ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

11. července 2017 - 15. listopadu 2017

Celkový objem

1 425 mil. Kč

Hodnocené žádosti

256 mil. Kč

Podpořené žádosti

1 419 mil. Kč

Předložené žádosti

4 491 mil. Kč

Vyřazené žádosti

2 816 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_026 - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?

 • intenzivnější dlouhodobá mezisektorová spolupráce - podpořen bude vznik a rozvoj partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu
 • vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště
 • podpora obousměrného přenosu jedinečných znalostí a zkušeností zapojených subjektů - propojení posledních výzkumných poznatků s praktickými problémy
 • přenos společných znalostí a zkušeností směrem k cílovým skupinám

Kdo může o dotaci požádat?

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Partnerství

Partnerství je ve výzvě povinně vyžadováno. Oprávněným povinným partnerem mohou být:

 • obchodní korporace, (tj. subjekty dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů),
 • státní podniky (tj. subjekt dle § 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů), který dále splňuje tyto podmínky.

Tyto subjekty se musí podílet na výzkumné činnosti projektu a budou podpořeny v souladu s čl. 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (mseu.mssf.cz) v termínu od 11. 7. 2017 od 10:00 hod. do 15. 11. 2017 do 14:00 hod.

Jaké jsou podporované aktivity?

Povinné aktivity:

 • řízení projektu,
 • vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce a partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou,
 • příprava a vznik strategie dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací se subjekty z aplikační sféry,
 • spolupráce při realizaci společných výzkumných aktivit nebo záměrů.

Povinně volitelné aktivity (žadatel musí zvolit minimálně jednu):

 • navázání a prohloubení mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými subjekty a subjekty z aplikační sféry,
 • navázání a prohloubení partnerství napříč různými obory,
 • příprava společně zpracovaných mezinárodních projektových žádostí související s aktivitami a zaměřením projektu.

Volitelné aktivity (žadatel si některou může vybrat):

 • vznik nebo rozvoj společných výzkumných pracovišť včetně pořízení infrastruktury,
 • šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejích výstupů,
 • odborné vzdělávání výzkumných pracovníků související s aktivitami a zaměřením projektu,
 • členství v odborných organizacích/platformách/konsorciích,
 • zapojení zástupců aplikační sféry do výuky včetně odborného vedení studentských prací.

Jaká je výše finanční podpory?

 • Dlouhodobá mezisektorová spolupráce: 1 425 000 000 Kč
 • Minimální rozsah projektu: 30 000 000 Kč
 • Maximální rozsah projektu: 100 000 000 Kč

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

http://opvvv.msmt.cz - sekce Vyhlášené výzvy

opvvv@msmt.cz

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Jeřábek - tomas.jerabek@msmt.cz

 

Historie

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 27.7.2018 aktualizaci výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1. Aktualizací došlo k úpravě bodu 3.1 Alokace na výzvu. Alokace výzvy byla navýšena z původních 1 100 000 000,- Kč na stávajících 1 425 000 000,- Kč.

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.