Časté dotazy

Nejčastější otázky a odpovědi můžete vyhledávat, filtrovat a nebo nám můžete zaslat Nový dotaz.

Časté dotazy při řešení technických problémů s IS KP14+

Informace k realizaci projektů v době mimořádných opatření najdete ZDE.

Informace k realizaci šablon v době mimořádných opatření najdete ZDE.

Formulář

Nový dotaz

Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Tabulky investičních priorit pro období 2021-27 je třeba odevzdávat opatřené elektronickým podpisem oprávněné osoby – co je tím myšleno?

Oprávněnou osobou je předseda řídicího výboru MAP, který podepíše tabulky investičních priorit 2021-27 (tj. 1 soubor pdf obsahující všechny tabulky, případně jednotlivé tabulky ve formátu pdf a každý ze souborů opatřený jeho podpisem).

Odpověď platná k datu: 13. května 2021 14:25
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Budou ještě vyhlašovány výzvy z IROP 2014-20?

Dle informací Ministerstva pro místní rozvoj ŘO IROP 2014-20 již nebude vyhlašovat výzvy pro oblast vzdělávání. Vyhlašovány jsou pouze výzvy z úrovně integrovaných nástrojů ITI/IPRÚ/CLLD.

Odpověď platná k datu: 13. května 2021 14:22
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Kdy je třeba mít připravené a řídicím výborem schválené tabulky investičních priorit MAP na období 2021-27?

Tabulky investičních priorit pro čerpání podpory z nového programového období 2021-27, které budou součástí Strategického rámce MAP, stačí mít připravené (schválené) ve chvíli, kdy ŘO IROP 2021-27 vyhlásí výzvu k předkládání žádostí na téma vzdělávání. Dle informací z MMR budou výzvy vyhlášeny po schválení IROP ze strany Evropské komise (může to být konec roku 2021, nebo začátek roku 2022).

Odpověď platná k datu: 13. května 2021 14:19
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Když máme investiční záměry pro MAP schválené zřizovateli a jsou stále aktuální, stačilo by je přepsat do tabulky na období 2021-27 nebo je nutné znovu jejich schválení zřizovateli?

Pokud bude mít aktualizovaný investiční záměr jiné parametry, než jsou parametry a informace uvedené v již vydaném „souhlasu zřizovatele“, bude třeba jeho nový souhlas (s novými parametry/údaji o investičním záměru). Pokud se nic z parametrů/údajů o investičním záměru, které byly v „souhlasu zřizovatele“ uvedeny nemění, není třeba vydávat jeho souhlas nový.

Odpověď platná k datu: 13. května 2021 14:16
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Mohou školy údaje o investičních projektových záměrech přímo vyplňovat do nových tabulek investičních priorit MAP, které následně bude schvalovat řídicí výbor nebo je nutné ke každému projektu ze strany škol vyplnit formulář projektové fiše a tyto údaje pak přenést do nové tabulky investičních priorit?

Způsob, jakým bude příjemce MAP od škol zjišťovat informace a podrobnosti o investičních záměrech je plně v jeho kompetenci. Pro ŘO OP VVV je důležité dodržení pravidel uvedených v Postupech MAP III (existence a archivace souhlasů zřizovatelů se zařazením investičního záměru do SR MAP, dohod o potřebnosti a využitelnosti investice a dohod o efektivní využitelnosti investice – viz tabulka na str. 52-53).

Odpověď platná k datu: 13. května 2021 14:12
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Jakým způsobem provádět aktualizaci tabulek investičních priorit, když projekt MAP II končí během roku 2021 a navazující projekt MAP III zahájíme až v roce 2022?

Tabulky investičních záměrů pro čerpání financí z nového programového období stačí mít připravené (schválené) ve chvíli, kdy ŘO IROP 2021-27 vyhlásí výzvu k předkládání žádostí na téma vzdělávání. Dle informací z MMR budou výzvy vyhlášeny po schválení IROP ze strany Evropské komise (může to být konec roku 2021, nebo začátek roku 2022). V případě, že v roce 2021 ještě nebudete mít v realizaci projekt MAP III, je možné provést aktualizaci SR MAP včetně kapitoly investičních priorit v rámci projektu MAP II. V případě, že budete současně předkládat 2 tabulky (původní pro programové období 2014 – 20 a nové pro programové období 2021-27) budou vypadat takto:

V tabulkách investičních priorit pro období 2014-20 ponecháte:
- investiční záměry, které již byly podpořeny (zrealizovány, dokončeny),
- investiční záměry, které probíhají nebo jsou v řízení;
- případně investiční záměry, které ještě nebyly podpořeny a je možné, že se v letošním roce najde fin. zdroj na jejich podporu.

