Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

5. února 2016 - 2. září 2016

Celkový objem

583 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

540 mil. Kč

Předložené žádosti

1 051 mil. Kč

Vyřazené žádosti

517 mil. Kč

Zbývající objem

43 mil. Kč

Datum aktualizace

19. října 2021

Výzva č. 02_16_018 - Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

Oddíly výzvy

Historie

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 01. 06. 2018  aktualizaci výzvy č. 02_16_018  Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v prioritní ose 2. Aktualizací výzvy došlo k úpravě bodu 3.1 Alokace na výzvu. Částka alokace na výzvu byla navýšena z původních 550 000 000 Kč na aktuálních 583 499 102,13 Kč. Důvodem změny je formální uvedení do souladu částky alokace ve zveřejněném textu výzvy  s výší alokace této výzvy schválenou náměstkem sekce operačních programů, ke kterému došlo na základě schválení Seznamu žádostí o podporu doporučených/doporučených s výhradou k financování (na základě obou kroků hodnocení) v rámci OP VVV dne 12. 4. 2017 (s následnou aktualizací dne 11. 8. 2017).


Metodický výklad ke kontrole vlastnické struktury žadatele/partnera s finančním příspěvkem:

Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná/specifická část v kapitole 5.2.1 uvádějí povinnost pro žadatele/partnery s finančním příspěvkem zveřejnit strukturu vlastnických vztahů. Doložení vlastnické struktury bude předmětem kontroly formálních náležitostí v kritériu „Identifikační údaje žadatele/partnera jsou v souladu s výpisem z evidence“.

Žadatel zveřejňuje vlastnickou strukturu v žádosti o podporu (na záložkách Subjekty projektu a Osoby subjektu), partner prostřednictvím přílohy žádosti o podporu.

Je-li žadatel/partner s finančním příspěvkem právnickou osobou, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, § 14 odstavcem 3 písm. e) je povinen doložit v žádosti o podporu informaci o identifikaci:

1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,

2. osob s podílem v této právnické osobě,

3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

 

(zveřejněno dne 14.3.2016)

_________

 

Upozornění:

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele o aktualizaci vzoru přílohy žádosti o podporu „Principy partnerství a prohlášení o partnerství“. Vzor přílohy byl doplněn o informace související s finančním podílem partnera na celkových způsobilých výdajích projektu.

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 13: „Žadatel uvádí partnery již v žádosti o podporu, včetně rolí, podílu na aktivitách projektu a finančního podílu, pokud je plánován.“ Při zapojení partnera s finančním příspěvkem je tedy žadatel povinen v žádosti o podporu uvést podíl partnera na celkových způsobilých výdajích. Tuto informaci žadatel uvede buď v aktualizované verzi přílohy žádosti o podporu Principy partnerství a prohlášení o partnerství nebo Smlouvě o partnerství (pokud je již uzavřena).

Více na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-k-vyzvam

Zveřejněn dne 4.4.2016. 

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.