ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

5. února 2016 - 2. září 2016

Celkový objem

583 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

535 mil. Kč

Předložené žádosti

1 051 mil. Kč

Vyřazené žádosti

522 mil. Kč

Zbývající objem

48 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_018 - Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je umožnit rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj prostřednictvím rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů, a to ve vazbě na strategii VŠ a priority RIS3 strategie. Výzkumně zaměřeným studijním programem se rozumí doktorský studijní program.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

1.2.1 Specifický cíl

SC 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

1.3 Číslo výzvy

02_16_018

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva
Komplementární výzva
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 1
Specifický cíl 3 - Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
Výzva Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

17. 12. 2015

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+1)

5. 2. 2016
1)

V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později než je uvedené datum bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu2)

5. 2. 2016, od 10 hod.
2)

V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později než je uvedené datum bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV,

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

2. 9. 2016, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 6. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců
Maximální délka:
81 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

583 499 102,13 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 500 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 15 000 000 Kč (v případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR)

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex-ante. V případě, že žadatelem je organizační složka státu (OSS) – ex-post.

3.5 Výše 1. zálohové platby

U způsobu financování ex – ante bude výše první zálohové platby maximálně 20 % celkových způsobilých výdajů projektu. Konkrétní výše bude stanovena individuálně s přihlédnutím k finančnímu plánu uvedenému v žádosti o podporu a bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Konkrétní podmínky a pravidla spolufinancování pro tuto výzvu jsou uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.1.5. Pro rata – poměr pro-rata je definovaný schváleným dokumentem OP VVV a je specifikován v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část v tabulce kapitoly 8.1.5.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora vysokým školám, které poskytují vzdělávání organizované v rámci státního vzdělávacího systému a financované a kontrolované státem, bude poskytována v režimu nezakládajícím veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. Pokud bude partnerem této školy organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI 2014/C 198/01, bude i jemu, k výkonu nehospodářkých činností, poskytnuta podpora, která nemá charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. Další informace k podmínkám veřejné podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce specifická část.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které zároveň splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI 2014/C 198/01:

 • veřejné vysoké školy,
 • státní vysoké školy (organizační složky státu),
 • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku vykonávající veřejně prospěšnou činnost - soukromé vysoké školy (o. p. s),
 • ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o).

4.2 Partnerství

Vymezení partnerství:
Partnerství je vyžadováno v případě aktivity č. 3 (viz Popis podporovaných aktivit), kde je nutné doložit partnerství se zahraniční VŠ, a aktivity č. 4, kde je vyžadováno partnerství na národní úrovni (mimo spolupráce fakult jedné VŠ). Pro ostatní aktivity není partnerství povinně vyžadováno. Oprávněnými partnery jsou mimo aktivitu č. 3:


Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI 2014/C 198/01: organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,

 • veřejné vysoké školy,
 • výzkumné organizace,
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty.

Podmínky partnerství jsou vymezeny platnými Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část. Konkrétní podmínky partnerství pro aktivity č. 3 a 4 jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce- specifická část, kapitola 13.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

5.1.1 Oprávněné aktivity

Žadatelé si volí minimálně jednu z aktivit č. 2 až 4, aktivita č. 1 je povinnou aktivitou každého projektu. Povinně volitelné aktivity musí vést k akreditaci. Ostatní podmínky (včetně doporučovaných aktivit) jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce- specifická část, kapitola 5.


Povinná aktivita:
Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce- obecná část, v kapitole 5.2.4.


Povinně volitelné aktivity:
Aktivita č. 2: Tvorba a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v souladu se strategií VŠ a s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce v oblasti výzkumu a vývoje (soulad s RIS 3); podporována je tvorba a rozvoj programů a jejich realizace i v cizím jazyce.
Aktivita č. 3: Tvorba výzkumně zaměřených studijních programů typu joint a multiple degree.
Aktivita č. 4: Tvorba a rozvoj doctoral school na národní úrovni včetně podpory interdisciplinarity a spolupráce.


