních skupin sdružujících v souladu s konceptem RIS3 aktéry ze všech sfér triple helix (VaV a vzdělávacích institucí, státní správy a zejm. podnikatelského sektoru).

Aktualizovaná Národní RIS3 strategie, zpřesněná na základě těchto pokročilých fází EDP, byla schválena vládou ČR dne 11. července 2016. Dokument byl následně schválen i Evropskou komisí a RIS3 ex-ante kondicionalita byla dne 29. září 2016 oficiálně uznána v ČR za splněnou.

Usnesením vlády České republiky ze dne 14. března 2018 č. 168 bylo s účinností k 1. dubnu 2018 schváleno převedení agendy Národní RIS3 strategie z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo průmyslu a obchodu – Sekci technologií 4.0. Povinnosti uložené bývalému místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace, včetně řízení národních inovačních platforem tímto usnesením přešly na ministra průmyslu a obchodu.

Kontaktní osoba pro agendu Národní RIS3 strategie: pověřená vedoucí oddělení strategie S3 - Mgr. Klára Slanařová (slanarova@mpo.cz, tel. 224 855 189).

Více informací k řízení a implementaci Národní RIS3 strategie viz web gestora - MPO: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/.

Vazba OP VVV na Národní RIS3 strategii

Výzvy OP VVV zaměřené na podporu VaVaI (podobně jako relevantní výzvy operačních programů OP PIK, OP Praha – Pól růstu, či TA ČR) jsou povinny se RIS3 strategií řídit a slouží jako jeden z hlavních nástrojů její implementace.

Pro výzvy OP VVV vyhlašované před datem 11. července 2016 je relevantní první verze Národní RIS3 strategie (schválená vládou ČR dne 8. prosince 2014) – ke stažení ZDE.

Pro výzvy vyhlašované po datu 11. července 2016 je již relevantní její aktualizovaná verze (schválená vládou ČR dne 11. července 2016) – ke stažení ZDE.

Regionální dimenze Národní RIS3 strategie je zajišťována 14 krajskými přílohami, které zpřesňují národní priority v návaznosti na specifika výzkumného a inovačního potenciálu daného kraje. Krajské přílohy Národní RIS3 strategie jsou v gesci krajské samosprávy a byly schváleny příslušnými krajskými zastupitelstvy všech 14 krajů ČR již v průběhu roku 2014, v průběhu programového období budou následně pravidelně aktualizovány. K dispozici ke stažení jsou na webových stránkách krajských úřadů jednotlivých krajů. Stručně jsou však zpřehledněny i v materiálech uvedených v následující sekci tohoto webu (v tvz. Podkladovém materiálu pro implementaci RIS3 strategie v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – pro jednotlivé výzvy).

MPO jako gestor Národní RIS3 strategie dále každoročně zpracovává Implementační plán Národní RIS3 strategie, který je pravidelně předkládán pro informaci vládě. Plnění Národní RIS3 strategie je dále též předmětem evaluace (více viz web gestora Národní RIS3 strategie – MPO: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/).

Přístup OP VVV k zacílení výzev dle Národní RIS3 strategie (tzv. vertikalizace výzev)

Přístup jednotlivých výzev k Národní RIS3 strategii se liší vždy s ohledem na charakter/věcnou podstatu konkrétní výzvy. Přístup jednotlivých výzev je popsán v dokumentech uváděných v následujících odstavcích, přičemž je nutné odlišit výzvy vyhlašované v níže uvedených dvou obdobích:

Toto se jmenovitě týká těchto 11 výzev vázaných ex-ante kondicionalitou, které jsou dvojí povahy – buďto tzv. horizontální nebo tzv. vertikalizované:

 

  • Výzvy vyhlášené po schválení aktualizace Národní RIS3 strategie (tedy po datu 11. 7. 2016) se již řídí pravidly popsanými v dokumentu Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie. Tento materiál jde zpracováván ŘO OP VVV ve spolupráci s MPO (dříve s Úřadem vlády ČR) a je vždy specificky upraven pro konkrétní vertikalizovanou výzvu – ke stažení na následujících odkazech pro jednotlivé vertikalizované výzvy:

 

Pro výzvy Předaplikační výzkum a Předaplikační výzkum pro ITI je Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie k dispozici ke stažení ZDE, vzor přílohy projektové žádosti, ve které je soulad projektu s Národní RIS3 strategií žadatelem deklarován, je ke stažení ZDE.

Pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků je Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie k dispozici ke stažení ZDE, vzor přílohy projektové žádosti, ve které je soulad projektu s Národní RIS3 strategií žadatelem deklarován, je ke stažení ZDE.

Pro výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI je Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie k dispozici ke stažení ZDE, vzor přílohy projektové žádosti, ve které je soulad projektu s Národní RIS3 strategií žadatelem deklarován, je ke stažení ZDE.

Pro výzvu Teaming II je Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie k dispozici ke stažení ZDE, vzor přílohy projektové žádosti, ve které je soulad projektu s Národní RIS3 strategií žadatelem deklarován, je ke stažení ZDE.

Pro výzvu Předaplikační výzkum pro ITI II je Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie k dispozici ke stažení ZDE, vzor přílohy projektové žádosti, ve které je soulad projektu s Národní RIS3 strategií žadatelem deklarován, je ke stažení ZDE.