ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

SEA

SEA je povinnost posoudit vlivy operačních programů na životní prostředí a veřejné zdraví. Posuzování těchto vlivů je v evropské legislativě stanoveno Směrnicí 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí. V českém právním řádu upravuje tuto povinnost zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Co je SEA?

SEA je povinnost posoudit vlivy operačních programů na životní prostředí a veřejné zdraví. Posuzování těchto vlivů je v evropské legislativě stanoveno Směrnicí 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí. V českém právním řádu upravuje tuto povinnost zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Hlavním cílem SEA je hodnocení environmentální situace v území působení operačního programu, vyhodnocení jeho dopadů na životní prostředí a určení podmínek realizace OP VVV v souladu s požadavky ochrany životního prostředí.

Na základě řádného výběrového řízení byl OP VVV posuzován projektovým týmem společnosti RADDIT consulting.

Posouzení vlivů OP VVV na životní prostředí a veřejné zdraví má 2 hlavní výstupy:

Průběžná doporučení, připomínky a návrhy, ex-ante poskytnutá předkladateli a zpracovatelům OP VVV, určená pro případné úpravy a doplnění tohoto programu (úpravy textu, alternativy řešení, opatření na snižování vlivů na životní prostředí, atd.).

Dokumentace samotného Vyhodnocení vlivů OP VVV na životní prostředí a veřejné zdraví, rozsahem a obsahem respektující požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, včetně závěrů zjišťovacího řízení, formulovaných Ministerstvem životního prostředí (MŽP).

Projednávání dokumentu OP VVV bylo oficiálně zahájeno zveřejněním koncepce, dokumentem popisujícím obsah operačního programu, dotčené území a předpokládané vlivy OP VVV na životní prostředí a veřejné zdraví. Proces byl završen vydáním stanoviska Ministerstva životního prostředí (MŽP), které bylo vydáno na základě dokumentu Vyhodnocení vlivů OP VVV na životní prostředí a veřejné zdraví, a které bylo použito jako jeden z podkladů při projednávání OP VVV vládou ČR.

Informace týkající se SEA ve vztahu k OP VVV jsou průběžně zveřejňovány v rámci informačního systému Ministerstva životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP168K) a na webových stránkách zde.

SEA a veřejnost

SEA nabízí veřejnosti významnou možnost se aktivně zapojit do přípravy programového dokumentu OP VVV.

Účast veřejnosti při posuzování byla (kromě obligatorních způsobů, stanovených citovaným zákonem č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zajištěna také následujícími kroky: Jednotlivé verze OP VVV, které byly podrobeny posuzování SEA, i verze schválená vládou ČR, jsou k dispozici na internetových stránkách MŠMT.

Návštěvníci uvedených internetových stránek měli možnost zasílat své dotazy a doporučení k průběhu posuzování (jak k samotnému OP VVV, tak i k průběžným výsledkům SEA) prostřednictvím e-mailové adresy info@raddit.cz.

Zájemci o informace o průběhu procedury vyhodnocování vlivů OP VVV na životní prostředí mohli být na vyžádání zařazeni na e-mailový seznam adresátů, na jehož základě jim byly zasílány informace o změnách zveřejněných dokumentů, pozvánky na jednání a veřejná projednání a další zajímavé související informace.

K aktuálnímu návrhu OP VVV (k dispozici pod odkazem výše) bylo vypracováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, které je k dispozici ke stažení níže.

Vyhodnocení vlivu na životní prostředí OP VVV

Připomínky, návrhy a doporučení k uvedeným dokumentům mohly být zasílány na Ministerstvo životního prostředí ČR.

Veřejné projednání uvedených dokumentů se konalo dne 20. 6. 2014 ve 13 hodin v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, místnost C 81. Zápis z tohoto veřejného projednání je ke stažení pod tímto odkazem:  Zápis z veřejného projednání SEA OP VVV

Stanovisko Ministerstva životního prostředí

Připomínky vzešlé z procesu SEA byly vypořádány, relevantní připomínky byly zapracovány a aktualizovaný OP VVV byl předložen 20. 6. 2014 Ministerstvu životního prostředí, které dne 3. 7. 2014 vydalo Stanovisko k podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu koncepce „Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání 2014–2020“.

Stanovisko MZP k OP VVV.

Podmínky z tohoto Stanoviska byly do OP VVV zapracovány. Podmínky, které se týkají fáze realizace operačního programu, budou v průběhu implementace naplňovány.

Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle požadavků § 10h zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako předkladatel koncepce „Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání“ zveřejňuje podle § 10 g, odst. 5, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na ŽP a veřejné zdraví dle § 10 h uvedeného zákona.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy bude jednou za rok, vždy nejpozději ke konci kalendářního roku, vyhodnocovat vliv provádění uvedené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci pravidelných výročních zpráv o provádění programu. Tyto výroční zprávy budou zpracovány příslušnými odbory MŠMT (řídicího orgánu OP VVV), schváleny Monitorovacím výborem OP VVV a zveřejněny na internetových stránkách operačního programu.

Provádění koncepce, především vlivy zařazených projektů na životní prostředí a veřejné zdraví, bude hodnoceno na základě požadavků stanoviska příslušného úřadu k Vyhodnocení koncepce dle § 10 g citovaného zákona a dále také na základě indikátorů referenčních cílů životního prostředí, tak jak byly stanoveny a schváleny v rámci dokumentu Vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP a veřejné zdraví. Uvedené stanovisko i dokument Vyhodnocení jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách.

Připomínky, návrhy a doporučení k uvedeným dokumentům mohly být zasílány na Ministerstvo životního prostředí ČR.

Vypořádání těchto připomínek je vloženo pod následujícím odkazem:

Připomínky k OP VVV SEA vyporadaní

Dokumenty

Dokumenty

PDF
Vyhodnocení vlivu na životní prostředí OP VVV
16.01.2018 13:09
Stáhnout
PDF
2,9 MB

DOC
Zápis z veřejného projednání SEA OP VVV
16.01.2018 13:09
Stáhnout
DOC
72,5 kB

PDF
Stanovisko Ministerstva životního prostředí k OP VVV
16.01.2018 13:09
Stáhnout
PDF
85,1 kB

PDF
Připomínky z posouzení SEA OP VVV - vypořádání
16.01.2018 13:09
Stáhnout
PDF
494,1 kB