Do nové tabulky na období 2021-27 uvedete:
- nové investiční záměry, které plánujete podpořit v období 2021-27;
- investiční záměry, které byly ve staré tabulce, ale nebyly podpořeny a jsou aktualizovány (tj. časový posun v realizaci, výše fin. podpory atp.).

Odpověď platná k datu: 13. května 2021 14:03
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Je možné hradit členy realizačního týmu i z paušálu - například vedoucí a členy pracovních skupin, evaluátora?

U pozic, u kterých se plánuje jejich financování z paušálních nákladů/jiných zdrojů žadatele, bude v příloze Realizační tým uvedena vazba na položku rozpočtu 1.3 Paušální náklady/v případě hrazení pozice z jiných zdrojů žadatele nebude vazba na položku rozpočtu vyplněna. Z důvodu řádného posouzení kritéria „V1.1 Struktura a velikost administrativního a odborného týmu (úvazky včetně případného externího zajištění)“ je přímo nezbytné, aby v příloze Realizační tým byly uvedeny i pozice hrazené z paušálních nákladů/jiných zdrojů. U těchto pozic je však dostačující vyplnit vedle vazby na položku rozpočtu (vyjma pozic hrazených z jiných zdrojů žadatele) pouze údaje k velikosti úvazku a doby zapojení do realizace projektu.

Odpověď platná k datu: 13. května 2021 13:56
Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

V září 2020 jsme začali s aktivitami doučování a klubů, ale po uzavření školy jsme je přerušily. Nyní jsme se rozhodli je realizovat distanční formou. Můžeme zmeškané schůzky nahradit? Můžeme schůzky vést distančně, i když se někteří žáci vrátí do školy?

V šablonách doučování, klubů a využití ICT ve vyučování je možné nahrazovat zmeškané hodiny/schůzky, a to tak, že se v dalších týdnech koná schůzka dvakrát. Toto ustanovení je uvedeno přímo v šablonách a vychází z toho, jak byly tyto šablony vyjednány s Evropskou komisí (při nahrazování schůzek se mohou konat max. 2 schůzky týdně). Schůzky lze nahrazovat distančně i prezenčně. Schůzky však nelze realizovat dvakrát týdně preventivně jako „pojistku“ do budoucna. Vždy se musí nahrazovat pouze schůzky nekonané v minulých týdnech.

Pokud je ve školách omezena přítomnost dětí/žáků (např. je MŠ otevřena pouze pro děti zdravotníků nebo např. probíhá v ZŠ/SŠ rotační výuka), tak aktivity lze realizovat distančně podle Sdělení k realizaci šablon, viz https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm. Distančních aktivit se mohou účastnit i ti žáci, kteří chodí prezenčně do školy, k aktivitě se mohou připojit jak z domova, tak z prostor školy.

Odpověď platná k datu: 8. dubna 2021 13:22
Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Vzhledem k současné situaci nejsme schopni zrealizovat v našem projektu Šablony III Projektový den mimo školu. Můžeme podat žádost o změnu na Projektový den ve výuce?

V projektech výzvy Šablony III, tj. výzva 80/81, není taková změna aktivit možná. Důvodem je zařazení šablon Projektový den mimo školu a Projektový den ve výuce do odlišného specifického cíle. Nastavení šablony Projektový den ve výuce ve výzvě 80/81 do specifického cíle SC 5 (02.3.68.5) je ovlivněno jeho tematickým vymezením.

Odpověď platná k datu: 8. dubna 2021 13:21
Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

V době uzavření školy můžeme poskytovat žákům individuální konzultace. Bylo by možné vykázat tyto individuální konzultace jako výstup šablony 3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem?

Pokud škola/školské zařízení může v době uzavření škol poskytovat individuální konzultace, tak lze i tímto způsobem realizovat šablonu 3.II/11 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Musí však být splněna podmínka, že v jednom týdnu absolvují alespoň 3 žáci postupně individuální doučování v délce min. 60 minut. Tato doučování se následně uvedou do třídní knihy doučování jako jedna schůzka doučování. Doučování formou individuálních konzultací je možné vést i distančně.

Doučující se dle podmínek šablony mohou střídat. V záznamu pak budou pod jednou schůzkou vykázána minimálně tři různá data a časy. Pro zpřesnění je žádoucí připojit také poznámku ve znění např. „doučování proběhlo formou individuálních konzultací“.

Obdobně lze tento postup využít u šablony doučování ve výzvách 63/64 a 65/66.

Odpověď platná k datu: 8. dubna 2021 13:20
...

Prioritní osa

Výzva

Téma