Doplňující nepovinné aktivity k aktivitám č. 2 až 4:
Aktivita č. 5: Podpora Ph.D. studentů.
Aktivita č. 6: Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření výzkumně zaměřených studijních programů.
Aktivita č. 7: Podpora zahraničních stáží akademických pracovníků a výzkumných pracovníků (zejména post doktorandů) s cílem využití příkladů dobré praxe v oblasti přípravy a rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů.

5.1.2 Vyloučené aktivity

a) výuka a její zajištění v akreditovaných výzkumně zaměřených studijních programech
b) stavby, dobudování, rekonstrukce, upgrade infrastruktury nebo úprava prostorů

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

nerelevantní

5.1.5 Návaznost na strategie

 • Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) a/nebo jejími příslušnými krajskými přílohami – projekt je realizován v souladu s alespoň jednou generickou znalostní doménou nebo s alespoň jedním klíčovým odvětvím aplikací a aplikačním tématem uvedenými v Národní RIS3 strategii či regionální příloze.
 • Soulad se strategickým dokumentem VŠ.

5.1.7 Indikátory

Každý projekt je povinen realizací aktivit konkrétního specifického cíle naplňovat minimálně jeden výstupový a jeden výsledkový indikátor tohoto specifického cíle. Více viz příloha č. 1 výzvy.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizace je území České republiky, tedy území méně rozvinutých regionů i více rozvinutých regionů.

6.2 Přípustné místo realizace

Operace musí být realizovány na území České republiky, s výjimkou aktivit č. 3, 5 a 7, kdy může být místo realizace území EU. Oprávněnost nebude posuzována pouze z hlediska území, na kterém budou probíhat aktivity projektu, ale i z hlediska dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu. To znamená, že aktivity nemusí být nutně realizovány pouze v daném území, ale musí být vždy ve prospěch cílové skupiny z určeného/určených regionu/regionů.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost: Všechny náklady musí být spjaté s aktivitami uvedenými výše. Věcná způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část (kapitola 8.7.1.) a specifické informace týkající se této výzvy jsou uvedené v kapitole 8.7.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.


Časová způsobilost (od kdy, do kdy jsou časově způsobilé dané výdaje): Časová způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část, současně platí, že výdaje jsou časově způsobilé od data vyhlášení výzvy. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli. Další informace k časové způsobilosti pro tuto výzvu jsou uvedené v kapitole 8.7.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného (monitorovacího) období je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 7.1.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

V rámci finančního řízení je stanovena forma zjednodušeného vykazování financováním paušální sazbou 40 % přímých způsobilých nákladů na zaměstnance za účelem pokrytí zbývajících způsobilých nákladů na projekt. Další informace k způsobu vykazování jsou uvedené v kapitole 8.6.2. Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část.

7.4 Limity rozpočtu

Pro projekty v rámci této výzvy nejsou stanoveny žádné limity kapitol rozpočtu.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktuální verze těchto dokumentů je vždy k dispozici na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzorydokumentu-op-vvv. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy.

Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce.


Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat místo něj na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat znění projektového záměru se zástupci ŘO - kontaktní osobou.

 • Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu: Ing. Tomáš Jeřábek
 • E-mail: tomas.jerabek@msmt.cz
 • Telefon: +420 234814011

Upozornění pro žadatele:

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13.00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace se doporučuje zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy konkrétní dotazy/oblasti, které budou předmětem konzultace.
 • Předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu, za tu je plně zodpovědný žadatel.

Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

U této výzvy lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí.


U kolových výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí):

 • zrušit výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • změnit míru podpory,
 • změnit věcné zaměření výzvy,1
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,
 • posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení. Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes IS KP14+.


1 Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

8.3 Přílohy výzvy

a) Příloha č. 1 Indikátory
b) Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

a) Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory: vzor je zveřejněn na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.

b) Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část: jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.

c) Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část: jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemcespecificka-cast.

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace, v případě, že oprávněným žadatelem je organizační složka státu, je podpora poskytována formou přímého přidělení finančních prostředků. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.