Nalezeno 56 výsledků
Konzultační linka pro výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I

Konzultační linka pro výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/konzultacni-linka-pro-vyzvy-podpora-skol-formou-projektu.htm

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I, že byla zřízena konzultační linka pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním žádostí o podporu a realizací projektů výzev. Konzultační linka je v provozu od 23. ledna 2017.

Zveřejněno 17.01.2017

Výzva č. 02_16_022 - Šablony pro MŠ a ZŠ I - MRR

Kontakt na konzultační linku pro šablony je zmiňován v každé depeši či výzvě k doplnění při administraci projektu. Konzultační linka je ale velice vytížená. Jaký čas je nejvhodnější pro telefonické kontaktování, nebo máme spíše zasílat dotazy na e-mailovou adresu?

Konzultační linka pro šablony je v provozu každý pracovní den od 9:00 – 15:00. Pracovníci konzultační linky odpovídají na e-mailové dotazy průběžně a nejdéle do tří pracovních dnů je dotaz vyřešen. Pro zefektivnění a zrychlení vyřízení telefonického dotazu je nutné mít vždy připraveno registrační číslo projektu a název školy. Dohledávání těchto údajů prodlužuje dobu vyřizování dotazů a má za následek delší čekací lhůty na spojení.

Odpověď platná k datu: 25. září 2019 10:05
Provoz konzultační linky pro šablony je zachován s omezením!

Provoz konzultační linky pro šablony je zachován s omezením!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/provoz-konzultacni-linky-pro-sablony-je-zachovan-s-omezenim.htm

Školy a školská zařízení mohou i nadále využívat konzultační linku. Provoz konzultační linky je od úterý 17. 3. 2020 do odvolání omezen následovně: Telefonicky lze konzultační linku kontaktovat v pondělí a ve středu, vždy od 9 do 12 hodin. Mailové dotazy budou zodpovídány průběžně v pracovní dny bez výraznějšího omezení.

Zveřejněno 16.03.2020

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Máme podanou projektovou žádost do výzvy Šablony II již více než dva měsíce a dle informací z konzultační linky doposud není ukončeno její hodnocení. Termín zahájení realizace máme nastaven na 1. 9. 2019. Pokud nebudeme mít žádost schválenou, můžeme začít realizovat v nastaveném termínu?

Ano, můžete. Finanční prostředky určené na výzvu Šablony II umožňují, aby byly podpořeny projekty podané všemi oprávněnými žadateli.

Z hlediska času jsou způsobilé takové výdaje, které vznikly od data zahájení fyzické realizace projektu. Pokud byly aktivity zahájeny a ukončeny a výstupy dosaženy v době realizace projektu, má se za to, že také s nimi související výdaje jsou z hlediska času způsobilé. Nejdříve možné datum zahájení fyzické realizace projektu je datum předložení žádosti o podporu. Od tohoto data je možné projekt začít fyzicky realizovat, a to bez ohledu na skutečnost, zda již byla žádost o podporu schválena či nikoli. Zároveň platí, že datum zahájení fyzické realizace projektu musí být vždy první kalendářní den v měsíci.

Pokud žadatel splňuje definici oprávněného žadatele vymezeného ve výzvě a zároveň podal žádost o podporu v předepsané formě, tj. prostřednictvím IS KP14+, nemusí se obávat, že žádost o podporu nebude schválena. Všechna ostatní hodnotící kritéria jsou opravitelná. V případě zjištění nedostatku v procesu hodnocení bude žadatel vyzván k opravě vad.

Zároveň Řídicí orgán OP VVV zdůrazňuje, že hodnocení podaných žádostí o podporu a proplácení zálohových plateb ve výzvě Šablony II je prioritní činností Odboru administrace zjednodušených projektů.

Odpověď platná k datu: 2. září 2019 08:03
Konzultační linka pro žadatele ve výzvách na šablony

Konzultační linka pro žadatele ve výzvách na šablony

https://opvvv.msmt.cz/clanek/konzultacni-linka-pro-zadatele-ve-vyzvach-na-sablony.htm

Dne 15. listopadu 2017 vyšel v časopisu Týdeník školství č. 36/XXV článek o konzultační lince, která byla pro žadatele a příjemce ve výzvách na šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ zřízena počátkem roku 2017. 

Zveřejněno 22.11.2017

Konzultační linka OP VVV v září vyřídila téměř 2000 dotazů

Konzultační linka OP VVV v září vyřídila téměř 2000 dotazů

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/item1014872.htm

Praha, 11. října 2017 – Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání před půl rokem zřídil konzultační linku pro žadatele ve výzvách na šablony pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy. Tým konzultační linky denně zodpoví průměrně 60 telefonických a 30 e-mailových dotazů. Jen za září jich bylo bez mála 2000.

Zveřejněno 16.10.2017

Dotaz měsíce k šablonám (září 2019)

Dotaz měsíce k šablonám (září 2019)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-k-sablonam-zari-2019.htm

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Zveřejněno 25.09.2019

Dotaz měsíce k šablonám (červenec 2019)

Dotaz měsíce k šablonám (červenec 2019)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-k-sablonam-cervenec-2019.htm

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Zveřejněno 22.07.2019

Výzva č. 02_16_022 - Šablony pro MŠ a ZŠ I - MRR

Po skončení monitorovacího období předáváme veškeré podklady pro zprávu o realizaci firmě, která nám projekt administruje. Proč nám tedy vždy volají pracovníci konzultační linky a upozorňují nás na to, že nemáme podanou zprávu o realizaci?

Pravděpodobně firma, která zajišťuje administraci projektu, připraví zprávu o realizaci (dále jen „ZoR“) a případně v zastoupení podá v nejzazším možném termínu.

Obecně jsou příjemci na termín předložení ZoR informováni interní depeší. Jakmile se přiblíží konec termínu pro podání ZoR (cca 3 pracovní dny před daným termínem), Řídicí orgán OP VVV (dále jen „ŘO“) identifikuje projekty, u kterých dosud nebyla ZoR prostřednictvím IS KP14+ podána, a pracovníci konzultační linky jejich příjemce obvolávají a upozorňují na povinnost předkládat ZoR v termínech, formě a způsobem v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce ZP. Za řádné předložení ZoR není dle rozhodnutí o poskytnutí dotace zodpovědná firma či místní akční skupina administrující projekt, ale příjemce dotace. Těmito opatřeními se ŘO snaží snížit riziko udělení sankcí za nedodržení lhůty pro podání ZoR v řádném termínu.

V této souvislosti ŘO doporučuje nenechávat zpracování, finalizaci a samotné podání ZoR na poslední chvíli.

Odpověď platná k datu: 22. července 2019 08:38
Výzva č. 02_16_035 - Šablony pro SŠ a VOŠ I - MRR

Výzva č. 02_16_035 - Šablony pro SŠ a VOŠ I - MRR

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-16-035-sablony-pro-ss-a-vos-i-mrr.htm

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Tato výzva (č. 02_16_035) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

...
Nalezeno 56 výsledků